• Sākums >
  • Apsaimniekošanas pasākumi DP “Pape”

Apsaimniekošanas pasākumi DP “Pape”

Reģ Nr. 1-08/285/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta īstermiņa mērķis ir ieviest konkrētus dabas un publiskās tūrisma infrastruktūras apsaimniekošanas pasākumus, kas iekļauti ar DP „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2021) prioritāro pasākumu sarakstā – Mērķis 4.2.9. Saglabātas un apsaimniekotas bioloģiski nozīmīgās ezera palieņu pļavas, (DAP prioritārie pasākumi 4.2.9.1 Pļavu pļaušana, 4.2.9.2 un 4.2.9.3 Pļavu, Papes ezera piekrastes, lauksaimniecības zemju un mežu apsaimniekošana un noganīšana un 4.2.9.4 Aploku uzturēšana, labošana), un Papas ezera un piekrastes biotopu aizsardzību t.i. Mērķis: 4.2.13 Saglabāta un uzlabota Papes ezera bioloģiskā daudzveidība (4.2.13.1 Niedru pļaušana Papes ezerā, salās un piekrastes pļaušana putnu ligzdvietu atjaunošanai; 4.2.13.3 Krūmu izciršana Papes ezera salās un piekrastē; 4.2.13.9. Ezera padziļināšana un regulāra gultnes tīrīšana); Mērķis: 4.2.15. Nodrošināta informācijas pieejamība par dabas vērtībām un dabas parka apsaimniekošanu (4.2.15.5. Esošo informācijas stendu uzturēšana un informācijas atjaunošana); Mērķis: 4.2.16. Izveidot tūrisma attīstībai nepieciešamo infrastruktūru, kas ļautu tūristiem, nekaitējot videi apmeklēt Papes dabas parku (4.2.16.10. Atpūtas vietu ierīkošana un uzturēšana). Ilgtermiņa: Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt DP „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2021) prioritāro pasākumu ieviešanu, lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzību un apsaimniekošanu (Natura 2000 teritorija). Projekta ieviešana ilgtermiņā ir saistīta ar Latvijas starptautisko saistību izpildi. Papildus nodrošinot arī sabiedrības informēšana par parka dabas vērtībām, tās aizsardzības un apsaimniekošanas nepieciešamību ilgtermiņā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt žoga trasē krūmu izciršanu, esošā aploka žoga remontu un mietu nomaiņu uz reciklētās plastmasas mietiem, kā arī nodrošināt demontētā žoga izvākšana no teritorijas Nīcas pagastā, privātīpašumā kad. Nr. 64780230076 - 800m posmā. 2. Uzstādīt 3gb. jaunus lielos vārtus(400x90) un 3 gb. mazos gājēju vārtus (100x150) privātīpašumā kad. Nr. 64780230015. 3. Veikt divreizēju pļavu pļaušanu un siena novākšanu no pļavām 9,39ha platībā, kā arī pēc nepieciešamības krūmu ciršanu pļavu malās, uzturot mozaīkveida ainavu Papes Ķoņu ciemā apkārtnē (privātīpašumi kad. Nr. 64840110218, 64840110042, 64840110043, 6484011037) un Papes ezera A krastā Nīcas novada īpašumā kad. Nr. 64780230037. 4. Veikt piekrastes niedrāja izpļaušanu kad.nr. DAP tiesiskais valdītājs 64840020001, Nīcas novada dome 64780230025, 64780230065 - 18,92ha platībā, iesk. aptuveni 5ha krūmāja novākšanu. 5. Veikt krūmu izciršanu Papes ezera palieņu pļavās kad. Nr. Nīcas novada dome 64780230037 - 4ha platībā un krūmu un niedrāja novākšanu no teritorijas Nīcas pagastā, privātīpašumā kad. Nr. 64780230076 – 2,43ha platībā. 6. Ezera kanālu caurteces atjaunošana kad. nr. DAP tiesiskais valdītājs 64840020001, kopējais garums 268m. 7. Uzstādīt 2gb. informācijas planšetes (A0, 1642x1189mm) tipa informācijas stendus un 3gb. koka galdus kad.nr. 64780230015. 8. Tualetes mājiņas ar 2gb. Bioloģiskajām kūdras tualetēm uzstādīšana pie savvaļas zirgu un govju ganībām kad.nr. 64780230015. 9. Koka laipas izveide 80m garumā Brušvītos pie laivu bāzes “Airi” kad. nr. Nīcas novada dome 64780230025.

Projekta rezultāti

Pēc projekta īstenošanas Pasaules dabas fonds uzturēs attiecīgās platības, aploka žogus un publisko tūrisma infrastruktūru par saviem līdzekļiem. Savukārt atklātas ekosistēmas - pļavas uzturēšanu veiks lielie zālēdāji (zirgi un taurgovis). Sagatavojot projekta pieteikumu, tika ņemti vērā ilgtspējības principi, lai samazinātu turpmākās uzturēšanas izmaksas, kas sastādīja diezgan lielu izdevumu daļu katru gadu t.i. žogu uzstādīšanai tiks izmantoti reciklētās plastmasas mieti, kuriem ir 15 gadu ražotāja garantija. Tāpat projektā iegādātā lauksaimniecības tehnika un aprīkojums ļaus Pasaules dabas fondam pašiem veikt pļavu apsaimniekošana (siena savākšana), samazinot arī izdevumus par siena iegādi ziemā un veicot pļavu apsaimniekošanu sadarbojoties ar zemes īpašniekiem, kas ieinteresēti pļavu apsaimniekošanā. Savukārt, iegādātais aprīkojums (metināšanas inverters) ļaus arī pašiem uzturēt attiecīgās tehnikas vienības bez ārpakalpojuma izmaksām turpmāk, jo iekārtu transportēšana uz servisu (50km uz Liepāju un atpakaļ) un metināšanas darbi sastāda 90% no darba tehnikas izmaksām. Atjaunotā tūrisma infrastruktūra informācijas stendi, WC, laivu laipa ļaus piesaistīt papildus apmeklētājus, nodrošināt pilnvērtīgāku teritorijas apskati.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 01.07.2019
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 65 685.31 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 047.38 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 32 842.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.