• Sākums >
  • Biotopa „Parkveida pļavas un ganības 6530*” aizsardzības plānā paredzēto apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumos „Lubāna mitrājs”, „Sitas un Pededzes paliene” un „Mugurves pļavas”

Biotopa „Parkveida pļavas un ganības 6530*” aizsardzības plānā paredzēto apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumos „Lubāna mitrājs”, „Sitas un Pededzes paliene” un „Mugurves pļavas”

Reģ Nr. 1-08/294/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Biotopa „Parkveida pļavas un ganības 6530*” aizsardzības plānā ietverto apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumos „Lubāna mitrājs”, „Sitas un Pededzes paliene” un „Mugurves pļavas”. Ilgtermiņa: Nodrošināt dabas liegumos „Lubāna mitrājs”, „Sitas un Pededzes paliene” un „Mugurves pļavas” labvēlīgu aizsardzības stāvokli ES nozīmēs aizsargājamajam biotopam „Parkveida pļavas un ganības 6530*”.

Projekta uzdevumi

1. Veikt biotopa Parkveida pļavas un ganības 6530* zināmo vietu pārkartēšanu projekta mērķteritorijās, atbilstoši biotopa aizsardzības plānam (5.3.1.1. biotopa aizsardzības plāna apakšnodaļa). Plānotais rezultatīvais rādītājs: Biotopa aizsardzības plāna izstrādes ietvaros aprēķinātās aptuvenās pārkartējamās platības dabas liegumos „Mugurves pļavas”, „Sitas un Pededzes paliene” un „Lubāna mitrājs” kopumā aizņem 4575 ha lielu teritoriju. 2. Veikt detālu biotopa atjaunošanas plānošanu projekta mērķteritorijās, atbilstoši biotopa aizsardzības plānam (5.2.5. biotopa aizsardzības plāna apakšnodaļa). Plānotais rezultatīvais rādītājs: Projekta ietvaros dabas liegumos „Mugurves pļavas”, „Sitas un Pededzes paliene” un „Lubāna mitrājs” plānots veikt detālu biotopa atjaunošanas plānošanu vismaz 400 ha apjomā. 3. Nodrošināt biotopa atmežošanas pasākumu īstenošanu projekta mērķteritorijās atbilstoši biotopa aizsardzības plānam (5.2.7. biotopa aizsardzības plāna apakšnodaļa). Plānotais rezultatīvais rādītājs: Projekta ietvaros dabas liegumos „Mugurves pļavas”, „Sitas un Pededzes paliene” un „Lubāna mitrājs” tiks īstenoti biotopa atmežošanas pasākumi kopumā vismaz 10 ha platībās. 4. Veikt zemes īpašnieku konsultēšanu biotopa apsaimniekošanā biotopa atmežošanas pasākumu īstenošanas teritorijās (5.4.1. biotopa aizsardzības plāna apakšnodaļa). Plānotais rezultatīvais rādītājs: visās biotopa atmežošanas pasākumu īstenošanas teritorijās ar zemes īpašniekiem tiks organizētas individuālas tikšanās, kuru ietvaros speciālisti sniegs individuālas konsultācijas par nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem. 5. Izstrādāt rekomendācijas dabas aizsardzības plāna aktualizācijai biotopu 6530*/9070 griezumā dabas liegumiem „Mugurves pļavas” un „Sitas un Pededzes paliene”, kā arī dabas aizsardzības plāna izstrādei dabas liegumam „Lubāna mitrājs” (5.3.3. biotopa aizsardzības plāna apakšnodaļa). Plānotais rezultatīvais rādītājs: Izstrādātas rekomendācijas dabas aizsardzības plāna aktualizācijai biotopu 6530*/9070 griezumā dabas liegumiem „Mugurves pļavas” un „Sitas un Pededzes paliene”, kā arī dabas aizsardzības plāna izstrādei dabas liegumam „Lubāna mitrājs”. 6. Projekta ietvaros iegūto datu ievadīšana dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS (5.4.1. biotopa aizsardzības plāna apakšnodaļa). Plānotais rezultatīvais rādītājs: dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS tiks ievadīti projekta ietvaros iegūtie dati (biotopa kartējums, parkveida koku kartējums, koku attīstības stadiju un vitalitātes novērtējuma dati, biotopa apsaimniekošanas pasākumu plāns, īpaši aizsargājamo sugu atradņu kartējums u.c.) 7. Tematisko izglītojošo pasākumu organizēšana projekta mērķteritorijās par biotopa dabas vērtībām (5.4.2. biotopa aizsardzības plāna apakšnodaļa). Plānotais rezultatīvais rādītājs: Projekta ietvaros sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi tiks organizēti vismaz trīs (pa vienam katrā no projekta mērķteritorijām) izglītojošie semināri, kuru ietvaros tiks aicināti piedalīties zemes īpašnieki, pašvaldību pārstāvji, dabas aizsardzības eksperti, DAP speciālisti u.c. interesenti.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2019
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 54 344.17 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 54 344.17 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 54 344.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.