• Sākums >
  • Mežirbes sugas aizsardzības plāna ieviešanas I kārta

Mežirbes sugas aizsardzības plāna ieviešanas I kārta

Reģ Nr. 1-08/292/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Uzsākt mežirbes sugas aizsardzības plāna īstenošanu, t.sk., liekot pamatu turpmāk nepieciešamajiem (sugas aizsardzības plānā paredzētajiem) pētījumiem. Ilgtermiņa: Nodrošināt mežirbes dzīvotnes saglabāšanu un sugas atgriešanos labvēlīgā aizsardzības stāvoklī.

Projekta uzdevumi

1. Mikroliegumu pieteikumu sagatavošana citām sugām mežirbes dzīvotnes aizsardzībai (6.4.5. (5)); sagatavoti vismaz 15 mikroliegumu pieteikumi; 2. Pētījums par mežirbes izplatības pārmaiņām un to saistību ar meža platības pārmaiņām (6.5.1. (1); 6.5.1. (5)); novērtētas mežirbes un mežu izplatības pārmaiņas no 2000.–2004. līdz 2013.–2017. gadam (Piezīme: Dati par mežirbes izplatītu ievākti citos, t.sk., LVAF finansētos projektos, šeit paredzēta tikai datu analīze). 3. Sugas aizsardzības plānā paredzēto pētījumu metodikas sagatavošana (6.5.1. (1); 6.5.1. (2); 6.5.1. (3); 6.5.1. (4)); sagatavota metodika četru plānā paredzēto pētījumu veikšanai. 4. Ziņojumi par mežirbi semināros meža īpašniekiem (6.6.1.); ziņojumu noklausījušies vismaz 150 meža īpašnieki (Piezīme: Paredzēta LOB līdzdalība vismaz 10 Pasaules dabas fonda un Meža konsultāciju pakalpojumu centra rīkotos semināros, nevis atsevišķu semināru rīkošana); 5. Aicinājums ziņot par mežirbi portālā Dabasdati.lv, t.sk., akcijas “Mežirbe – 2019. gada putns” ietvaros, kurā tiks veicināta pilsoņu zinātne (6.6.2. (2)); projekta laikā reģistrēti vismaz 400 mežirbes novērojumi; 6. Publikācijas specializētajos izdevumos – “Putni dabā”, “MMD”, “Meža avīze” (6.6.1.; 6.6.2. (1); 6.6.3. (2)); trīs publikācijas par mežirbi, tās skaita pārmaiņām un atbilstošas meža apsaimniekošanas izvēli (pa vienai katrā izdevumā) ar kopējo auditoriju vismaz 10 000 lasītāju (Piezīme: Novērtētā auditorija ietver lasītājus internetā); 7. Dokumentālā filma par mežirbi un saglabājamo un aizsargājamo mežu apsaimniekošanas mērķiem, kā arī dabisko mežu atšķirību no apsaimniekotajiem mežiem (6.6.3. (2)); sagatavota dokumentālā filma 24 min. garumā un 10 informatīvi klipi 0,5–3 min. garumā. Plānotā sasniegtā auditorija 350 000 (Piezīme: norādītā kopējā sasniegtā auditorija, t.sk. 70 000–120 000 auditorija bezmaksas virszemes apraidē).

Projekta rezultāti

1. Valsts mežos izveidotu mikroliegumu uzturēšanai turpmākajos gados finansējums nav nepieciešams. Par privātos mežos izveidotiem mikroliegumiem īpašnieki var saņemt kompensācijas no valsts budžeta. 2. Pētījuma rezultāti tiks iesniegti publicēšanai zinātniskā žurnālā, un to uzturēšanai finansējums nebūs nepieciešams. 3. Pētījumu metodikas tiks nodotas Dabas aizsardzības pārvaldei, lai tās būtu izmantojamas jebkuram iespējamam attiecīgo pētījumu veicējam. Iespējamie finanšu avoti pētījumu veikšanai – LVAF (projektu konkursu ietvaros), vai DAP (iepirkumu ietvaros). Ņemot vērā to, ka lielākoties plānotais pētījumu ilgums ir vairāki gadi, DAP finansējuma izmantošana varētu būt ticamākā iespēja. 4. Rezultātu (meža īpašnieku iegūto zināšanu) uzturēšanai nav nepieciešams finansējums, taču semināriem apkopotā informācija un prezentāciju materiāli turpmākos gadus būs pieejami LOB interneta vietnē un nepieciešamības gadījumā būs izmantojami arī citos līdzīga rakstura pasākumos. 5. Šobrīd portāla Dabasdati.lv ikdienas uzturēšanai nepieciešamo finansējumu piesaistījis Latvijas Dabas fonds. Taču arī gadījumā, ja šāda finansējuma nebūtu, projekta laikā iegūtie dati tiks saglabāti LOB un Latvijas Dabas fondā un būs pieejami arī vismaz piecus gadus pēc projekta beigām. Turklāt informācija par īpaši aizsargājamām sugām (t.sk., mežirbi) tiek nodota arī Dabas aizsardzības pārvaldei un iekļauta sistēmā “Ozols”. 6. Publikācijas būs pieejamas attiecīgo izdevumu arhīvā un vismaz Nacionālajā bibliotēkā, “Putni dabā” un MMD gadījumā – arī publiski internetā, un papildu finansējums tam nebūs nepieciešams. 7. Sagatavotās īsfilmas turpmākos gadus būs pieejamas publiski bezmaksas interneta vidē (www.youtube.com) un lietojamas pēc vajadzības (piemēram, nodarbībās skolās u.c.). Īsfilmas tiks iekļautas nākamo gadu LOB skolu programmu materiālos un ar laiku arī LOB interneta vietnē “Noderīgi” sadaļā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2018
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 71 503.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 71 503.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 45 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.