• Sākums >
  • Mikrolieguma Kokneses prospektā, Rīgā, sakopšana

Mikrolieguma Kokneses prospektā, Rīgā, sakopšana

Reģ Nr. 1-08/287/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Mikrolieguma sakopšana, tādējādi nodrošinot Lapukoku praulgrauzim (Osmoderma eremita (barnabita) atbilstošu dzīvotni un novēršot koku bīstamību iedzīvotājiem un satiksmei. Ilgtermiņa: nodrošināt apstākļus, kas labvēlīgi ietekmē sugu un veicina optimālu tās populāciju izplatību un īpatņu skaitu populācijās, saglabāt tos nelielos dabas gabaliņus, kas joprojām eksistē urbānās teritorijās, t.i., saglabāt sugas mikropopulāciju, kā arī panākt esošo Lapukoku praulgrauža biotopu ilgstošu saglabāšanu un veicināt jaunu sugas biotopu veidošanu, kas nākotnē (pēc 70-100 gadiem) varētu kļūt par Lapukoku praulgrauža dzīvotnēm.

Projekta uzdevumi

1. Izsludināts iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu – 1gab. 2. Noslēgts līgums par mikrolieguma sakopšanu – 1gab. 3. Īstenota mikrolieguma sakopšana, nodrošinot Lapukoku praulgraužu dzīvotnes saglabāšanu, vienlaicīgi nodrošinot cilvēkiem drošu pārvietošanos - 1 gab. 4. Publicitātes pasākumi atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda publicitātes vadlīnijām. Ņemot vērā, ka mikroliegumos esošās sugas ir ierobežotas pieejamības informācija, tad Departamenta mājas lapā tiks sniegta informācija par Kokneses prospekta kopšanu, nenorādot sugas nosaukumu, kurai izveidots mikroliegums.

Projekta rezultāti

Likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktas pašvaldības autonomas funkcijas, t.sk. gādāt par savas administratīvas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību - ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu [..] (likuma 15 panta 2.punkts). Par projekta sasniegto rezultātu uzturēšanu būs atbildīgs Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, pamatojoties uz 18.01.2011. nolikuma Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” 16.3.3. apakšpunktu, kas nosaka, ka Departamenta uzdevums ir uzraudzīt īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un mikroliegumus, organizēt to apsaimniekošanu”. Projekta sasniegto rezultātu uzturēšana tiks realizēta no pašvaldības budžeta programmas 05.17.00 “Bioloģisko daudzveidību uzturēšana”, 01.10.00. “Rīgas Vides aizsardzības fonds”

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 01.12.2018
Īstenotājs Rīgas domes Mājokļu un vides departments
Rīga, Brīvības iela 49/53, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 20 560.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 560.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.