• Sākums >
  • Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana

Reģ Nr. 1-08/272/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt ĪADT “Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā paredzētās prioritārās aktivitātes attiecībā uz ornitofaunu un bioloģiski vērtīgiem biotopiem. Izveidot infrastruktūru - skatu platformu, putnu vērošanas torni, atpūtas vietas, dabas taku un pietauvošanās vietas salās un krastā – kas nodrošinātu laivu ekskursiju iespējamību mazām grupām vides gida pavadībā. Ilgtermiņa: Veidot ligzdojošiem un caurceļojošiem putniem labvēlīgu vidi, veicot ilgtspējīgas apsaimniekošanas aktivitātes, kā arī veicinot plašāku sabiedrības vides izglītošanu dabas vērtību saglabāšanas un apsaimniekošanas jautājumos.

Projekta uzdevumi

A. Lieguma dabas teritoriju apsaimniekošana. B. Dabas vērtību monitorings. C. Sabiedrības izglītošanas un informētības veicināšana. D. Tūrisma un rekreācijas iespēju attīstība.

Projekta rezultāti

Visi projektā sasniegtie rezultāti pēc projekta pabeigšanas tiks uzturēti no Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību budžeta līdzekļiem, lieguma publiski pieejamās teritorijas tiks sakoptas arī Latvijas ikgadējo Lielo talku ietvaros, piesaistot brīvprātīgos palīgus, kā arī papildus finansējumu plānots piesaistīt, piedaloties dažādos projektu konkursos. Vismaz 1x gadā abu pašvaldību atbildīgie speciālisti veiks apsekojumu dabā, pēc kura tiksies un izrunās veikto apsaimniekošanas darbu, infrastruktūras stāvokli un ar to saistītās darbības, tūrisma aktivitātes un darbu pie sabiedrības informēšanas.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Lielvārdes novada pašvaldība
Lielvārde, Raiņa iela 11a, LV-5070
Projekta kopējās izmaksas 86 640.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 76 776.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 45 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.