Fonda padomes sēdes Nr. 11 - 02.09.2020 rezultāti

1. Par izmaiņām no apakšprogrammas “Nozares vides projekti” finansēto aktivitāšu īstenošanā (1.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumi par izmaiņām īstenoto pasākumu (projektu) ietvaros).
Par izmaiņām no apakšprogrammas “Nozares vides projekti” finansēto aktivitāšu īstenošanā (1.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumi par izmaiņām īstenoto pasākumu (projektu) ietvaros).
Apstiprināt izmaiņas
Atkritumu valsts plāna 2021.-2028.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums
1-08/10/2020 VARAM
Apstiprināt izmaiņas
Teritoriju iedalījuma zonās/kategorijās, atkarībā no augsnes piesārņojuma pakāpes, izstrāde un Latvijas augsnes un grunts kvalitātes normatīvu pārskatīšana.
1-08/11/2020 VARAM
Apstiprināt izmaiņas
Beigu statusa kritēriju izstrādāšana atstrādātām eļļām un naftu saturošiem kuģu atkritumiem
1-08/14/2020 VARAM
Apstiprināt izmaiņas
Bīstamo vielu vides kvalitātes normatīvu, pazemes ūdeņu kvalitātes normatīvu un prasību pazemes ūdeņu attīrīšanai piesārņotās vietās aktualizācija
1-08/15/2020 VARAM
Apstiprināt izmaiņas
Nacionālā ieviešanas plāna "Stokholmas konvencijas par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem īstenošanu" izstrāde un nepieciešamo datu aktualizācija par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem un citām augsta riska ķīmiskām vielām
1-08/20/2020 VARAM
Apstiprināt izmaiņas
Pētījums par konkrētu plastmasas izstrādājumu ierobežojumu un aizliegumu
1-08/23/2020 VARAM
Apstiprināt izmaiņas - 2 890.00 €
Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādņu 2020.-2030. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizācija
1-08/25/2020 VARAM
Apstiprināt izmaiņas
Notekūdeņu apsaimniekošanas un ūdensapgādes investīciju plāna 2021. - 2027. gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
1-08/26/2020 VARAM
Apstiprināt izmaiņas
2. Par aktivitāšu finansēšanu no apakšprogrammas “Nozares vides projekti”.
LIFE integrētā atkritumu apsaimniekošanas jomas projekta koncepcijas izstrāde
1-08/112/2020 VARAM Vides aizsardzības departaments
Piešķirt - 12 100.00 €
Priekšlikumu izstrāde kristāliskā pamatklintāja iežu ieguves kārtības normatīvajam regulējumam Latvijā
Piešķirt - 5 000.00 €
Esošo piesārņojošo darbību izvērtējums
Piešķirt - 23 000.00 €
Par Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas pasākumu pieteikumiem
Pasākumi ūdeņu pārvaldības sistēmas pilnveidei
Piešķirt - 18 000.00 €
Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra darbinieku kapacitātes stiprināšana radiācijas drošības jautājumos
1-08/117/2020 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 163.00 €
Par Valsts vides dienesta pasākumu pieteikumiem
"Konsultē vispirms!" principa ieviešana autransportlīdzekļu remontdarbnīcu vides prasību kontrolē
1-08/121/2020 Valsts vides dienests
Piešķirt - 25 000.00 €
Pētījums "Valsts vides dienesta klientu apmierinātības aptauja"
1-08/113/2020 Valsts vides dienests
Piešķirt - 20 000.00 €
Līgatnes dabas taku dabas vērtību un vietas raksturojošo identitāšu attīstīšana
1-08/115/2020 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 10 497.00 €
Par Dabas aizsardzības pārvaldes pasākumu pieteikumiem
VARAM īpašumā esošo degradēto teritoriju sakopšana
1-08/118/2020 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 30 000.00 €
Par Nacionāla Botāniska dārza pasākumu pieteikumu
Vides informācijas pieejamības pilnveidošana NBD ekspozīcijās ar audiogida pakalpojuma ieviešanu.
1-08/114/2020 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 39 367.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.