Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 20.02.2019 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi / Fonda finansiālais stāvoklis
Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
2. Iesniegtie projekti finansējuma saņemšanai konkursos vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība"
2.1 Aktivitāte "Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai"
Gulbenes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/374/2018 Gulbenes novada pašvaldība
Piešķirt - 9 922.00 €
Saldus ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde
1-08/375/2018 Saldus novada pašvaldība
Piešķirt - 9 801.00 €
Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā
1-08/391/2018 Cēsu novada pašvaldība
Piešķirt - 10 000.00 €
Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Tāšu ezers”
1-08/376/2018 Grobiņas novada dome
Piešķirt - 10 000.00 €
Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/388/2018 Viesītes novada pašvaldība
Piešķirt - 7 260.00 €
Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/390/2018 Smiltenes novada dome
Piešķirt - 9 983.00 €
Bicānu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstāde
1-08/385/2018 Riebiņu novada dome
Piešķirt - 5 929.00 €
Augstrozes Lielezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde
1-08/382/2018 Limbažu novada pašvaldība
Piešķirt - 6 377.00 €
Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” (Natura 2000) dabas aizsardzības plāna izstrādāšana
1-08/393/2018 Durbes novada dome
Piešķirt - 10 000.00 €
Daugavas upes apsaimniekošanas plāna izstrāde Daugavpils novada teritorijā
1-08/400/2018 Daugavpils novada dome
Piešķirt - 9 980.00 €
Lobes ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/392/2018 Ogres novada pašvaldība
Piešķirt - 7 623.00 €
Engures novada jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas plāna izstrāde 2020.-2025.gadam
1-08/387/2018 Engures novada dome
Noraidīt
Burtnieka ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde
1-08/386/2018 Burtnieku novada pašvaldība
Noraidīt
Lielās Juglas apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/389/2018 Ropažu novada pašvaldība
Noraidīt
Jūdažu ezera ihtiofaunas izpēte un Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna papildināšana ar Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem
1-08/394/2018 Siguldas novada pašvaldība
Noraidīt
Publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāns Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā 2019.-2025.gadam
1-08/377/2018 Lielvārdes novada pašvaldība
Noraidīt
Lielupes upes gultnē ievietotā gāzes pārvada ietekme uz applūstošajām teritorijām, applūšanas risku mazināšanas iespējas
1-08/383/2018 Jelgavas novada pašvaldība
Noraidīt
Pabažu ezera apsaimniekošanas plāna izstrādāšana
1-08/379/2018 Sējas novada dome
Noraidīt
Lielupes upes posmā esošo zivju resursu izpēte un analīze
1-08/381/2018 Jelgavas novada pašvaldība
Noraidīt
Lielupes upes posma dziļuma kartes izstrāde
1-08/380/2018 Jelgavas novada pašvaldība
Noraidīt
2.2 Aktivitāte "Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība"
Laivu nolaišanas vietas uzlabošana Alūksnes ezerā
1-08/419/2018 Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”
Piešķirt - 34 842.00 €
Daugavas krasta labiekārtošana, attīrot Doles salas dolomīta atsegumu un uzlabojot vides pieejamību
1-08/373/2018 Salaspils novada dome
Piešķirt - 22 088.00 €
Ventas upes straujteču biotopu rekultivācija Kuldīgā
1-08/416/2018 Kuldīgas novada pašvaldība
Piešķirt - 17 469.00 €
Ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novada publiskās ūdenstilpēs – Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezerā
1-08/397/2018 Kuldīgas novada pašvaldība
Piešķirt - 22 262.00 €
Viļakas ezera krasta un salas apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbu veikšana
1-08/402/2018 Viļakas novada dome
Piešķirt - 12 521.00 €
Labiekārtotas, publiskas piekļuves vietas izveide Durbes ezeram
1-08/414/2018 Durbes novada dome
Piešķirt - 34 726.00 €
Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā
1-08/401/2018 Jūrmalas pilsētas dome
Piešķirt - 22 050.00 €
Infrastruktūras izveide antropogēnās slodzes samazināšanai pie Abavas upes Kandavā
1-08/407/2018 Kandavas novada dome
Piešķirt - 34 400.00 €
Jūras piekrastes praktiskā pārvaldība Bernātu dabas parkā
1-08/415/2018 Nīcas novada dome
Piešķirt - 47 700.00 €
Rīgas jūras līča piekrastes apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā
1-08/398/2018 Engures novada dome
Piešķirt - 46 018.00 €
Peldēšanās vietas “Vējiņš” infrastruktūras uzlabošana un pieejamības nodrošināšana Alūksnes ezerā
1-08/421/2018 Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”
Piešķirt - 49 000.00 €
Infrastruktūras izveide un atjaunošana publisko ūdeņu – Gaujas upes pieejamības nodrošināšanai Strenču pilsētā, 2. kārta
1-08/405/2018 Strenču novada dome
Piešķirt - 18 972.00 €
Gājēju laipas uz jūru izveidošana Upesgrīvas pagastā
1-08/404/2018 Mērsraga novada pašvaldība
Piešķirt - 5 554.00 €
Infrastruktūras attīstība Limbažu Lielezera peldvietā
1-08/395/2018 Limbažu novada pašvaldība
Piešķirt - 21 369.00 €
Pieejas uzlabošana kāpu zonā Ventspils pilsētas pludmalē
1-08/409/2018 Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Piešķirt - 28 560.00 €
Balvu ezera krasta labiekārtošana
1-08/408/2018 Balvu novada pašvaldība
Piešķirt - 27 819.00 €
Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana, antropogēnās slodzes mazināšanai
1-08/412/2018 Kocēnu novada dome
Piešķirt - 31 290.00 €
Jaunas infrastruktūras izveide Remtes ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
1-08/413/2018 Brocēnu novada pašvaldība
Piešķirt - 27 459.00 €
Laivu ielaišanas vietas izveide Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai
1-08/417/2018 Saldus novada pašvaldība
Piešķirt - 50 000.00 €
Baļotes ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana
1-08/399/2018 Krustpils novada pašvaldība
Piešķirt - 19 871.00 €
Publiski pieejamās ūdens tūristu apmetnes vietas drošības un vides pieejamības pakalpojumu paaugstināšana Ogresgala pagastā
1-08/411/2018 Ogres novada pašvaldība
Piešķirt - 38 500.00 €
Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram
1-08/406/2018 Smiltenes novada dome
Piešķirt - 41 901.00 €
Sventājas upes ielejas un “Leju svētavota” labiekārtošana
1-08/396/2018 Rucavas novada dome
Piešķirt - 11 544.00 €
Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās un laivu ielaišanas vietu izveide
1-08/418/2018 Līvānu novada dome
Piešķirt - 34 085.00 €
Burtnieka ezera piekrastes pieejamību veicinošas un antropogēno slodzi samazinošas infrastruktūras izbūve
1-08/410/2018 Burtnieku novada pašvaldība
Noraidīt
Jūdažu ezera publiskās peldvietas labiekārtošana pieejamības uzlabošanai
1-08/423/2018 Siguldas novada pašvaldība
Noraidīt
Publisko ezeru vides pieejamības nodrošināšana Daugavpils novadā
1-08/420/2018 Daugavpils novada dome
Noraidīt
3. Iesniegtie projekti konkursā finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
Vispusīgs vides komunikācijas un LVAF atbalstīto mediju projektu efektivitātes novērtējums kopējā vides komunikācijas telpā, stratēģiskas rekomendācijas turpmākas vides komunikācijas veidošanā
1-08/13/2019 VARAM
Piešķirt - 15 000.00 €
Kapacitātes stiprināšana komplekso pārbaužu veikšanā paaugstināta riska (SEVESO) objektos
1-08/16/2019 Valsts vides dienests
Piešķirt - 9 762.00 €
Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana vides izglītības piedāvājuma paplašināšanai un krājuma saglabāšanas apstākļu uzlabošana.
1-08/11/2019 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 37 510.00 €
Iestādes veiktspējas stiprināšana atbilstoši novitātēm
1-08/20/2019 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 3 524.00 €
VVD amatpersonu profesionālās veiktspējas pilnveide
1-08/14/2019 Valsts vides dienests
Noraidīt
Pirmo vienota parauga mācību nodrošināšana tūrismā iesaistītajām pusēm Latvijas ĪADT
1-08/22/2019 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
Atbalsta un izpratnes veicināšana par dabas skaitīšanu, 3. posms
1-08/26/2019 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 50 000.00 €
Priekšlikumi nacionālas nozīmes ainavu noteikšanai Latvijā
1-08/4/2019 VARAM
Noraidīt
Dižkoku saglabāšanas pasākumi
1-08/23/2019 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
Atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites sistēmas (APUS) apvienošana ar Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites sistēmu (BRAPUS), sistēmu funkcionalitātes uzlabošana
1-08/6/2019 VARAM Vides aizsardzības departaments
Piešķirt - 25 000.00 €
Grunts un gruntsūdens piesārņojuma ar naftas produktu sanācijas darbi, riska novēršana lašveidīgo zivju nārsta upēm Gaujas Nacionālajā parka dabas lieguma zonā
1-08/21/2019 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 45 500.00 €
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Vides snieguma novērtējuma Latvijai prezentēšana un mērķauditorijas informēšana.
1-08/9/2019 VARAM
Piešķirt - 39 390.00 €
Jūras krasta erozijas noteikšanas metodika un erozijas ietekme uz piekrastes zemju īpašumiem
1-08/3/2019 VARAM
Piešķirt - 19 800.00 €
Eiropas mobilitātes nedēļas 2019 (EMN2019) komunikācijas kampaņa
1-08/12/2019 VARAM Vides aizsardzības departaments
Piešķirt - 20 000.00 €
Vienotas dalītās atkritumu savākšanas informācijas sistēmas pilnveide
1-08/17/2019 Valsts vides dienests
Piešķirt - 62 920.00 €
VASAB Telpiskās plānošanas un attīstības komitejas sēdes un Latvijas prezidentūras noslēguma konferences organizēšana
1-08/5/2019 VARAM
Piešķirt - 14 610.00 €
VVD veiktspējas stiprināšana, samazinot klientu apkalpošanas laiku
1-08/18/2019 Valsts vides dienests
Noraidīt
Dabas resursu nodokļa likmju piemērošanas efektivitātes izvērtēšana
1-08/8/2019 VARAM Vides aizsardzības departaments
Piešķirt - 25 000.00 €
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku tehnisko prasmju attīstība
1-08/25/2019 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
Dzeramā ūdens iekārtu uzstādīšana dzeramā ūdens piegādei Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas biroja ēkās
1-08/19/2019 VARAM
Piešķirt - 13 180.00 €
“Zaļās vērtības” – sabiedrības ilgtspējīgas attīstības pamats
1-08/15/2019 Valsts vides dienests
Noraidīt
Atbalsts Prezidentūrai Baltijas jūras valstu padomē 2019. gadā
1-08/10/2019 VARAM
Piešķirt - 12 910.00 €
Sabiedrības informēšana par individuālo apkures iekārtu pareizu ekspluatāciju, par labu kurināmā sadedzināšanas praksei, par koksnes kurināmā dedzināšanas ietekmi uz veselību un vidi
1-08/7/2019 VARAM Vides aizsardzības departaments
Noraidīt
Dabas izglītības centra izveide Gaujas Nacionālajā parkā – Siguldā
1-08/24/2019 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
Atbalsta un izpratnes veicināšana par dabas skaitīšanu, 3. posms
1-08/362/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
4. Nacionālas nozīmes projekti
Dabas koncertzāle 2019
1-08/2/2019 Dabas koncertzāle
Piešķirt - 53 890.00 €
Lielā talka 2019 (27.aprīlis)
1-08/27/2019 Pēdas LV
Piešķirt - 61 183.00 €
Nacionālā botāniskā dārza Ex situ genofonda kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas un eksponēšanas daļēja nodrošināšana no 2017. līdz 2019. gadam
1-08/273/2016 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 202 600.00 €
5. Dažādi
Par Fonda Konsultatīvās padomes tikšanos ar ministru J.Pūci
Atbalstīt
Vides apdraudējuma novēršana Saldus pagasta “Kalndīķos”
1-08/359/2018 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.