• Sākums >
  • Dabas resursu nodokļa likmju piemērošanas efektivitātes izvērtēšana

Dabas resursu nodokļa likmju piemērošanas efektivitātes izvērtēšana

Reģ Nr. 1-08/8/2019

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir pilnveidot dabas resursu nodokļa (turpmāk – nodoklis) piemērošanu par C kategorijas piesārņojošām darbībām, kā arī izvērtēt šobrīd noteiktās nodokļa likmes par radītajām gaisu piesārņojošo vielu emisijām A un B kategorijas darbībām un par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijā.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi: Attiecībā uz C kategorijas darbībām: 1. izvērtēt esošās fiksētās nodokļa likmes - 71,14 EUR atbilstību pašreizējai situācijai un izstrādāt priekšlikumu nodokļa likmes paaugstināšanai, pamatojot to apmēru; 2. izvērtēt esošo pieeju un izstrādāt priekšlikumus esošās sistēmas uzlabošanai un optimālākas nodokļa likmes un aprēķinu pieejas noteikšanai katram no C kategorijas darbības veidiem ar mērķi gan samazināt administratīvo slogu, gan arī izstrādāt pamatotas un godīgas likmes atkarībā no dažādu darbības veidu radītā piesārņojuma un ietekmes uz vidi un veselību, tai skaitā: 2.1. izstrādāt priekšlikumus par to, kurām C kategorijas darbībām būtu iespējams piemērot diferencētas nodokļa likmes atkarībā no to radītā piesārņojuma (piemēram, noteikt atšķirīgas nodokļus likmes fermām atkarībā no tajās esošā liellopu skaita vai katlu mājām atkarībā no izmantotā kurināmā veida un apjoma utt.); 2.2. izstrādāt iespējamo likmju apmēru. 3. Balstoties uz projekta 1. un 2.punkta secinājumiem, aprēķināt katra risinājuma varianta iespējamo ietekmi uz budžeta ieņēmumiem un ietekmēto operatoru skaitu. Aprēķināt arī iespējamo izmaksu ietaupījumu, kas radīsies administratīvā sloga samazināšana gadījumā. Salāgot noteiktās likmes ar A un B kategorijas darbībām - noteiktajām. 4. izvērtēt nodokļa maksātāju skaitu un samaksāto nodokļa apmēru, sadalot divās kategorijas: 4.1. operatori, kas maksā fiksēto nodokļa likmi; 4.2. operatori, kas maksā nodokli atbilstoši veiktajiem aprēķiniem; Attiecībā uz A un B kategorijas darbībām: 5. Izvērtēt dabas resursu nodokļa likmes A un B kategorijas darbībām un to efektivitāti. Apzināt esošo situāciju, izvērtēt esošo nodokļa likmju efektivitāti un izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām vai arī pamatot, kādēļ šādas izmaiņas nav nepieciešamas. Veikt analīzi par to vai nodokļa paaugstināšana ir efektīvākais veids, ka samazināt kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisiju Latvijā un sasniegt 2018. gada 2. oktobrī Ministru kabineta noteikumos Nr. 614 "Kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas un uzskaites noteikumi" noteiktos gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas mērķus 2020. un 2030.gadam. 6. izvērtēt vai nodokļa samaksa atsevišķi par daļiņām PM10 un daļiņām PM2,5 ir lietderīga, ņemot vērā, ka atsevišķām darbībām mērījumus var veikt tikai kopējiem putekļiem jeb daļiņu daudzumam un ka emisiju robežvērtības arī tiek noteiktas kopējiem putekļiem, 7. izvērtēt vai dabas resursu nodokļa 14.2pantā iekļautās prasības efektivitāti un darbību. Veikt analīzi par to cik lielu summu iemaksājušās personas, kas veic beramkravu pārkraušanu atvērtos termināļos un vai šīs personas ir veikušas kādus papildus pasākumus, lai samazinātu nodokļa maksājumus. Izvērtēt vai nav nepieciešamas izmaiņas minētajā normā vai arī efektīvāka šīs normas ieviešanas uzraudzība lai samazinātu iedzīvotāju sūdzību skaitu. Attiecībā uz nodokļa piemērošanu par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijā 8. Izvērtēt dabas resursu nodokļa likmes par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijā efektivitāti, kā arī normatīvo aktu nosacījumus par hidromezglā elektroenerģijas ražošanai izmantotā ūdens daudzumu aprēķinu un dabas resursu nodokļa maksājuma kopsummas aprēķinu. Apzināt esošo situāciju, veikt analīzi par to, vai nodokļa piemērošana ir efektīvs veids, kā kompensēt hidroelektrostaciju ekspluatācijas ietekmi uz atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumam noteikto vides kvalitātes mērķu sasniegšanu ietekmētajos ūdensobjektos, izvērtēt esošās nodokļa likmes un tās aprēķināšanas efektivitāti un izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām vai arī pamatot, kādēļ šādas izmaiņas nav nepieciešamas.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā sagatavoti šādi dokumenti: 1) izvērtējums par nodokļa piemērošanu par C kategorijas piesārņojošām darbībām. 2) sagatavoti priekšlikumi par likmēm, kas jānosaka C kategorijas darbībām un pievienoti pamatojoši aprēķini par iespējamo ietekmi uz budžetu; 3) Izvērtējums par to vai nepieciešams pārskatīt DRN likmes par gaisa piesārņošanu A un B kategorijas piesārņojošām darbībām un gadījumā, ja ierosināts likmes paaugstināt - izvērtējums par ietekmi uz budžetu. 4) izvērtējums par dabas resursu nodokļa 14.2 panta darbību un ierosinājumi tā uzlabošanai 5) izvērtējums par dabas resursu nodokļa likmes par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijā efektivitāti un priekšlikumi likmes vai tās aprēķināšanas kārtības pārskatīšanai, kā arī izvērtējums par ierosināto izmaiņu ietekmi uz ūdeņu stāvokli un budžetu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs VARAM Vides aizsardzības departaments
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 25 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 268.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.