• Sākums >
  • Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

Reģ Nr. 1-08/388/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izstrādāt jaunu vietējā mēroga plānošanas dokumentu Viesītes novada pašvaldībā - Saukas ezera Apsaimniekošanas plāns. Ilgtermiņa: Projekta ilgtermiņa mērķis ir pašvaldības darbā integrēt vides aizsardzības prasības, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, novēršot Saukas ezera vides resursu stāvokļa pasliktināšanos un nodrošināt tā pareizu apsaimniekošanu.

Projekta rezultāti

Saukas ezers ir vislielākais ezers Zemgalē un piecpadsmitais lielākais ezers Latvijā. Projekta rezultātā tiks izstrādāts apsaimniekošanas plāns turpmākajiem 10 gadiem, kurā definētas praktiskas rīcības mērķa sasniegšanai – kvalitatīvai un ilgtspējīgai ezera apsaimniekošanai. Konkrētais plānošanas dokuments ilgtermiņā sekmēs investīciju piesaisti projektu realizācijai Saukas ezera apsaimniekošanai, piemēram, zivju resursu pavairošanai un aizsargāšanai. Saukas DAP teritorijā noteiktas sešas ainavu telpiskās struktūras vienības, ko nosaka dabas apstākļu dažādība, tai skaitā ietilpst Saukas ezeraine. Dokuments tiks apstiprināts Viesītes novada domē, ievietots pašvaldības mājaslapā pie plānošanas dokumentiem. Apsaimniekošanas plāns būs publiski pieejams sabiedrībai. Saukas ezers ir nozīmīgs objekts reģionā. Dabas parka ainavu struktūras matricu veido lauksaimniecības zemes, taču nozīmīga loma ir tādiem ainavu elementiem kā mežu zemes un krūmāji, kā arī Saukas ezera ūdens spogulim (Dabas parka “Sauka” dabas aizsardzības plāns laika posmam no 2011.gada līdz 2021.gadam). Projekta īstenošana nodrošina pienesumu Zemgales reģiona attīstībā, kas ir saskaņā ar izstrādātajiem plānošanas dokumentiem. Saukas ezers ir lielākais ezers Zemgalē. 1. Viesītes ezers atrodas Saukas dabas parka teritorijā. 2. Ezerā tiek veikta licencētā makšķerēšana. 3. Saukas ezera un tā apkārtnes gleznainā ainava ir iekļauta sarakstā “Latvijas ainavu dārgumi Zemgalē’. ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015-2030 Vadlīnijas ilgtspējīgai dabas resursu apsaimniekošanai: • Atbalstīt vides, lauku apvidu ainavu, dabisko resursu, augsnes un sugu daudzveidības aizsardzību un uzlabošanu. ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020 Rīcības plāns • RV 4.2. Saglabāt un atjaunot reģiona bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas Rīcības ID Rīcība • R 4.2.1. Veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu • Veicināt sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes vides aizsardzībā un ilgtspējīgā attīstībā 2015 – 2020 A 4.9. A 4.12. R 4.2.3. • Veicināt videi draudzīgu tehnoloģiju/prakšu izmantošanu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, dabas un urbānās vides apsaimniekošanā. Projekta ietvaros izstrādātais plānošanas dokuments dod būtisku ieguldījumu vides aizsardzības jomā vietējā, reģionālā un arī nacionālā mērogā.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 31.03.2020
Īstenotājs Viesītes novada pašvaldība
Viesīte, Brīvības iela 10, LV-5237
Projekta kopējās izmaksas 7 260.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 260.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 260.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.