Fonda padomes sēdes Nr. 14 - 17.11.2015 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
2. Projektu konkursi finansējuma saņemšanai 2016.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti"
Projektu konkursa izsludināšana aktivitātē "Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības periodisko izdevumu veidošana un izdošana"
Atlikt
Projektu konkursa izsludināšana aktivitātē "Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana"
Paredzēt līdzekļus
Projektu konkursa izsludināšana aktivitātē "Specializētu vides aizsardzības/vides izglītības radio raidījumu veidošana"
Paredzēt līdzekļus
3. Par projektu konkursu izsludināšanu 2016.gadā no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
Par projektu konkursu izsludināšanu 2016.gadā no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti" VARAM un VARAM padotības iestādēm
Paredzēt līdzekļus
4. Projektu iesniegumi projektu konkursā aktivitātē "Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā"
Par papildus līdzekļu piešķiršanu konkursa finansējumam vadlīnijā ,,Multisektoriālie projekti” aktivitātē "Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā"
Pieņemt zināšanai
Vides izglītības programmu izstrāde Nacionālajam botāniskajam dārzam
1-08/376/2015 Bērnu vides skola
Piešķirt - 8 922.00 €
Interaktīvu materiālu un uzskates līdzekļu sagatavošana botānikas tēmu apgūšanai Latvijas Dabas muzejā
1-08/379/2015 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 18 500.00 €
Ligzdojošo putnu maršrutu uzskaišu datu ievade, analīze un attēlošana portālā Dabasdati.lv
1-08/377/2015 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 11 118.00 €
Dabas aizsardzības pasākumu un aktivitāšu īstenošanā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas celšana sabiedrības iesaistīšanas un līdzdalības veicināšanai.
1-08/383/2015 Gaujas nacionālā parka fonds
Piešķirt - 6 806.00 €
Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēmas kapacitātes palielināšana abinieku un rāpuļu sugu datiem
1-08/370/2015 Latgales ekoloģiskā biedrība
Piešķirt - 9 000.00 €
VVD veiktspējas stiprināšana gaisa kvalitātes kontroles jomā
1-08/373/2015 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 6 000.00 €
Sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas atkritumu pirmapstrādes nosacījumu izstrāde to turpmākai pārstrādei, izmantojot biotehnoloģijas
1-08/382/2015 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 9 237.00 €
Spēkā esošo piesārņojošo darbību atļauju izvērtējums un rekomendāciju izstrāde VVD veiktspējas stiprināšanai A un B kategorijas atļauju un to nosacījumu sagatavošanā
1-08/374/2015 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 15 000.00 €
Bijušās Slīteres valsts rezervāta administrācijas savākto dabas datu apzināšana un kataloga izveide
1-08/387/2015 Zaļā doma
Noraidīt
Dabas izglītības pasākumi specifiskām mērķauditorijām Ķemeru Nacionālajā parkā
1-08/380/2015 Ķemeru nacionālā parka fonds
Noraidīt
Reģionālais seminārs „Smaku mērījumi, kontrole, risinājumi smaku samazināšanai un monitorings Baltijas valstīs”
1-08/372/2015 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 3 738.00 €
Noteicējs "Iepazīsim nogāžu un gravu mežus” -jauns palīglīdzeklis vides izglītības nodarbībām
1-08/388/2015 Zaļā doma
Noraidīt
Licencēto makšķerēšanas vietu ietekme uz zemledus makšķernieku ieradumiem
1-08/378/2015 Vides risinājumu institūts
Noraidīt
Baldones novada sociāli-ekonomiskās attīstības un iedzīvotāju veselību raksturojošo datu izvērtējums
1-08/375/2015 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 27 988.00 €
Cilvēks palīdz jūrai. Pasaules Ūdens dienas izglītojošie pasākumi Ziemeļkurzemes piekrastē un Rīgā.
1-08/381/2015 Latvijas Zaļā kustība
Noraidīt
Vidusdaugavas reģiona dabas vērtības
1-08/392/2015 Vides iniciatīvu centrs
Noraidīt
Dzīvojam dabas parkā
1-08/393/2015 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
Dabas izziņa Rēzeknes novada Lūznavas muižas parkā
1-08/386/2015 Rāznas nacionālā parka biedrība
Noraidīt
Sabiedrības iepazīstināšana ar dabas lieguma Lubāna mitrājs bioloģisko daudzveidību
1-08/389/2015 Pie Kraujas
Noraidīt
Drošības uz ūdens apmācības vides aizsardzības prasību kontrolējošo iestāžu darbiniekiem.
1-08/384/2015 Latvijas Pludmales Glābēju asociācija
Noraidīt
Botāniskais kods pilsētas zināšanu ekoloģijā
1-08/391/2015 Vides komunikācija
Noraidīt
Latvijas skolēnu vides apziņas veicināšana, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas
1-08/385/2015 Latvijas Būvju informācijas modelēšanas biedrība
Noraidīt
5. Nacionālas nozīmes un funkciju deleģējuma līgumu izpildes projekti
Radioaktīvo vielu novērtējums vidē
1-08/394/2015 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 21 541.00 €
Nacionālā botāniskā dārza Ex situ genofonda kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas un eksponēšanas daļēja nodrošināšana
1-08/395/2015 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 196 700.00 €
6. Jautājumi par izmaiņām projektu īstenošanas gaitā un finansējuma izlietojumā
Botānikas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā, I kārta
1-08/427/2014 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 10 878.00 €
EKO grams 2!
1-08/266/2015 Valmieras 2.vidusskola
Apstiprināt izmaiņas
Atkritumu samazināšanas un dzeramā ūdens lietošanas iespēju popularizēšana sabiedrībā rallija Ātruma festivāls – rallijs „Kurzeme 2015" laikā
1-08/226/2015 Liepājas rallija komanda
Apstiprināt izmaiņas
Dabas izziņas pasākums "Piliens dabas"
1-08/230/2015 Jauniešu vētra
Apstiprināt izmaiņas
Papildu darbi vēsturiski piesārņotās vietas "Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve" sanācijas projekta izpētei
1-08/497/2014 AS "Olaines ūdens un siltums"
Apstiprināt izmaiņas
ārpus rāmja
1-08/265/2015 Sporta klubs "Dinamo LAT"
Apstiprināt izmaiņas
Atbalsts LVĢMC upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu projektu 2016.-2021. gadam sagatavošanā
1-08/312/2015 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Apstiprināt izmaiņas
Vides izglītības nometne Jelgavas novada skolēniem
1-08/97/2015 Iepazīsim sevi
Zaļie darbi
1-08/269/2015 Balvu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"
Apstiprināt izmaiņas
Vides izpētes nometne “Raibā puķe”
1-08/64/2015 Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs "Rīgas dabaszinību skola"
Datu ievākšana Eiropas ligzdojošo putnu atlantam 2015. gadā
1-08/1/2015 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Vides nometne skolas vecuma bērniem „Vides pētnieks”
1-08/166/2015 Brīnummāja
Apstiprināt izmaiņas
Metodikas un kritēriju izstrāde plānoto plūdu riska mazināšanas pasākumu izvērtēšanai un prioritāšu noteikšanai
Samazināt finansējumu
Nosacījumu izstrāde juridiskajam regulējumam attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā
Samazināt finansējumu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stenda iekārtojums 11. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2015”
Samazināt finansējumu
Videi drošas ķīmisko vielu pārvaldības stiprināšana
1-08/360/2015 VARAM Vides aizsardzības departaments
Piešķirt papildfinansējumu - 1 040.00 €
Priekšizpētes veikšana Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai visas Latvijas mērogā
1-08/566/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
7. Zaudējumu kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Jaunstrūkas
1-19/93/2015 Valmieras RVP
Piešķirt - 10 487.23 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Skaistmaļi
1-19/92/2015 Valmieras RVP
Piešķirt - 2 027.49 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Mīlītes II
1-19/91/2015 Valmieras RVP
Piešķirt - 1 506.38 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Lejas Ruķi
1-19/90/2015 Valmieras RVP
Piešķirt - 2 341.99 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Lejas Ruķi
1-19/89/2015 Valmieras RVP
Piešķirt - 1 719.70 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Robežnieki
1-19/88/2015 Valmieras RVP
Piešķirt - 430.15 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Robežnieki
1-19/87/2015 Valmieras RVP
Piešķirt - 474.82 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Robežnieki
1-19/86/2015 Valmieras RVP
Piešķirt - 690.34 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Robežnieki
1-19/85/2015 Valmieras RVP
Piešķirt - 385.48 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Irbītes
1-19/79/2015 Valmieras RVP
Piešķirt - 11 575.06 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Imantas
1-19/80/2015 Valmieras RVP
Piešķirt - 3 855.82 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Kalna Dumpi B
1-19/81/2015 Valmieras RVP
Piešķirt - 2 085.63 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Purbekas
1-19/82/2015 Valmieras RVP
Piešķirt - 1 792.61 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Vāle-1
1-19/83/2015 Valmieras RVP
Piešķirt - 1 239.84 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Vidzemīte
1-19/84/2015 Valmieras RVP
Piešķirt - 3 351.48 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Jaunbērziņi
1-19/64/2015 Jelgavas RVP
Piešķirt - 7 761.33 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Rapši
1-19/62/2015 Jelgavas RVP
Piešķirt - 5 086.07 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Ainava
1-19/94/2015 Daugavpils RVP
Piešķirt - 959.03 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Zaķīši
1-19/95/2015 Daugavpils RVP
Piešķirt - 2 137.77 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Madaras
1-19/99/2015 Daugavpils RVP
Piešķirt - 2 726.23 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Ļūļākas
1-19/98/2015 Daugavpils RVP
Piešķirt - 6 306.39 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Renda
1-19/143/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 347.80 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Renda
1-19/142/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 747.71 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Renda
1-19/141/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 654.16 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Renda
1-19/140/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 063.14 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Renda
1-19/139/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 028.53 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Renda
1-19/138/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 428.70 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Renda
1-19/137/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 308.43 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Renda
1-19/136/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 211.95 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Renda
1-19/135/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 459.12 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Renda
1-19/134/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 618.74 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Renda
1-19/133/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 651.15 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Renda
1-19/132/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 3 335.29 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Renda
1-19/131/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 608.01 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Bētas
1-19/157/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 110.90 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Bētas
1-19/156/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 50.65 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Bētas
1-19/155/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 82.24 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Bētas
1-19/154/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 191.84 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Bētas
1-19/153/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 238.89 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Bētas
1-19/152/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 70.05 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Bētas
1-19/151/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 70.63 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Bētas
1-19/150/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 172.43 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Bētas
1-19/149/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 246.07 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Bētas
1-19/148/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 73.12 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Bētas
1-19/147/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 486.07 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Bētas
1-19/146/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 158.33 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Bētas
1-19/145/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 3 140.92 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Bētas
1-19/144/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 362.67 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Rihards
1-19/130/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 3 031.64 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Rihards
1-19/129/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 012.52 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Rihards
1-19/127/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 3 572.81 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Rihards
1-19/128/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 623.05 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā SIA Rihards
1-19/126/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 3 532.52 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Dižpurviņi
1-19/125/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 486.66 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Dižpurviņi
1-19/123/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 409.49 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Dižpurviņi
1-19/124/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 383.17 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Dižpurviņi
1-19/121/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 715.21 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Dižpurviņi
1-19/122/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 550.42 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Dižpurviņi
1-19/119/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 198.25 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Dižpurviņi
1-19/118/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 068.48 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Dižpurviņi
1-19/120/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 2 036.93 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā Z/S Vidiņi
1-19/116/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 43.45 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Vidiņi
1-19/115/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 32.07 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Vidiņi
1-19/114/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 12.46 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Vidiņi
1-19/113/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 104.17 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Vidiņi
1-19/112/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 16.66 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Vidiņi
1-19/117/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 130.69 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā Ausmai Vaivai Voitko
1-19/111/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 158.96 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā Ausmai Vaivai Voitko
1-19/110/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 861.34 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā Aijai Voitko
1-19/109/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 165.03 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā Aijai Voitko
1-19/108/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 188.42 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā ZS Kondrāti
1-19/107/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 54.84 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā Jānim Daģim
1-19/106/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 51.06 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā Jānim Daģim
1-19/105/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 280.25 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā Jānim Daģim
1-19/104/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 673.76 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā Jānim Daģim
1-19/103/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 162.20 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā Jānim Daģim
1-19/102/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 51.40 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā Jānim Daģim
1-19/101/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 706.94 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā Lienei Lasmanei
1-19/100/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 545.25 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrā SIA Sātiņi - S
1-19/159/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 38 913.00 €
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrā SIA Skrunda
1-19/158/2015 Liepājas RVP
Piešķirt - 28 578.20 €
8. Dažādi
Rakstu sērija «Dzīvo zaļi»
1-08/317/2015 Žurnāls Santa
Noraidīt
Projektu iesniegšanas termiņš finansējuma saņemšanai 2016.gadā no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas 21.20.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”
Pieņemt zināšanai
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.