Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 19.09.2022 rezultāti

1. Par apakšprogrammas 21.13.00 “NOZARES VIDES PROJEKTI” 2022.gada pasākumu īstenošanu.
1.1 Par VARAM projektu atsaukšanu
Priekšlikumu izstrāde regulējumam par vides aizsardzības prasībām kokzāģētavām, kokapstrādes iekārtām un iekārtām, kas veic koksnes ķīmisko apstrādi
1-08/15/2022 VARAM
Noraidīt
Priekšlikumu izstrāde regulējumam par vides aizsardzības prasībām transportlīdzekļu remontdarbnīcām un pašapkalpošanās automazgātavām
1-08/16/2022 VARAM
Noraidīt
Ieteikumi ūdens objektu aizsargjoslu noteikšanai, kā arī aizsargjoslās noteikto aprobežojumu piemērošanai, ja pārklājas vairākas aizsargjoslas
1-08/10/2022 VARAM
Noraidīt
1.2 Par līdzekļu ietaupījumu VARAM īstenotajos projektos
Ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izvērtēšana nolietotajiem transportlīdzekļiem un tās savienošanas iespējas ar videi kaitīgu preču (tai skaitā nolietotu riepu) ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu.
1-08/13/2022 VARAM
Samazināt finansējumu
Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas projekta Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.
1-08/7/2022 VARAM
Samazināt finansējumu
Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, teritoriju iedalījumu zonās, sanācijas robežvērtībām un pēcsanācijas monitoringu
1-08/6/2022 VARAM
Samazināt finansējumu
1.3 Par finansējuma pārdali Vides pārraudzības valsts biroja īstenotajos projektos
Kompetenču laboratorija
1-08/33/2022 Vides pārraudzības valsts birojs
Samazināt finansējumu
Izglītojoša kampaņa "Iepazīsti EMAS"
1-08/32/2022 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt papildfinansējumu - 2 567.00 €
1.4 Par pasākuma pieteikuma iesniegšanu, lai pretendētu uz finansējumu no apakšprogrammas līdzekļiem pasākumu īstenošanai 2022. gadā
Aptaujas izstrāde un veikšana ūdenssaimniecībā izmantoto komercuzskaites mēraparātu precizitātes un to ietekmējošo faktoru novērtēšanai Latvijas teritorijā
Piešķirt - 5 167.00 €
2. Par projektu iesniegumiem, kas iesniegt saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai.
Būvprojekta izstrāde Cinevilla zema patēriņa filmēšanas paviljoniem
1-08/77/2022 Eizenšteins un dēli
Atlikt
Energovienoti
1-08/76/2022 Rīgas Tehniskā universitāte
Piešķirt - 200 000.00 €
Vēsturiski piesārņotās teritorijas Dzelzceļa ielā 10, Aizkrauklē papildizpēte
1-08/43/2021 Aizkraukles novada pašvaldība
Piešķirt papildfinansējumu - 56 926.00 €
3. Dažādi.
Vienotu vadlīniju izstrāde un sabiedrības izglītošana par pareizu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un no pārstrādātiem būvniecības atkritumiem iegūtu materiālu, kā vērtīgu resursu un izejmateriālu izmantošanu būvniecībā
1-08/185/2020 Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.