Fonda padomes sēdes Nr. 16 - 18.12.2018 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
2. Iesniegtie projekti finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
2.1 Atbalsta un izpratnes veicināšana par dabas skaitīšanu, 3. posms
1-08/362/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
2.2 Radiācijas drošības kultūra radioloģiskajos izmeklējumos
1-08/357/2018 Valsts vides dienests
Piešķirt - 6 220.00 €
2.3 Vides apdraudējuma novēršana Saldus pagasta “Kalndīķos”
1-08/359/2018 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
2.4 DAP kapacitātes celšana, lai veiktu ZM deleģēto funkciju nodrošināšanu bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzības un apsaimniekošanas jomā
1-08/361/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt
2.5 Latvijas ekspertu dalības nodrošināšana starptautiskos pasākumos dabas aizsardzības jomā
Piešķirt - 39 067.00 €
2.6 Pārtikas atkritumu kā resursu efektīva izmantošana
Piešķirt - 25 635.00 €
2.7 Dižkoku saglabāšanas pasākumi
1-08/366/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.8 Starptautiskā sadarbība labākai vides pārvaldībai
1-08/354/2018 Valsts vides dienests
Piešķirt - 14 400.00 €
2.9 Dabā ar izpratni" animācijas īsfilmu veidošana
1-08/353/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 32 480.00 €
2.10 VVD vadošās amatpersonas – profesionāli vadītāji un līderi
1-08/356/2018 Valsts vides dienests
Noraidīt
2.11 Pazemes riska ūdensobjektu izdalīšana, raksturojums un stāvokļa novērtējums nākamo upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu sagatavošanai
Piešķirt - 25 000.00 €
2.12 Mācību programma un diskusijas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem
Noraidīt
2.13 Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana
1-08/360/2018 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 75 000.00 €
2.14 EUROPARC federācijas starptautiska konference Latvijā „Nature on Your Mind – understanding our values!”
1-08/363/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 99 982.00 €
2.15 Tūrismā iesaistīto pušu izglītošana Latvijas ĪADT
1-08/364/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.16 Informācijas aktualizēšana ūdenstilpju klasifikatora papildināšanai
Piešķirt - 5 000.00 €
2.17 Latvijas dalības nodrošināšana starptautisko saistību vides jomā izpildē
Piešķirt - 25 000.00 €
2.18 LEAN sistēmas ieviešana Valsts vides dienestā
1-08/358/2018 Valsts vides dienests
Noraidīt
2.19 Dzīvojam zaļi: svinam 30. gadus vides aizsardzības sistēmai Latvijā
1-08/355/2018 Valsts vides dienests
Noraidīt
2.20 Izpēte par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanas iespējām jaunām preču un pakalpojumu grupām (papildus esošajiem 2017.gada MK not. Nr. 353 )
Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.