• Sākums >
  • Pazemes riska ūdensobjektu izdalīšana, raksturojums un stāvokļa novērtējums nākamo upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu sagatavošanai

Pazemes riska ūdensobjektu izdalīšana, raksturojums un stāvokļa novērtējums nākamo upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu sagatavošanai

Reģ Nr. 1-08/369/2018

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izdalīt riska pazemes ūdensobjektu (turpmāk – PŪO) robežas, noteikt fona un piesārņojošo vielu robežvērtības, sagatavot riska PŪO raksturojumu un novērtēt šo ūdensobjektu stāvokli. Projekta ilgtermiņa mērķis ir savlaicīgi identificēt pazemes ūdeņu kvalitātes pasliktināšanās tendences un novērtēt pazemes ūdeņu stāvokļa uzlabošanai realizēto rīcības programmu efektivitāti, lai sasniegtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra direktīvas 2000/60/EK ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (turpmāk – Ūdens struktūrdirektīva), Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra direktīvas 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos (turpmāk – Pazemes ūdeņu direktīva) un Ūdens apsaimniekošanas likuma pamatmērķi – nodrošināt ūdens vides, tajā skaitā pazemes ūdeņu, aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu. Riska PŪO izdalīšana un stāvokļa uzlabošanas pasākumu nepieciešamību nosaka Eiropas Savienības (ES) un Latvijas likumdošana, tos īstenot ir Latvijas kā ES dalībvalsts pienākums. Tomēr galvenais riska PŪO izdalīšanas uzdevums ir aizsargāt cilvēku veselību un vidi, nodrošinot dzeramā ūdens apgādē izmantojamo ūdens resursu aizsardzību.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi 1. Literatūras studijas: a. par iepriekš veiktajiem pētījumiem katra riska un potenciālā riska PŪO izplatības apgabalā, kā minimums izmantojot brīvpieejas datus no VSA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Valsts ģeoloģijas fonda un interneta resursiem, tajā skaitā zinātniskajām publikācijām; b. par katra specifiskā riska PŪO robežu izdalīšanas, kā arī fona un robežvērtību noteikšanas pieejām saskaņā ar Ūdens struktūrdirektīvas prasībām, vadlīnijām un labas prakses piemēriem citās ES dalībvalstīs, lai izvēlētos, zinātniski pamatotu un Latvijas apstākļiem atbilstošāko pieeju pazemes ūdensobjektu vertikālo un horizontālo robežu izdalīšanai. 2. Datu apkopošana un kvalitātes kontrole. Riska PŪO robežu noteikšanai, fona un robežvērtību izstrādei, raksturojuma sagatavošanai un stāvokļa novērtējumam nepieciešams veikt apjomīgu datu apkopošanu, iespējams, arī digitizāciju un kvalitātes kontroli: a. izmantojot brīvpieejas ikgadējos valsts pazemes ūdeņu kvalitātes un kvantitātes monitoringa rezultātus (vismaz par pēdējiem 15 gadiem); b. izmantojot LVAF finansēto un citu pētījumu rezultātus par pēdējiem 15 gadiem; c. izmantojot brīvpieejas atradņu reģistra datus; d. atsijājot ķīmiskā sastāva datus, kas ņemti urbuma likvidācijas laikā; veicot jonu bilances aprēķinus un atsijājot neatbilstošas analīzes; e. veicot līmeņu rādītāju korekcijas un brāķējot neatbilstošos ierakstus. 3. Metodiku izstrāde: a. katra riska PŪO vertikālo un horizontālo robežu noteikšanas metodika saskaņā ar Ūdens struktūrdirektīvas prasībām un vadlīnijām; b. katra riska PŪO fona un robežvērtību izdalīšanas metodika saskaņā ar Ūdens struktūrdirektīvas prasībām un vadlīnijām, tajā skaitā arī riska PŪO A11 “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi”. 4. Raksturojuma sagatavošana un riska PŪO stāvokļa novērtējums: a. katra riska PŪO raksturojums saskaņā ar 2017. un 2018. gadā izdalīto PŪO raksturojuma saturu (ņemot vērā slodzes, ūdens bilances, griezumus, zemes lietojuma veidus, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas u.c. faktorus); b. katra riska PŪO stāvokļa novērtējums, tajā skaitā riska PŪO A11 “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi”, un novērtējumam izmantotās pieejas atbilstības raksturojums saskaņā ar Ūdens struktūrdirektīvas prasībām un vadlīnijām, tajā skaitā citu ES dalībvalstu praksēm. 5. Datu kopas sagatavošana un nodošana. Projekta ietvaros apkopotie dati būs nepieciešami pazemes ūdeņu aizsardzības un apsaimniekošanas plānošanai arī pēc projekta beigām, tādēļ tiks sagatavots izmantoto datu masīvs: a. visi projekta ietvaros apkopotie, digitizētie un izmantotie dati tiks nodoti MS Excel formātā; b. visas projekta ietvaros sagatavotās kartes tiks nodotas arī shp. formātā ar predefinētām atribūtu tabulām.

Projekta rezultāti

1. Pārskats par iepriekš veiktajiem pētījumiem riska un potenciālo riska PŪO teritorijās, par citu valstu labās prakses piemēriem riska PŪO izdalīšanā un fona un piesārņojošo vielu robežvērtību noteikšanā, pamatojums turpmāk pielietotās metodes izvēlei. 2. Datu apkopojums par katru riska un potenciālo riska PŪO, izmantojot LVĢMC monitoringa datus, Valsts ģeoloģijas fonda materiālus, atradņu reģistra datus, LVAF un citu pētījumu rezultātus, kā arī datu kvalitātes kontrole. 3. Katra riska PŪO vertikālo un horizontālo robežu izdalīšanas un fona robežvērtību izdalīšanas metodiku izstrāde. 4. Pārskats, kurā ietverts katra riska PŪO raksturojums, stāvokļa novērtējums un karte, kas attēlo horizontālo un vertikālo robežu.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 02.12.2019
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 25 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 836.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.