Fonda padomes sēdes Nr. 16 - 18.12.2018 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
2. Iesniegtie projekti finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
Atbalsta un izpratnes veicināšana par dabas skaitīšanu, 3. posms
1-08/362/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
Radiācijas drošības kultūra radioloģiskajos izmeklējumos
1-08/357/2018 Valsts vides dienests
Piešķirt - 6 220.00 €
Vides apdraudējuma novēršana Saldus pagasta “Kalndīķos”
1-08/359/2018 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
DAP kapacitātes celšana, lai veiktu ZM deleģēto funkciju nodrošināšanu bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzības un apsaimniekošanas jomā
1-08/361/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt
Latvijas ekspertu dalības nodrošināšana starptautiskos pasākumos dabas aizsardzības jomā
Piešķirt - 39 067.00 €
Pārtikas atkritumu kā resursu efektīva izmantošana
Piešķirt - 25 635.00 €
Dižkoku saglabāšanas pasākumi
1-08/366/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
Starptautiskā sadarbība labākai vides pārvaldībai
1-08/354/2018 Valsts vides dienests
Piešķirt - 14 400.00 €
Dabā ar izpratni" animācijas īsfilmu veidošana
1-08/353/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 32 480.00 €
VVD vadošās amatpersonas – profesionāli vadītāji un līderi
1-08/356/2018 Valsts vides dienests
Noraidīt
Pazemes riska ūdensobjektu izdalīšana, raksturojums un stāvokļa novērtējums nākamo upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu sagatavošanai
Piešķirt - 25 000.00 €
Mācību programma un diskusijas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem
Noraidīt
Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana
1-08/360/2018 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 75 000.00 €
EUROPARC federācijas starptautiska konference Latvijā „Nature on Your Mind – understanding our values!”
1-08/363/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 99 982.00 €
Tūrismā iesaistīto pušu izglītošana Latvijas ĪADT
1-08/364/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
Informācijas aktualizēšana ūdenstilpju klasifikatora papildināšanai
Piešķirt - 5 000.00 €
Latvijas dalības nodrošināšana starptautisko saistību vides jomā izpildē
Piešķirt - 25 000.00 €
LEAN sistēmas ieviešana Valsts vides dienestā
1-08/358/2018 Valsts vides dienests
Noraidīt
Dzīvojam zaļi: svinam 30. gadus vides aizsardzības sistēmai Latvijā
1-08/355/2018 Valsts vides dienests
Noraidīt
Izpēte par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanas iespējām jaunām preču un pakalpojumu grupām (papildus esošajiem 2017.gada MK not. Nr. 353 )
Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.