Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 14.01.2016 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis 2016
Pieņemt zināšanai
Projektu konkursa izsludināšana aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana" I kārta
Pieņemt zināšanai
2. Konkursā iesniegtie projektu iesniegumi aktivitātē "Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana" finansējuma saņemšanai 2016.gadā
TV raidījumu cikls “Vides Fakti” 2016
1-08/408/2015 Finger Film Production
Piešķirt - 65 000.00 €
Vides raidījumu cikls "Kā pieci pirksti"
1-08/407/2015 TV Kurzeme
Piešķirt - 8 054.00 €
Es varu būt zaļš
1-08/409/2015 Vidzemes televīzija
Piešķirt - 23 989.00 €
TV raidījums RīgaTV 24 „Būtu zinājis…”
1-08/420/2015 AS "TV LATVIJA"
Noraidīt
LOB TV raidījums “Starp putniem un cilvēkiem”
1-08/424/2015 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 41 500.00 €
Televīzijas raidījuma vieglajā valodā “Trīs ceturtdaļas Dabā” izveidošana un pārraidīšana
1-08/410/2015 Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons", nodibinājums
Piešķirt - 7 537.00 €
Latvijas jaunatklāšanas raidījums “Te!”
1-08/406/2015 VFS Films
Noraidīt
Specializēto televīzijas raidījumu izvērtēšana
3. Konkursā iesniegtie projektu iesniegumi aktivitātē "Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības radio raidījumu veidošana" finansējuma saņemšanai 2016.gadā
"Dabas studija" - pozitīvi par dzīvi Natura 2000 teritorijās
1-08/448/2015 Radio 1
Piešķirt - 4 470.00 €
Radio programma krievu valodā "Noasa šķirsts" (30 min.)
1-08/405/2015 Latvijas Radio
Piešķirt - 15 000.00 €
Radio raidījums "Zaļais vilnis" Latvijas radio 1. programmā
1-08/404/2015 Latvijas Radio
Piešķirt - 17 500.00 €
Raidījumu cikla „Iepazīt, lai aizsargātu” izveidošana un atskaņošana Kurzemes Radio
1-08/438/2015 Kurzemes Radio
Noraidīt
EKO-KULTŪRAS – vides izglītības radio programma Radio NABA
1-08/419/2015 Biedrība Naba
Noraidīt
Vides aizsardzības un izglītības radio raidījums “Daba stāsta”
1-08/418/2015 Mans radio
Noraidīt
„Harmonijā ar Dabu” 2016.gads
1-08/421/2015 Super FM
Noraidīt
Specializēto radio raidījumu izvērtēšana
4. Konkursā iesniegtie projektu iesniegumi finansējuma saņemšanai 2016.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
Latvijas upju un ezeru kvalitātes novērtēšanas metožu starpvalstu saskaņošanas pabeigšana
Piešķirt - 26 500.00 €
Botānikas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā, II kārta
1-08/417/2015 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 159 076.00 €
Valsts vides dienesta veiktspējas paaugstināšana un starptautiskās sadarbības veicināšana vides aizsardzības jomā
1-08/414/2015 Valsts vides dienests
Piešķirt - 20 000.00 €
NBD pārtikas, aromātisko un ārstniecības augu kolekciju ekspozīcijas renovācija sabiedrības pieejamības un vides izglītības nodrošināšanai
1-08/402/2015 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
Latvijas floras reto un aizsargājamo kokaugu izpēte un ex situ kolekcijas papildināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai
1-08/439/2015 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
Aleju apsekošana un izvērtēšana
1-08/447/2015 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 25 000.00 €
Izvērtējums par Nagojas protokola tvērumu par nepieciešamību tam pievienoties
Noraidīt
Tehnisko risinājumu izstrāde biotopu atjaunošanas pasākumu uzsākšanai dabas liegumos “Randu pļavas” un “Liepājas ezers” un Rāznas Nacionālajā parkā
1-08/443/2015 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 30 000.00 €
Izvērtējums par Dzīvotņu direktīvas, Putnu direktīvas un Vides atbildības direktīvas prasību pārņemšanu un to piemērošanu Latvijas normatīvajos aktos
Noraidīt
Starptautiskā Jauno Reindžeru nedēļa / pieredzes apmaiņa Latvijas ĪADT
1-08/444/2015 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu hidroloģiskā izpēte
1-08/446/2015 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 15 000.00 €
Dabas aizsardzības pārvaldes veiktspējas stiprināšana dabas aizsardzības normatīvo aktu kontroles un aizsargjoslu aizsardzības jomās
1-08/445/2015 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 15 000.00 €
Valsts vides dienesta nodarbināto apmācības Valsts administrācijas skolā
1-08/411/2015 Valsts vides dienests
Piešķirt - 14 180.00 €
Izzūdošo augu sugu populāciju dzīvotspējas novērtējums in situ salīdzinājumā ar in vitro iegūtajiem un Nacionālajā botāniskajā dārzā adaptētajiem augiem
1-08/441/2015 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
Ieraugi, atklāj, saglabā.
1-08/442/2015 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
Latvijai specifisko emisiju faktoru noteikšana koksni saturošam kurināmajam un mazām, sadzīvē izmantojamām un vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām.
Noraidīt
Bīstamu ķīmisku vielu apsekojums Latvijas virszemes ūdeņos
Piešķirt - 40 000.00 €
Atbalsts zaļā publiskā iepirkuma prasību izstrādei un piemērošanai 2016.gadā
Piešķirt - 73 000.00 €
Radioloģisko ierīču tehnisko parametru atbilstības kritēriju izstrāde
1-08/413/2015 Valsts vides dienests
Piešķirt - 8 000.00 €
Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte
1-08/440/2015 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
Metodikas izstrāde piekrastes, pārejas un jūras ūdeņu eitrofikācijas stāvokļa novērtēšanai
Noraidīt
VARAM pārstāvniecības nodrošināšana starptautiskajās konferencēs
Piešķirt - 10 000.00 €
Ieteikumi pašvaldībām par saistošo noteikumu izstrādi sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas jomā
Noraidīt
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstītā pasākuma „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” uzsākšanai nepieciešamās projekta dokumentācijas izstrāde
Piešķirt - 3 900.00 €
Vides sektora rīcības plāna nozares apdraudējumu novēršanai izstrāde
Piešķirt - 10 377.00 €
Valsts vides dienesta darbinieku starpinstitūciju pieredzes apmaiņa atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā
1-08/412/2015 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 000.00 €
VARAM starptautiskās sadarbības veicināšana un kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībā
Piešķirt - 55 000.00 €
Info, metodikas, materiālu nodrošināšana semināra par ES politikas un nākotnes plāniem saistībā ar Vides atļauju izsniegšanas sistēmu, tās procedūru integrēšanu un paātrināšanu un atklātās lekcijas norisei par vides tiesību aktualitātēm Latvijā un ES
Piešķirt - 8 400.00 €
Sabiedrisko vides inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana
1-08/415/2015 Valsts vides dienests
Piešķirt - 1 350.00 €
Lašu nārsta vietu uzraudzības un kontroles pastiprināšana
1-08/416/2015 Valsts vides dienests
Piešķirt - 77 972.00 €
5. Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas 21.20.00. "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"
Budžeta apakšprogramma 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”
Piešķirt - 1 111 382.00 €
6. Projektu iesniegumi, kuriem 2016.gadā finansējums piešķirts konceptuāli
Dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas liegumiem “Rušonu ezera salas” un “Lielais Pelečāres purvs”, un dabas aizsardzības plāna aktualizēšana dabas liegumam „Jašas-Bicānu ezers”
1-08/70/2015 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Piešķirt
Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas piemineklim “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”
1-08/49/2015 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt
Nacionālā botāniskā dārza Ex situ genofonda kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas un eksponēšanas daļēja nodrošināšana
1-08/395/2015 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt
7. Dažādi
Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem biškopībā Maijai Gudēnai
Konceptuāli atbalstīt - 8 800.00 €
Par Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama 23.12.2015. vēstuli Nr.A420354515/39/1923 "Par administratīvās lietas ierosināšanu"
Pieņemt zināšanai
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.