• Sākums >
  • Metodikas izstrāde piekrastes, pārejas un jūras ūdeņu eitrofikācijas stāvokļa novērtēšanai

Metodikas izstrāde piekrastes, pārejas un jūras ūdeņu eitrofikācijas stāvokļa novērtēšanai

Reģ Nr. 1-08/429/2015

Projekta mērķis

Izstrādāt metodiku piekrastes, pārejas un jūras ūdeņu eitrofikācijas stāvokļa novērtēšanai un sagatavot jūras, piekrastes un pārejas ūdeņu eitrofikācijas novērtējumu Padomes direktīvas (91/676/EEK) attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (turpmāk-Nitrātu direktīvas) ziņojumam.

Projekta uzdevumi

1. Eitrofikācijas stāvokļa novērtējumā izmantoto parametru robežvērtību izsrāde: • Projekta ietvaros tiks aktualizētas ziemas nitrātu un ortofosfātu robežvērtības visiem Latvijas piekrastes, pārejas un jūras ūdens objektiem. • Tiks izvērtēta pieejamā informācija par N-tot un P-tot ziemas koncentrācijām un, veicot korelatīvu analīzi, izstrādātas šo parametru robežkoncentrācijas. • Izmantojot vēsturisko informāciju, tiks izvērtēta N un P savienojumu gada dinamika. Balstoties uz šo izvērtējumu, tiks izveidots algoritms vai statistiskais modelis ar kuru aprēķināt koncentrācijas mēnešiem, kuros monitoringa novērojumi nav veikti. Tiks veikti trūkstošo vērtību aprēķini un izstrādātas izmantojamo gada vidējo parametru robežkoncentrācijas. • Tiks izvērtēta hlorofila a un izšķīdušā skābekļa koncentrāciju izmantošana Nitrātu ziņojumā. Balstoties uz izvērtējumu tiks aktualizētas, ja nepieciešams, hlorofila a robežkoncentrācijas un izstrādātas izšķīdušā skābekļa robežkoncentrācijas. 2. Trendu izvērtējums: • Eitrofikācijas novērtējumā izmantojamajiem parametriem tiks izstrādāti trendi visiem Latvijas piekrastes, pārejas un jūras ūdens objektiem. Tiks veikta trendu analīze. 3. Eitrofikācijas stāvokļa novērtēšanas metodikas izstrāde: • Tiks izvērtētas šobrīd izmantotās eitrofikācijas novērtēšanas metodes. Tā kā eitrofikācijas stāvokli raksturo visu apskatāmo parametru kopums, tad tiks testēta HELCOM pieeja, kas izmanto HEAT agregācijas rīku. Ja HELCOM HEAT rīks izrādīsies nepiemērots Nitrātu direktīvas ziņošanas vajadzībām, tad tiks izstrādāta alternatīva pieeja. Kā viens no alternatīvajiem agregācijas iespējamiem variantiem var tikt izskatīta arī Life projekta MARMONI ietvaros izstrādātais bioloģiskās daudzveidības indikatoru agregācijas rīks. • Projekta ietvaros tiks izstrādāta un aprakstīta eitrofikācijas novērtēšanas metodika. 4. Monitoringa programmas apkopojuma izstrāde: • Projekta ietvaros tiks apkopota informācija par monitoringa programmu, sagatavots monitoringa programmas apraksts ar tabulām un izstrādāts kartogrāfiskais materiāls. 5. Nitrātu direktīvas ziņojumam nepieciešamās informācijas sagatavošana: • Projekta ietvaros tiks apkopoti monitoringa dati par pārskata periodu un iepriekšējiem periodiem. • Tiks aizpildītas Nitrātu ziņojumam nepieciešamās tabulas. • Tiks sagatavots kartogrāfiskais materiāls. • Bez tam tiks sagatavota informācija (grafiki un teksts) par novērtējumā izmantoto indikatoru trendiem. 6. Eitrofikācijas ziņojuma sagatavošana: • Izmantojot iepriekšējās sadaļās apkopotos datus un izstrādāto metodiku, projekta ietvaros tiks sagatavots eitrofikācijas novērtējums jūras, piekrastes un pārejas ūdeņiem. 7. Balstoties uz 1.līdz 6.punktā identificētajām aktivitātēm, veicams arī iekšzemes ūdeņu eitrofikācijas novērtējums un aktivitātes, kas sniedz informatīvu bāzi Nitrātu ziņojuma sagatavošanai.

Projekta rezultāti

1. Tiks sagatavotas robežvērtību tabulas 6-7 parametriem (vismaz 7 tabulas). 2. Tiks izstrādāta eitrofikācijas novērtēšanas metodika (teksts). 3. Tiks izstrādāts kartogrāfiskais materiāls (vismaz 10-12 kartes). 4. Tiks sagatavots eitrofikācijas novērtējums ziņošanai Nitrātu direktīvai (teksts un tabulas). Projekta rezultātu uzturēšanai papildus finansējums nebūs nepieciešams. Projekta rezultāti būs izmantojami arī Ūdens ietvardirektīvas un Jūras stratēģiskās pamatdirektīvas vajadzībām.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 25.11.2016
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 40 170.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 170.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.