Fonda padomes sēdes Nr. 4 - 09.06.2023 rezultāti

1. Par projekta iesniegumu, kas iesniegts saskaņā ar nosacījumiem, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
FEE International programmu īstenošana Latvijā 2023. gadā
1-08/54/2023 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 120 000.00 €
2. Par 2023.gada projektu konkursa rezultātiem vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē „ Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”
Dabas parka “Cirīša ezers” dabas aizsardzības plāna aktualizēšana
1-08/48/2023 Daugavpils Universitāte
Piešķirt - 53 981.00 €
Dabas lieguma “Stompaku purvi” dabas aizsardzības plāna aktualizēšana
1-08/51/2023 Daugavpils Universitāte
Piešķirt - 53 598.00 €
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) dabas parka “Ogres ieleja” dabas aizsardzības plāna aktualizēšana
1-08/46/2023 Ogres novada attīstībai
Piešķirt - 65 000.00 €
Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna aktualizācija
1-08/43/2023 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”
Piešķirt - 50 000.00 €
Dabas lieguma “Klaucānu un Priekulānu ezeri” dabas aizsardzības plāna aktualizēšana
1-08/47/2023 Daugavpils Universitāte
Piešķirt - 53 650.00 €
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas parks “Pape” dabas aizsardzības plāna izstrāde
1-08/53/2023 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 64 973.00 €
Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Liepājas ezers”
1-08/45/2023 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Piešķirt - 65 000.00 €
Dabas lieguma “Burtnieku ezera pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrāde
1-08/49/2023 Valmieras novada pašvaldība
Piešķirt - 49 022.00 €
Dabas parka „Beberbeķi” dabas aizsardzības plāna izstrāde
1-08/52/2023 Latvijas Zaļā kustība
Noraidīt
Dabas parka "Vilce" dabas aizsardzības plāna izstrāde
1-08/44/2023 Jelgavas novada pašvaldība
Noraidīt
ĪADT “Ogres Zilie kalni” dabas aizsardzības plāna aktualizēšana
1-08/50/2023 Par zaļu Pierīgu
Noraidīt
3. Par apakšprogrammas “Nozares vides projekti” pasākumiem
Atbalsts nacionālās pozīcijas sagatavošanai par priekšlikumu grozījumiem ES Komunālo notekūdeņu direktīvā un par priekšlikumu grozījumiem ES ūdeņu jomas direktīvās par vides kvalitātes normatīviem
1-08/2/2023 VARAM
Piešķirt - 33 759.00 €
Atbalsts nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumu priekšatlasei
1-08/3/2023 VARAM
Piešķirt - 6 087.00 €
Metodika aglomērācijas robežu noteikšanai
1-08/7/2023 VARAM
Piešķirt - 9 680.00 €
Atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanas kritēriju izstrāde tekstilmateriālu atkritumiem
1-08/9/2023 VARAM
Piešķirt - 9 075.00 €
Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par vides aizsardzības prasībām kokzāģētavām, kokapstrādes iekārtām un iekārtām, kas veic koksnes ķīmisko apstrādi
1-08/11/2023 VARAM
Piešķirt - 29 887.00 €
Vadlīnijas un ieteikumi pašvaldībām par decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību
1-08/13/2023 VARAM
Piešķirt - 12 082.00 €
Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par ekoloģiskā caurplūduma nodrošināšanu mazajās HES
1-08/14/2023 VARAM
Piešķirt - 11 966.00 €
Aizsargjoslu ap virszemes ūdensobjektiem savstarpējas savietojamības analīze
1-08/16/2023 VARAM
Piešķirt - 4 885.00 €
Mikroplastmasas sastopamība notekūdeņos, notekūdeņu dūņās un ar notekūdeņu dūņām bagātinātā augsnē - testēšana un analīze
1-08/17/2023 VARAM
Piešķirt - 48 267.00 €
Vadlīniju un metodisko norādījumu sagatavošana sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētiem ekspertiem un DAP darbiniekiem par paredzēto darbību izvērtēšanu (ceļu būvniecība, meža meliorācijas sistēmas, ūdenstilpju tīrīšana)
1-08/29/2023 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 20 000.00 €
Ekspertu pakalpojumu iegāde
1-08/30/2023 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 40 000.00 €
4. Par Finanšu ministrijas uzdevuma izpildi
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.