Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas parkā

30.08.2022
Projekta numurs: 1-08/35/2021
Gads: 2021
Vadlīnija: Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība

Projekta mērķis - veikt Jaunlaicenes muižas parka izkopšanu, nodrošināt vietējo kultūras un dabas vērtību saglabāšanu un aizsardzību, veicinot autentiskas un mūsdienīgi lietderīgas un kvalitatīvas vides ainavas attīstību.

 

Projekta ietvaros veikta īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Aizsargājamo ainavu apvidus (AAA) “Veclaicene” zaļās infrastruktūras elementa – Jaunlaicenes muižas parka A zonas (Galvenās lauces) - uzlabošana Jaunlaicenes muižas parka teritorijā, kas ir ekoloģiski nozīmīga ekosistēma vairākām Eiropā un Latvijā aizsargājamām sugām, kā arī svarīgs vietējās dabas un kultūras mantojuma pamatelements.

 

Projekta laikā, piesaistot profesionālus kokkopjus, veikta 27 vēsturisko koku - liepu alejas, 7 ozolu apļa, Mandžūrijas riekstkoka un 20 citu sugu kokaugu, kas vienlaikus ir arī īpaši aizsargājamo sūnu, ķērpju un putnu dzīvotne, sakopšana parka Galvenajā laucē. Lai saglabātu parka bioloģisko daudzveidību un ilgtspēju, veikta 40 koku, 17 šķirņu krūmu un parka rožu stādījumu atjaunošana.

Projektā veiktās darbības nodrošina labvēlīgu vidi 2 aizsargājamo sūnu, 5 ķērpju sugām un reto putnu, sikspārņu sugām, sekmē vēsturiskā Jaunlaicenes muižas parka ainavas autentiskuma un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, nodrošina ilgtspējīgu un saudzīgu vietējo dabas resursu aizsardzību, kā arī attīsta nozīmīgu rekreācijas objektu dabas vērotājiem un tūristiem.

Sasniegtie rezultāti ir daļa no nepieciešamajām darbībām, lai veidotu ĪADT AAA "Veclaicene" Jaunlaicenes muižas parka teritoriju par vietu, kur retajām un aizsargājamām sugām un dzīvotnēm nodrošināti atbilstoši dzīves apstākļi, sabalansējot vietējo dabas resursu, kultūras un vēsturiskā mantojuma ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.