Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā

30.08.2022
Projekta numurs: 1-08/34/2021
Gads: 2021
Vadlīnija: Multisektoriālie projekti

Īstenošanas laiks: 07.06.2021. – 30.06.2022.
Projekts īstenots aktivitātes “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” pasākuma “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana ĪADT” ietvaros.
Projekta īstenotājs: Gulbenes novada pašvaldība
LVAF finansējums: 29 999,00 EUR

Projekta mērķis: Emzes parka kultūrvēsturiskās zonas ap Emzes dīķi tūrisma infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot sakārtotu, pieejamu teritoriju, kā arī informācijas un izziņas iespējas par unikālo dabas objektu, tajā pašā laikā mazinot nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi. Ilgtermiņā veicināt vietējo iedzīvotāju un viesu informētību par unikālo dabas vērtību “Emzes parku” un pakāpeniski nodrošināt parka pieejamību plašākā mērogā, tādejādi nodrošinot optimālu līdzsvaru starp parka dabas vērtību un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un parka atpūtas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu.

Galvenās Emzes parka teritorijas sociālekomiskās vērtības ir liels rekreācijas un dabas izziņas potenciāls, pozitīva ietekme uz pilsētvides kvalitāti. Tomēr šīs vērtības nevarēja tikt pilnībā izmantotas parka tehniskā stāvokļa dēļ. Emzes parks ir bijis pieejams apmeklētājiem/ tūristiem, tomēr tā izmantošanas iespējas un piekļuve cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, ar bērnu ratiņiem, vecāka gada gājuma cilvēkiem u.c. ir bijusi apgrūtinoša. Taciņas ap Emzes dīķī bija sliktā stāvoklī, tajās regulāri krājas ūdens, veidojās dubļi. Esošo celiņu ap Emzes dīķi segums bija nolietojies, vizuāli nepievilcīgs, teritorija tika izbraukāta, tādejādi vēl vairāk bojājot esošās takas stāvokli, labiekārtojuma elementi salauzti vai sapuvuši, nebija izmantojami. Teritorijā nebija izvietotas atkritumu urnas, kā rezultātā atkritumi tika izmesti turpat uz zemes, degradējot teritoriju un tās vizuālo pievilcību. Teritorijā iepriekš nebija pieejama informācija par Emzes parku, tā vērtībām.

Projekta īstenošanas laikā saskaņā ar dabas aizsardzības plānā paredzētajām aktivitātēm ir veikta taciņu tīkla atjaunošana ap Emzes dīķi, papildinot to ar labiekārtojuma elementiem, informācijas zīmēm un norādēm. Tehniskās dokumentācijas (paskaidrojuma raksta) izstrādi un autoruzraudzības darbus veica SIA “Marten projekti”, būvniecības darbus veica SIA “Rubate”, bet būvuzraudzība bija SIA “RS Būvnieks” pārziņā.


Galvenie projekta rezultāti:

uzlabota tūrisma infrastruktūra Emzes parkā ap Emzes dīķi, ietverot tādas darbības kā:

  1. taciņu ap Emzes dīķi atjaunošana (900.1 m garumā);
  2. taciņu papildinošu labiekārtojuma elementu izvietošana (7 soli, 2 dalīto atkritumu urnas, 2 norobežojošu elementu komplekti motorizētā transporta ierobežošanai);
  3. papildinošanas izzinošas un informatīvas tūrisma infrastruktūras elementu izvietošana teritorijā (2 informācijas stendi, 3 virzienu norāžu stabi, 5 takas marķējuma stabi, 2 robežstabi).

Divos Informācijas stendos izvietotas planšetes ar parka karti un informāciju par dabas vērtībām teritorijā, kā arī tūrisma informācija un unikālais parka vēstures stāsts.

Taku marķējuma stabi un virzienu norādes palīdzēs koordinēt un organizēt apmeklētājus, to plūsmu; dalīto atkritumu urnas - uzturēt teritoriju sakārtotu, tīru; uzstādītās barjeras (norobežojoši elementi) - uzturēt atjaunotās takas labā stāvoklī, neļaujot nepiederošām personām teritorijai piekļūt ar motorizētajiem transporta līdzekļiem (risinājums paredz nepieciešamības gadījumā apsaimniekošanas personālam pārvietot vienu no barjeru stabiem, lai teritorijai būtu iespējams piekļūt tās uzturēšanai). Taku ap Emzes dīķi grants segums veidots, lai tās būtu pieejamas arī cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, riteņbraucējiem vai ģimenēm ar bērnu ratiņiem un citām cilvēkiem. Visu labiekārtojuma elementu izveidei kā galvenais izejmateriāls izmantots koks. Aktivitātes saskaņotas ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

2022. gada 28. jūnijā norisinājās atjaunoto taku atklāšanas pasākums.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.