Piesārņoto teritoriju sanācijas vadlīniju un ieviešanas rekomendāciju izstrāde

29.11.2021
Projekta numurs: 1-08/52/2020
Gads: 2020
Vadlīnija: Multisektoriālie projekti

2020.gada 24.jūlijā starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un biedrību “European Sustainable Development Association” tika noslēgts Līgums Nr. 6-1/20/67 par projekta “Piesārņoto teritoriju sanācijas vadlīniju un ieviešanas rekomendāciju izstrāde” (Reģ.Nr.1-08/52/2020) realizāciju. Projekta sadarbības iestāde – Valsts vides dienests.

Atbilstoši plānotajam, projekta realizācijas ietvaros tika veiktas sekojošas aktivitātes:

 • Darba grupas izveide. Darba grupas mērķis bija apkopot un izanalizēt galvenos trūkumus esošajā praksē, kā arī grūtības, ar ko saskaras vides piesārņojuma izpētē un sanācijā visas iesaistītās puses.
 • Tika apkopotas un analizētas mācības un gūtā pieredze, īstenojot sanācijas projektus valsts prioritāri attīrāmajos piesārņotajos objektos.
 • Tika apzināti un izanalizēti kritēriji, pēc kuriem vajadzētu vadīties, lai piesārņotajās teritorijās novērtētu draudus videi, sanācijas nepieciešamību, neatliekamību, tādejādi nosakot neatliekamos sanācijas pasākumus;
 • Tika apkopota un analizēta citu valstu pieredze piesārņoto teritoriju sanācijas vadlīniju ieviešanā.
 • Tika organizētas diskusijas ar visām Valsts vides dienesta Reģionālajām vides pārvaldēm, lai apspriestu gan minētos problēmjautājumus, gan sagatavoto vadlīniju koncepciju un darba versijas. Diskusiju mērķis katrā RVP bija detāli izzināt sarežģījumus, problēmjautājumus, ar ko saskaras RVP darbinieki, īstenojot savus ikdienas pienākumus vides piesārņojuma sanācijas un izpētes jomā, uzklausīt ierosinājumus konkrētām izmaiņām esošajā regulējumā un valdošajā praksē, kā arī uzklausīs komentārus un ieteikumus par izstrādāto Vadlīniju koncepciju un projektu versijām.
 • Tika īstenota piesārņoto teritoriju sanācijas vadlīniju un ieviešanas rekomendāciju izstrāde un prezentācija darba grupā.
 • Tika organizēts projekta noslēguma pasākums darba rezultātu, izstrādāto vadlīniju prezentācijai VARAM un VVD pārstāvjiem.

Realizējot minētās projekta aktivitātes, ir sasniegti plānotie rezultāti, t.i.

 • Pēc visu iesaistīto pušu pieredzes apkopošanas, analīzes, ārvalstu pieredzes apzināšanas un izvērtējuma, kā arī saņemtajiem ierosinājumiem un diskusijās pieņemtajiem lēmumiem, ir izstrādātas Piesārņoto teritoriju izpētes un sanācijas vadlīnijas.
 • Vadlīniju saturā ir ietvertas ieteicamās veidnes, kontroles lapas utmldz. ieteikumi, kas veicinās projekta mērķa – vienotas pieejas un izpratnes veidošanu visām iesaistītajām pusēm, izpildi.
 • Ērtākai vadlīniju uztveršanai un ieviešanas realizācijai, vadlīnijās ir iestrādātas infografikas. Infografiku materiāls ir pieejams arī atsevišķi – drukāšanai plakāta formātā. Arī vadlīnijas ir sagatavotas ērtā, elektroniski lasāmā, kā arī drukājamā formātā.
 • Ir izstrādātas un prezentētas Vadlīniju ieviešanu rekomendācijas.
 • Vadlīnija ir aprobētas VVD struktūrvienībās.
 • Darba rezultāti ir prezentēti VARAM un VVD pārstāvjiem.

 

Vadlīnijas ir noformētas to publicēšanai Valsts vides dienesta mājaslapās, padarot tās pieejamas sabiedrībai.

Paredzams, ka tiks sasniegts arī projekta ilgtermiņa rezultāts - būtiski uzlabota Latvijas teritorijā īstenoto piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu izpēšu, sanācijas un pēcsanācijas monitoringa darbu kvalitāte, veicinot vides kvalitātes uzlabošanos Latvijā.

Vadlīnijas.pdf

“European Sustainable Development Association” (Eiropas Ilgtspējas Attīstības Asociācija)

Sadarbībā ar: Valsts vides dienests

Pateicoties: Latvijas vides aizsardzības fonds atbalstam

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.