Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana

03.09.2021
Projekta numurs: 1-08/34/2020
Gads: 2020
Vadlīnija: Multisektoriālie projekti

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Vides pārraudzības valsts biroju (turpmāk – VPVB) 2020. gada augustā uzsāka īstenot projektu “Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana”.

Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros. Projekta mērķis ir definēt principus un kritērijus drošības pārvaldības sistēmas elementu darbības apliecināšanai, lai veicinātu inovatīvu un ekoefektīvu ekonomiku, kas izvirzīta starp Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam uzdevumiem, kā arī veidotu vienotu sapratni par drošības pārskata (turpmāk – DP) un rūpniecisko avāriju novēršanas programmas (turpmāk – RANP) dokumentos iekļaujamo informāciju gan objektu atbildīgajām personām, gan arī uzraugošajām institūcijām, tādējādi samazinot administratīvo slogu.

Projektā ir realizēti visi tajā paredzētie uzdevumi:

  1. Sagatavots vadlīniju darba dokuments par drošības pārskata (DP) struktūras ieteicamajiem pilnveidojumiem, iekļaujamo informāciju, tās detalizācijas pakāpi un DP pievienojamajiem pielikumiem – drošības pārvaldības sistēmas darbības apliecinājumiem;
  2. Sagatavots vadlīniju darba dokuments par rūpniecisko avāriju novēršanas programmas (RANP) struktūras ieteicamajiem pilnveidojumiem, tajā iekļaujamo informāciju, tās detalizācijas pakāpi un RANP pievienojamajiem pielikumiem – drošības pārvaldības sistēmas darbības apliecinājumiem;
  3. Pilnveidots viens esoša rūpniecisko avāriju riska objekta DP;
  4. Pilnveidota viena esoša rūpniecisko avāriju riska objekta RANP;
  5. Pilnveidotas izstrādātās vadlīnijas;
  6. Sniegtas rekomendācijas RIK darbības modeļa pilnveidošanai;
  7. Sagatavotas rekomendācijas normatīvo aktu pilnveidošanai;
  8. Saorganizēti un novadīti divi semināri rūpniecisko avāriju riska objektu atbildīgajām personām par DP un RANP sagatavošanas vadlīniju pielietošanu.

Sagatavotās DP un RANP vadlīniju darba redakcijas, tika pabeigtas 2020. gada beigās, apspriestas ar VPVB un publicētas LVPA mājas lapā, kur šobrīd ir pieejams vadlīniju gala redakcijas, kas tika precizētas, balstoties uz papildus informāciju un secinājumiem, kas iegūti projektā paredzēto DP un RANP dokumentu pilnveides, jeb ‘pilotprojektu’ izstrādes gaitā.

Saites vadlīnijām:

Vadlīniju aprobācijas un pilnveidošanas procesā piekrita iesaistīties SIA “Baltic Agro”, kuras Jelgavas filiālē (Jelgavas servisa centrā) veic darbības ar amonija nitrāta minerālmēsliem un ir augstākā riska līmeņa objekts, kam jau ir izstrādāts DP un AS “Latvenergo”, kuras objektā Rīgas TEC-2 tiek uzglabāta dīzeļdegviela, apjomos, kas nosaka, ka šis objekts klasificējams kā zemākā riska līmeņa objekts, un tam ir izstrādāta RANP. Ciešā sadarbībā ar šo objektu atbildīgajām personām, tika veikta objektu drošības pārvaldības sistēmas dokumentu aktualizācija, ievērojot izstrādāto vadlīniju rekomendācijas. Dokumentu izstrādes laikā tika konstatēts vadlīniju pilnveides iespējas un to priekšlikumi iesniegti VPVB.

Sanāksmēs ar VPVB apspriesti sagatavotie ‘pilotprojektu’ dokumenti, iesniegtās korekcijas vadlīnijās, kā arī iespējas pilnveidot riska izvērtēšanas komisijas darbības modeli. Kopējās sanāksmēs apspriesta nepieciešamība un iespējas pilnveidot Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumus Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”, kā arī pieņemtie ierosinājumi fiksēti dokumentā, kas iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.

Projekta rezultātu un sagatavoto vadlīniju prezentācija un to izmantošanas iespēju skaidrojums sniegts attālinātos semināros. Semināros tika uzaicināti rūpniecisko avāriju riska objektu pārstāvji un riska izvērtēšanas komisijā iesaistīto institūciju pārstāvji. Semināru prezentācijas tika arī ierakstītas un ir publiski pieejami interesentiem, kuri nepiedalījās semināros, vai nākotnē plānos veikt darbības ar bīstamām ķīmiskām vielām, apjomos, kas nosaka nepieciešamību ieviest drošības pārvaldības sistēmu objektā.

  • 2021. gada 20. augusta seminārā “Vadlīnijas Drošības pārskatu sagatavošanai” piedalījās 29 interesenti.
  • 2021. gada 27. augusta seminārā “Vadlīnijas Rūpniecisko avāriju novēršanas programmu sagatavošanai” piedalījās 25 interesenti.

Semināri par vadlīnijām Drošības pārskata un Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanai

Projekta “Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana” (projekta Nr. 1- 08/34/2020) ietvaros ir sagatavotas vadlīnijas, kuras semināru veidā tika prezentētas ieinteresētajām pusēm – rūpniecisko avāriju riska objektiem un valsts institūcijām, kas iesaistītas šo objektu uzraudzībā. Seminārs par Drošības pārskata sagatavošanas vadlīnijām notika šī gada 20. augustā, bet seminārs par Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanas vadlīnijām – 27. augustā MS Teams platformā. 

Semināru ieraksti un prezentāciju materiāli:

Seminārs par Drošības pārskata sagatavošanas vadlīnijām

DP vadlīnijas prezentācija

DP vadlīnijas VPVB prezentācija

 

Seminārs par Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanas vadlīnijām

RANP vadlīnijas prezentācija

RANP vadlīnijas VPVB prezentācija

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.