Īstenots projekts "Abavas upes apsaimniekošanas pasākumi Kandavas novadā"

29.12.2021
Projekta numurs: 1-08/104/2020
Gads: 2020
Vadlīnija: Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība

2020. gada 16. septembrī Kandavas novada dome saņēma Latvijas vides aizsardzības fonda lēmumu par projekta “Abavas upes apsaimniekošanas pasākumi Kandavas novadā”, Nr. 1-08/104/2020 apstiprināšanu. Projekta pieteikums tika iesniegts valsts budžeta apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē “Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”.

Projekta mērķis ir nodrošināt labvēlīgus apstākļus ES nozīmes aizsargājamo biotopu pastāvēšanai un attīstībai. Lai mērķi sasniegtu nepieciešams veikt apsaimniekošanas, kopšanas pasākumus, lai uzturētu saldūdens biotopus labā stāvoklī, ko nav iespējams paveikt bez cilvēku līdzdalības, veicot pļaušanu, upju kopšanu un citus darbus.

Projekta ietvaros veikta ūdensaugu pļaušana un koksnes izvākšana no upes, plānotie apsaimniekošanas darbi tika ieplānoti pamatojoties uz Abavas senlejas aizsardzības plānu. Pirms plānoto darbu uzsākšanas tika saņemts “Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums” par ūdens augu pļaušanas un koku sagāzumu izvākšanas iespējamo ietekmi uz Eiropas Savienības aizsargājamo tekošo saldūdeņu biotopu 3260 Upju straujteces un dabisko upju posmi un retām un īpaši aizsargājamām vaskulāro augu sugām.

Projekta ietvaros plānotos Abavas upes apsaimniekošanas darbus veica SIA “AQUASTAR”, tika veikta ūdensaugu pļaušana 2,47 ha platībā, saskaņā ar eksperta izstrādāto praktiskā darba plānu, kopumā 9 posmos, kā arī tika veikta upē iekritušo koku izvākšana no upes 5 posmos.

Projekta kopējās izmaksas 13 509,82 EUR, no tām Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējums 8 910,00 EUR.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.