Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana

05.02.2020
Projekta numurs: 1-08/310/2018
Gads: 2019
Vadlīnija: Multisektoriālie projekti

Rezultātu kopsavilkums.

(saskaņā ar Darba uzdevuma 7.punktu)

Projekta “Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana” ietvaros tika īstenotas praktiskās aktivitātes Zaubes muižas parkā esošo koku un tajos mītošo sugu dzīvotņu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, kas vērstas uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, sniedzot ieguldījumu vides stāvokļa uzlabošanā Latvijā. Projekts kopumā fokusējās uz trīs darbības virzieniem – dižkoku un citu seno muižas parka koku kopšana, muižas parka dabas taku tīkla labiekārtošana un sabiedrības izpratnes paaugstināšana par dabas daudzveidības nozīmi ilgtspējīgas attīstības kontekstā.

Amatas novada Zaubes pagasta Zaubes ciemā atrodas vēsturisks muižas parks, kā arī divi dižozoli, kas ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, vienlaikus šī teritorija ir būtiska rekreācijas zona vietējiem iedzīvotājiem. Balstoties uz iepriekš minēto, tika identificētas galvenās vides problēmas:

  1. Esošie dižkoki un citi muižas parka koki ir noēnoti un nekopti, kā rezultātā tie iet bojā un/ vai samazinās to mūža ilgums;
  2. Parkā un dižkokos ir ES aizsargājamas sugas - lapkoku praulgrauža atradnes. Tās minētas Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS, kuru stāvoklis novērtēts arī LVAF finansētā projekta “Lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita Latvijas populācijas jaunu atradņu meklēšana, atradņu reģistra izveidošana un mikroliegumu projektēšana” ietvaros, minot nepieciešamos pasākumus.
  3. Zaubes muižas parks ir būtiska rekreācijas zona vietējiem iedzīvotājiem, bet tajā trūkst labiekārojuma elementu, attiecīgi šobrīd ir liela antropogēnā slodze gan uz parku kopumā, gan uz atsevišķiem dabas objektiem;
  4. Vietējiem iedzīvotājiem trūkst izpratnes par to, kādēļ ciemā jāsaglabā vecie un dobumainie koki un citi dabai nozīmīgi elementi.

Ņemot vērā identificēto problēmu loku, projekta ietvaros tika piesaistīti divi sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperti, kas veica dabas vērtību inventarizāciju Zaubes ciemā, īpašu uzmanību veltot lapkoku praulgrauža dzīvotņu izvērtējumam un sikspārņu sugu daudzveidības apzināšanai. Projekta ietvaros gar Zaubes muižas parku tika izbūvēts apgaismojums, kura gaismas spektrs nerada apdraudējumu sikspārņu populācijai, kā arī dižkoku apsaimniekošanas laikā tika veikti darbi, kas uzlabo dižkoku stāvokli un vitalitāti, gan arī veicina labvēlīgus apstākļus lapkoku praulgrauža populācijas attīstībai.

Lai sekmētu vietējo iedzīvotāju izpratni par dabas vērtībām, Zaubes muižas parka un dižkoku apkārtnē ir uzstādīti divi informatīvie stendi, kas ietver aktuālu un uzrunājošu informāciju par muižas parku un lapkoku praulgrauzi, kā arī Zaubes savvaļas kulinārā festivāla laikā (kopējais apmeklētāju skaits – 5000) tika īstenotas vairākas vides izglītības aktivitātes.

Papildus vides izglītības pasākumi tika veikti sadarbībā ar Zaubes pamatskolu, kuras skolēni apzināja muižas parka koku atbilstību dižkoku statusam un veica vairākas kompetenču pieejā balstītas aktivitātes, pētot muižas parka dabas vērtības.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.