• Sākums >
  • Īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošana Grebļakalnā

Īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošana Grebļakalnā

Reģ Nr. 1-08/9/2017

Projekta mērķis

Apsaimniekot esparsetu zilenītim vienīgo piemēroto dzīvotni ar smiltāju esparseti, lai nepieļautu tās zaudēšanu. Projekta mērķis ir ļoti aktuāls, jo nepiemērotu (nelabvēlīgu) apstākļu ietekmē sugas populācija, ja tā sasniegusi kritisko populācijas lielumu, var tikt nopietni apdraudēta un izzust. Kaut gan barības auga - smiltāju esparsetes Onobrychis arenaria atradnes Grebļakalnā nav vienīgās Latvijā, acīmredzot zooģeogrāfiski esparsetu zilenīša izplatības areāls nav savienojies (sniedzies tālāk Latvijas iekšienē) ar citām barības auga izplatības vietām (teritorijām) Latvijā, jo, iespējams, tajās nav arī sugai piemēroti apstākļi (mikroklimatu veidojoši faktori - nogāžu ekspozīcija un slīpums, kas ietekmē apgaismojumu, kā arī gaisa un augsnes temperatūra, uc.), jo osi Grebļakalnā ir vienīgā vieta, kas Latvijā atrodas relatīvi vistālāk uz dienvidiem.

Projekta uzdevumi

Apsekot sugai - esparsetu zilenītim piemērotās dzīvotnes (biotopus), novērtēt to stāvokli, izstrādāt kompleksu plānu esparsetu zilenīša dzīvotņu ar barības augu - smiltāju esparseti – apsaimniekošanai, labvēlīga statusa atjaunošanai (ja tas pasliktinājies) un nodrošināšanai to pastāvēšanai ilglaicīgā laika periodā, kā arī veikt šo dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumus.

Projekta rezultāti

1. DL “Grebļakalns” teritorijas un ar to robežojošās teritorijas apsekošana, lai izvērtētu esparsetu zilenītim piemērotās dzīvotnes ar smiltāju esparseti, konstatēto dzīvotņu kartēšana un ieteikumu sagatavošana dzīvotņu apsaimniekošanai. Sugas (esparsetu zilenītis) inventarizācijas veikšana, ģeodatubāzes sagatavošana. 2. Vienošanās slēgšana ar īpašniekiem, kuru īpašumā atrodas sugai piemērotās dzīvotnes, par atļauju veikt konkrēto atradņu apsaimniekošanu. 3. Apsaimniekošanas pasākumu veikšana esparsetu zilenītim piemēroto dzīvotņu – biotopu labvēlīga statusa ilglaicīgai nodrošināšanai. 4. Sabiedrības informēšana par projektā plānotajām aktivitātēm un rezultātiem.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.12.2017
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 3 460.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 460.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 460.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.