• Sākums >
  • Lielie dati Latvijas ūdenssaimniecības nozares vides politikas rezultātu novērtēšanai

Lielie dati Latvijas ūdenssaimniecības nozares vides politikas rezultātu novērtēšanai

Reģ Nr. 1-08/97/2023

Projekta mērķis

Uzstādīt un konceptuāli demonstrēt inovatīvu Rīgas Tehniskās Universitātes izstrādātu monitoringa risinājumu attīrītu notekūdeņu kvalitātes uzraudzībai. Šis monitoringa risinājums apkopos notekūdeņu kvalitātes datus ik pa minūtei, izmantojot sešus fizikāli-ķīmisko parametru sensorus. Monitoringa dati ļaus uzraudzīt attīrītu notekūdeņu kvalitāti reāllaikā, sniegs ieskatu par notekūdeņu kvalitātes mainību un to ietekmējošiem faktoriem.

Projekta uzdevumi

A1 Projekta sagatavošanas un organizatoriskie pasākumi. A2 Gruntsūdeņu infiltrācijas un virszemes noteces ieplūdes (I/I) apjomu ilgstošs nepārtraukts monitorings (24/7) apdzīvotās vietas X centralizētas kanalizācijas sistēmas sateces baseina ietvaros. A3 Attīrīto notekūdeņu kvalitātes ilgstošs nepārtraukts monitorings (24/7) apdzīvotās vietas X NAI izplūdē. A4 Monitoringa rezultātā iegūto datu analīze un rekomendāciju sagatavošana paraugu ņemšanas metodikai. A5 Informatīvs seminārs par projekta rezultātiem/ rekomendācijām.

Projekta rezultāti

A1 Projekta sagatavošanas un organizatoriskie pasākumi. Rezultāts: Nokomplektēta projekta īstenošanas komanda, izstrādāts konkrēts atbildību sadalījums un darbu grafiks, kā arī noskaidrots konkrēts pētnieciskā objekta nodrošinātājs un reālos apstākļos īstenojamais pētījuma laika grafiks, sagatavota dokumentācija projektā veicamo iepirkumu procedūrām, veikti iepirkumi, izpētot lauku apstākļus tiks uzstādītas pētniecībai nepieciešamās tiešsaistes iekārtas ūdenssaimniecības objektā u.tml. A2 Gruntsūdeņu infiltrācijas un virszemes noteces ieplūdes (I/I) apjomu ilgstošs nepārtraukts monitorings (24/7) apdzīvotās vietas X centralizētas kanalizācijas sistēmas sateces baseina ietvaros. Rezultāts: Iegūti ik minūtes dati, kas raksturo notekūdeņu sastāvu sateces baseina ietvaros, un dati par gruntsūdens līmeni un nokrišņu stundas daudzumu. A3 Attīrīto notekūdeņu kvalitātes ilgstošs nepārtraukts monitorings (24/7) apdzīvotās vietas X NAI izplūdē. Rezultāts: Iegūti ik minūtes dati par attīrīto notekūdeņu mainību laikā, kas mērīta ar fizikāli ķīmiskajiem parametriem (duļķainība, elektrovadītspēja, temperatūra, pH, oksidācijas-redukcijas potenciāls un kopējais organiskais ogleklis). Veikta rokas paraugu ņemšana attīrīšanas procesa kritiskajos brīžos (anomālijas) un normālajā darbības režīmā, un šajos paraugos ar laboratorijas metodēm noteikts bioloģiskais skābekļa patēriņš, ķīmiskais skābekļa patēriņš, kopējās suspendētajās vielās, kopējais fosfors un kopējais slāpeklis, kā arī mikrobioloģiskie parametriem kā E.coli, Legionella, helmintu olas vienu reizi nedēļā testēšanas periodā. Rezultāts: Iegūtas sakarības starp gruntsūdeņu infiltrācijas un virszemes noteces ieplūdes (I/I) apjomu centralizētas kanalizācijas sistēmas sateces baseina ietvaros un āra gaisa temperatūru, nokrišņu daudzumu un gruntsūdens līmeni. Rekomendācijas par neuzskaitīto notekūdeņu īpatsvaru. A4 Monitoringa rezultātā iegūto datu analīze un rekomendāciju sagatavošana paraugu ņemšanas metodikai. A5 Informatīvs seminārs par projekta rezultātiem / rekomendācijām. Rezultāts: Aktivitātes ietvaros sadarbībā ar LŪKA, VARAM, VVD tiks īstenots 1 tematiskais seminārs, lai paaugstinātu gan ūdenssaimniecību, gan pašvaldību, gan atbildīgo institūciju zināšanas un izpratni par labāko praksi gruntsūdeņu infiltrācijas un virszemes noteces ieplūdes apjomu noteikšanai centralizētas kanalizācijas sistēmas sateces baseinā un attīrīto notekūdeņu kvalitātes monitorēšanu. Seminārā prognozētais dalībnieku skaits ir ne mazāks par 30.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2024
Īstenotājs Rīgas Tehniskā universitāte
Rīga, Ķīpsalas Iela 6a, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 59 336.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 336.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 402.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.