• Sākums >
  • Kapacitātes stiprināšana aprites ekonomikas politikas veidošanai

Kapacitātes stiprināšana aprites ekonomikas politikas veidošanai

Reģ Nr. 1-08/95/2017

Projekta mērķis

Uzlabot ministrijas speciālistu zināšanu, informācijas un praktiskās pieredzes bāzi ar resursu efektivitāti saistīto rīcībpolitiku izstrādei aprites ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā. 1. Veicināt ministrijas speciālistu zināšanu pilnveidošanu un pieredzes apmaiņu vides jautājumu integrācijas procesa nodrošināšana, fokusējoties uz ilgtermiņa politikām resursu efektivitātes veicināšanā; 2. Nodrošināt ministrijas speciālistu kvalitatīvāku iesaisti starptautiskajos procesos, kuri vērsti uz resursu efektivitāti, aprites ekonomiku un atkritumu un ķīmijas jomu sinerģiju dažādos ilgtspējīgas attīstības kontekstos; 3. Uzlabot informācijas, datu, monitoringa un ziņošanas kapacitāti ar resursu efektivitāti, aprites ekonomiku un zaļo izaugsmi saistītajos jautājumos; 4. Veicināt pašvaldību iesaisti diskusijā par aprites ekonomiku vietējā līmenī; 5. Veicināt ieinteresēto pušu iesaisti starpnozaru diskusijā par pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu mazināšanas iespējām; 6. Veidot ieinteresēto pušu kapacitāti topošās ES Plastmasu stratēģijas jautājumos; 7. Nodrošināt projekta rezultātu publicitāti un ilgtspēju.

Projekta uzdevumi

1. Organizēt / piedalīties zināšanu un pieredzes apmaiņas pasākumos nacionālajā līmenī: 1.1. īstenot pieredzes apmaiņas vizītes un diskusijas to ietvaros ar nozares uzņēmumiem (atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes sektorā un citos pēc iespējas); 1.2. organizēt diskusijas ar ieinteresētajām pusēm, iesaistot nozaru spēlētājus un NVO (2 pasākumi); 1.3. piedalīties zinātniskajās konferencēs/semināros (aprites un bioekonomikas jomās), t.sk.: - seminārā par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, bioekonomiku un klimata pārmaiņām; - seminārā par aprites ekonomikas iespējām biznesam u.c. 2. Izvērtēt statistikas datu un informācijas pieejamību aprites ekonomikas jomā dažādos politikas monitoringa un ziņošanas kontekstos, t.sk. organizēt diskusijas ar iesaistītajam institūcijām (VVD, LVĢMC) un nozaru asociācijām informācijas pilnveidošanai; 3. Apkopot ar resursu efektivitāti saistīto sektorpolitiku mērķus un rīcībpolitikas un uz tā pamata izveidot politikas analīzes ietvaru; 4. Piedalīties starptautiskajos pasākumos un pieredzes apmaiņas vizītēs resursu efektivitātes un ilgtspējīgas attīstības jomās, t.sk.: 4.1. pieredzes apmaiņas pasākumi, t.sk. vizītes Baltijas valstīs (Igaunijā 5.-6.04.), Flandrijas reģionā/Beļģijā; 4.2. HELCOM pasākumi (par jūras atkritumiem); 4.3. Eiropas Vides aģentūras ekspertu sanāksmēs un EIONET sadarbības tīklā resursu efektivitātes un atkritumu jomās (2 sanāksmes Kopenhāgenā); 4.4. OECD ekspertu līmeņa pasākumos, t.sk.: - globālās izaugsmes forumā, Parīzē GGSDF 21.-22.novembris, Parīze; - darba grupās par resursu efektivitāti un atkritumiem (WPRPW), Parīzē; - semināri plastmasu un nano materiālu jomās, darba grupā u.c.); 4.5. dalība ES līmeņa neformālajos ekspertu pasākumos, t.sk. sanāksmē "Resursu efektivitāte un aprites ekonomikas politika" Briselē u.c.; 4.6. dalība globālajos pasākumos, t.sk.: - Zaļās ilgtspējīgās ķīmijas konferencē un Starptautiskā Ilgtspējīgas ķīmijas sadarbības centra atvēršanā, Berlīnē; - neformālā dalībvalstu un SAICM tīkla sanāksmē par ilgtspējīgu atkritumu un ķīmisko vielu apsaimniekošanu pēc 2020.gada, Berlīnē; - pasaules aprites ekonomikas forumā Helsinkos; - aprites ekonomikas forumā, Luksemburga) u.c. 5. Attīstīt iestrādnes neformālās sadarbības platformas izveidošanai par pārtikas atkritumu un pārtikas zudumiem: 5.1. ieinteresēto pušu iespēju, gatavības un šķēršļu pārtikas ziedošanas attīstībai izvērtēšana, veicot prakses izpēti un diskusijas ar ieinteresētajām pusēm; 5.2. sabiedrības informēšana jautājumos par pārtikas zudumiem un pārtikas atkritumiem, izveidojot dialogu ar jomas NVO; 5.3. speciālistu dalība ES Platformā par pārtikas zudumiem un pārtikas atkritumiem. 6. Uzsākt diskusijas ar ieinteresētajām pusēm topošās ES Plastmasu stratēģijas ietekmes apzināšanā; 7. Noorganizēt diskusijas ar pašvaldībām un ieinteresētajām pusēm resursu efektivitātes un aprites ekonomikas jautājumos; 8. Veikt komunikācijas pasākumu novērtējumu ilgtspējīgas sabiedrības veicināšanai un sagatavot priekšlikumus uzlabojumiem; 9. Projekta gala konference un publicitātes pasākumi: 9.1. projekta gala konference (decembrī); 9.2. infografiku sagatavošana par aprites tēmu (gada 2.puse); 9.3. intervijas medijiem par aprites ekonomikas un saistīto tematiku (regulāri, pēc pieprasījuma); 9.4. raksti /info medijos (pēc iespējām).

Projekta rezultāti

Tiks nodrošināta iespēja ministrijas speciālistiem piedalīties zināšanu un pieredzes apmaiņas pasākumos ārvalstīs un organizējot tematiskās diskusijas ar mērķa grupām Latvijā, tiks stiprināta ministrijas kapacitāte darbam ar resursu efektivitāti saistīto rīcībpolitiku izstrādi ilgtspējīgas attīstības un aprites ekonomikas mērķu kontekstā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2017
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 24 900.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 900.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 900.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.