Bitīt manā dārzā

Reģ Nr. 1-08/92/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: 1. Apzināt un izvērtēt sociāli aktīvo un atbildīgo bērnu un jauniešu viedokli par bioloģiskās daudzveidības raksturu, apzinātu kādas ekosistēmiskās struktūras, bioloģiskās daudzveidības komponentes iedzīvotāji vērtē visaugstāk, kādās vietās un kādā veidā būtu jāuzlabo zaļā infrastruktūra, tostarp vai bērni un jaunieši atbalsta pilsētvides transformēšanu bioloģiskās daudzveidības veicināšanai; 2. Izstrādāta inforgrafika par apputeksnētājiem, to sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem un ikdienas priekšlikumiem apputeksnētāju krīzes mazināšanai no indivīda un kopienas perspektīvas, iekļaujot labās prakses pilsētvides dārzkopības (tai skaitā urbāniem dārziem, balkonu un āra palodžu apstādījumiem), balstoties uz anketā definētajām bērnu un jauniešu vajadzībām un izaicinājumiem ilgtspējīgas prakses piemērošanā; 3. Pilsētvidē ieviest vienkāršus bioloģiskās daudzveidības sekmējošus pasākumi, mērķtiecīgi veicināt apputeksnētāju sugu palielināšanos un nodrošināt barības bāzi; 4. Aktīvi iesaistīt iedzīvotājus publiskās ārteplas pielāgošanā, lai sasniegtu apputeksnētājiem pievilcīgākus vides apstākļus; 5. Latvijas jauniešu pilsoniskās sabiedriskās apziņas veidošana par vides problēmjautājumiem, jo īpaši par bioloģisko daudzveidību un apputeksnētāju sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem; 6. Aktualizēt sabiedriskās zinātnes pieejas nozīmi vides aizsardzības veicināšanai. Ilgtermiņa: 1. Veicināt sabiedrības kolektīvo izpratni virzienā “Pilsēta un daba nav pretstats” un “domā globāli, rīkojies lokāli”; 2. Personalizētas apkaimes, stiprināto kopienas saites, sekmēt piederības un vietas izjūtu; 3. Zaļās infrastruktūras dažādošana un paplašināšana vienlaikus apkaimes, kodola un priekšpilsētu iedzīvotājiem, mazinās sociālo grupu segregāciju, veicinās publiskās ārtelpas dažādo lietotāju savstarpējo mijiedarbību un dabas pieredzi intensīvās apbūves teritorijās, tai skaitā veicinās ikdienā vides izglītības iespējas un ekosistēmās balstītu aktīvu dzīvesveidu un brīvā laika pavadīšanu; 4. Atbalstīt mācību programmas mērķu sasniegšanu dabas prasmju blokā; 5. Rezultātu un izstrādāto metožu atkārtojamības un pārnesamības veicināšana ārpus Ekoskolas mācību iestāžu tīkla pēc projekta ieviešanas; 6. Sekmēt apputeksnētājiem draudzīgu labo prakšu pārnesamību sabiedrībā ar School-to-Home Approach; 7. Veicināt un popularizēt Ekoskolas programmu starp Latvijas izglītības iestādēm; 8. Veicināt vietējas nozīmes dabā balstītu vernakulārus kultūras objektu veidošanos lokālā mērogā kā estētiskās vides papildinošus elementus.

Projekta uzdevumi

A1 Aptauja viedokļa apzināšanai Ekoskolās un sabiedrībā kopumā par pilsētvides publiskās ārtelpas kvalitāti un tās dabiskošanas nepieciešamību un apputeksnētājiem draudzīga dzīvesveida vecināšanu. A2 Konkurss Ekoskolās - zīmējums, foto, sabiedriskās zinātnes vides izziņas patstāvīgs pētījums (bitēm mīļākais dārzs, zāliens vai puķu dobe un bitei un cilvēkam draudzīga vide). A3 Testi/viktorīnas Kahoot platformā. A4 Izglītojoša inforgrafiku par apputeksnētājiem, to sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem, iekļaujot priekšlikumus ikdienas pasākumiem apputeksnētāju krīzes mazināšanai no indivīda un kopienas perspektīvas. A5 Meistarklase ar spēļu elementiem Ekoskolām, kas uzrādījušas vislabākos rezultātus konkursos, tai skaitā izstrādātās infografikas popularizēšana. A6 Informatīvu publiskās ārtelpas vides zīmju dizaina izstrāde par apputeksnētājiem un dizaina izplatīšana Ekoskolām un citām izglītības iestādēm. A7 Izveidots apputeksnētājiem draudzīgas zaļās zonas labiekārtojums, balstoties uz projektā izstrādātas infografikas priekšlikumiem. A8 Projekta noslēguma pasākums aktīvajām Ekoskolām un jauniešiem tiešsaistes vidē. A9 Projekta publicitāte.

Projekta rezultāti

A1 Aptauja viedokļa apzināšanai Ekoskolās un sabiedrībā kopumā par pilsētvides dabiskošanas nepieciešamību un apputeksnētājiem draudzīga dzīvesveida vecināšanu - Saņemtas atbildes uz aptaujas anketu gan no jauniešiem, gan sabiedrības kopumā (kopā 50). Rezultāti nepieciešami infografikas A4 aktivitātes ietvaros izstrādei. A2 Konkurss Ekoskolās - zīmējums, foto, sabiedriskās zinātnes vides izziņa patstāvīgi veicot noteiktas teritorijas monitoringu pēc izstrādātās infografikas norādēm (bitēm mīļākais dārzs, zāliens vai puķu dobe un bitei un cilvēkam draudzīga vide) - Kopā vismaz 7 pieteikumi ar vismaz 100 kopējo dalībnieku skaitu. A3 Testi/viktorīnas Kahoot platformā - 3 testi/viktorīnas ar vismaz 60 kopējo dalībnieku skaitu. A4 Izglītojoša inforgrafiku par apputeksnētājiem, to sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem, iekļaujot priekšlikumus ikdienas pasākumiem apputeksnētāju krīzes mazināšanai no indivīda un kopienas perspektīvas - Izstrādāta viena, izdrukātas 5 infografikas. A5 Meistarklase ar spēļu elementiem Ekoskolām, kas uzrādījušas vislabākos rezultātus konkursos, tai skaitā izstrādātās infografikas popularizēšana - 1 pasākums ar vismaz 50 dalībnieku skaitu. A6 Informatīvu publiskās ārtelpas vides zīmju dizaina izstrāde par apputeksnētājiem un dizaina izplatīšana Ekoskolām un citām izglītības iestādēm - Izstrādātas 5 dažādas vides zīmes, izdrukātas un ielaminētas 15. A7 Izveidots apputeksnētājiem draudzīgas zaļās zonas labiekārtojums, balstoties uz projektā izstrādās infografikas priekšlikumiem - Skolas balstoties uz infografiku izveidojušas apputeksnētājiem draudzīgu zālienu vai puķu dobi (5) A8 Projekta noslēguma pasākums aktīvajām Ekoskolām un jauniešiem tiešsaistes vidē (30). A9 Projekta publicitāte - Netiešā auditorija vismaz 1500

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 13.10.2023
Īstenotājs Eko forums
Rīga, Lāčplēša iela 104-16, LV-1003
Projekta kopējās izmaksas 23 246.40 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 246.40 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.