• Sākums >
  • Rubeņu riesta vietu izkopšana Rietumlatgalē

Rubeņu riesta vietu izkopšana Rietumlatgalē

Reģ Nr. 1-08/88/2013

Projekta mērķis

Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot biotopu aizsardzības pasākumus. Rietumlatgalē ir lielas purvu un tiem līdzās esošu mežu platības. Saskaņā ar VMD un Latvijas ligzdojošo putnu atlanta pagaidu datiem, šinī reģionā ir salīdzinoši liela rubeņu izplatība. Diemžēl tieši tās pļavas, kuras atrodas netālu no šiem purviem un mežiem, bieži vien ir pamestas un aizaugušas ar krūmiem. Tā kā piepurvu un piemežu pļavas rubeņi izmanto par savām riesta vietām, tad to aizaugšana ar krūmiem ir sugas biotopa degradēšanās, un, saskaņā ar „Rubeņu aizsardzības plānu Latvijā“, krūmu izciršana šādās pļavās ir uzskatāma par sugas biotopa aizsardzības pasākumu. Saskaņā ar centrālo dokumentu, kas apskata rubeņu populāciju stāvokli un to aizsardzības pasākumus visas Eiropas mērogā – „Savvaļas vistveidīgo putnu starptautisko aizsardzības plānu“, biotopu degradācija ir pats nozīmīgākais sugu apdraudošais faktors, tādējādi to atjaunošana starptautiskā izpratnē ir nozīmīgākais veicamais darbs sugas glābšanai.

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros paredzēts veikt rubeņu Tetrao tetrix sugas biotopa aizsardzības pasākumus. Galvenā aktivitāte būs riesta vietu izkopšana priekš tiem, izcērtot krūmus aizaugušās, pamestās pļavās Rietumlatgalē (Rudzātu, Rožupes, Stabulnieku un Atašienes pagastos), kuras atrodas netālu no purviem un mežiem. Darbi tiks veikti septiņus 2013. gada mēnešus – maijā un no jūlija līdz decembrim, siena laika mēnesi – jūniju – atstājot citiem darbiem.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks izcirsti krūmi 44 ha pamestu, krūmiem aizaugušu pļavu, tādējādi izkopjot riesta vietas priekš rubeņiem. Projekta pieteicēja apņemas nodrošināt zāles un krūmu atvašu izpļaušanu izcirstajās platībās vismaz trīs turpmāko gadu laikā pēc projekta realizēšanas. Gadījumā, ja no Vides aizsardzības fonda pieejams tikai daļējs finansējums, ir iespējama projekta daļēja realizācija, proporcionāli pieejamajam finansējumam.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs LVC
Lielie Būmaņi, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328
Projekta kopējās izmaksas 17 044.58 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 640.79 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 640.79 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.