• Sākums >
  • Energokopienas klimatneitrālas dzīvojamās vides attīstībai

Energokopienas klimatneitrālas dzīvojamās vides attīstībai

Reģ Nr. 1-08/86/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: Informēt projekta tiešo un netiešo auditoriju par aktuālajiem enerģētikas politikas jautājumiem, labās prakses piemēriem un to sociālo un vides ietekmi, tostarp izceļot sabiedrības iesaistes iespējas ilgtspējīgu energoapgādes risinājumu radīšanā lokāli, informējot par atbalsta mehānismiem atjaunīgās enerģijas ražošanā pašpatēriņam un kopīgošanai, kā arī mediēt dažādu pušu iesaisti projektu īstenošanā. Ilgtermiņa: Veicināt jaunu atjaunīgās enerģijas kopienu projektu uzsākšanu Latvijas pašvaldībās un tādēji stiprināt enerģētisko neatkarību un enerģijas demokrātiju.

Projekta uzdevumi

A1 Projekta sagatavošana A1.1 Satura izstrāde, priekšizpēte Šīs aktivitātes ietvaros enerģētikas eksperts apkopos un sagatavos dažādām auditorijām mērķēto informāciju par aktuālo likumdošanā, labās prakses piemēriem, kā arī atbalsta mehānismiem energokopienu veidošā. Būtiski ir iezīmēt arī to, kā visi energoapgādes dalībnieki var savstarpēji sadaraboties - iedzīvotāji, uzņēmumi, pašvaldības un enerģijas tirgotāji. Tiks izvēlēti perspektīvākie energokopienu projektu modeļi, ieskicējot to sociālos un vides ieguvumus. A1.2 Grafiskās identitātes un vizuālo materiālu izveide komunikācijai Grafiskais dizaineris kopā ar komunikācijas vadītāju sagatavos akcijas identitāti izmantošanai komunikācijā ar tiešo un netiešo auditoriju. A1.3 Darba grupu norišu saskaņošana piecās Latvijas pašvaldībās Akcijas koordinators identificēs projekta tiešo auditoriju un saskaņos laiku un formātu klātienes pasākumiem. Pasākumi tiks veidoti kā darba grupas / plānošanas darbnīcas, balstoties uz teorētisko ietvaru, labās prakses piemēriem un situācijas izpēti. Pasākumu īstenošanā tiks iesaistīti reģionālie koordinatori. A1.4 Komunikācijas plāna izstrāde un saskaņošana netiešajai auditorijai Komunikācijas eksperts sadarbībā ar grafisko dizaineri un tekstu autoru sagatavos plašsaziņas komunikācijas plānu. Plānā ietverti gan esošie sociālie tīkli, gan plašsaziņas līdzekļi, gan auditoriju sasniedzoša viedokļu līderu iesaiste. A2 Projekta īstenošana A2.1 Satura aktualizēšana Ņemot vērā, ka projekta norise plānota laikā, kad turpināsies MK noteikumu izstrāde un gaidāmi arī citi būtiski lēmumi enerģētikas jomā, projekta satura eksperts nepieciešamības gadījumā atjaunos un papildinās saturiskās izmaiņas, kas attiecas un ietekmē tiešās un netiešās auditorijas informētību. A2.2 Darba grupu norise piecās Latvijas pašvaldībās Akcijas ietvaros tiks rīkotas darba grupas piecas darba grupas divos etapos (kopumā 10) (open lab princips) Rīgā, Kurzemē (Kuldīgā), Latgalē (Daugavpilī), Vidzemē (Cēsīs) un Zemgalē (Jelgavā). 1.tikšanās reizē tiešajai auditorijai tiks sniegts vispārīgs ieskats un konteksts energokopienu jautājumos; tiks identificētas arī iesaistīto dalībnieku vajadzības, vājās un stiprās puse, piemēram, izaicinājumi, ar kuriem saskaras daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji energoaktivitāšu ieviešanā. Tiks dota informācija un ieteikumi dažādu pretestību pārvarēšanai. 2.tikšanās reizē jau tiks skatītas un iztirzātas atsevišķu piemēru praktiskās puses un risinājumi, gadījumi, kurus kā uzskatāmus piemērus var multiplicēt arī sekojošās rekomendācijās un plašsaziņas komunikācijā. Abās tikšananās reizēs kopā ar moderatori, kas ir enerģētikas eksperte, būs arī citi nozares speciāisti. A2.3 Komunikācijas aktivitāšu īstenošana Lai informētu plašāku sabiedrību, tiks izmantoti interneta resursi (ziņu lapas, sociālie mediji, mājaslapa), un sabiedrības viedokļu līderu iesaiste temata popularizēšanā. A2.4 Auditorijas atgriezeniskās saites apzināšana Aktivitāšu gaitā un to noslēgumā tiešā auditorija elektorniski tiks aptaujāta par akcijas rezultātiem, kā arī pieejamajiem un izmantotajiem atbalsta mehānismiem energokopienu veidošanā. A3 Projekta noslēgums un rezultātu izvērtēšana A3.1 Secinājumi un rekomendācijas politikas ieviesējiem un potenciālajām energokopienām Projekta noslēgumā tiks izstrādātas vadlīnijas energokopienu veidošanā arī citās Latvijas pašvaldībās. Tiks sagatavots arī materiāls angļu valodā, lai iepazīstinātu ar situāciju Latvijā citas Eiropas organizācijas. Šis materiāls tiks iesniegts arī ES “Energokopienu platformai”, kas apvieno jaunās iniciatīvas. Atziņas par projekta rezultātiem tiks iesniegtas arī Ekonomikas ministrijai gan MK noteikumu izstrādes laikā, gan arī Nacionālā enerģētikas un klimata plāna atjaunotās versijas darba grupām.

Projekta rezultāti

A1 Projekta sagatavošana A1.1 Satura izstrāde, priekšizpēte 1.Viens dokuments tiešajām mērķa grupām. (3 lapas datorrakstā) 2.Viens dokuments plašsaziņas komunikācijai netiešajai mērķa grupai (2 lapas datorrrakstā) 3. 1 publikācija mājaslapā par projekta tēmu un plānotajām aktivitātēm A1.2 Grafiskās identitātes un vizuālo materiālu izveide 1. 1 identitātes dokuments, kas ietver vienotu vizuālo tēlu un tekstus (saukli utt.) 2. 4 vizuālie materiāli darbam ar tiešo auditoriju. 3. Vizuālie materiāli darbam ar netiešo auditoriju: 1 plakāts; sociālo mediju materiāli; 1 animācija (5min) par projekta tematu, 3 infografiki. A1.3 Darba grupu norises saskānošana piecās Latvijas pašvaldībās Saskaņotas 10 darba grupas piecās Latvijas pašvaldībās, katrā 2 darba grupas, vidēji katrā pašvaldībā sasniedzot 80 cilvēkus. A1.4 Komunikācijas plāna izstrāde un saskaņošana netiešajai auditorijai Mediju aktivitāšu plāns, tostarp viedokļu līderu iesaiste. A2 Projekta īstenošana A2.1 Satura aktualizēšana 1 dokuments (2 lapas datorrakstā - ja attiecināms) A2.2 Darba grupu norise piecās Latvijas pašvaldībās 10 darba grupas 5 Latvijas pašvaldībās A2.3 Komunikācijas aktivitāšu īstenošana A2.4 Auditorijas atgriezeniskās saites apzināšana 1 aptauja tiešsaistes komunikācijā (200 respondenti visos reģionos) A3 Projekta noslēgums un rezultātu izvērtēšana A3.1 Secinājumi un rekomendācijas politikas ieviesējiem un potenciālajām energokopienām 3 dokumenti: 1.Vadlīnijas energokopienu veidošanā arī citās Latvijas pašvaldībās. 2.Materiāls angļu valodā, ES “Energokopienu platformai”. 3.Atziņas par projekta rezultātiem Ekonomikas ministrijai gan MK noteikumu izstrādes laikā, gan arī Nacionālā enerģētikas un klimata plāna atjaunotās versijas darba grupām.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 01.11.2023
Īstenotājs Zaļā brīvība
Rīga, Lapu iela 17, 2. stāvs, LV-1002
Projekta kopējās izmaksas 49 054.50 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 44 149.05 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.