• Sākums >
  • Informatīvā materiāla „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jautājumi” izdošana

Informatīvā materiāla „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jautājumi” izdošana

Reģ Nr. 1-08/83/2012

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sagatavot informāciju jautājumu un atbilžu formā, lai informētu sabiedrību, tais skaitā zemes īpašniekus un uzņēmējus par dažādiem dabas aizsardzības jautājumiem. Nodrošinot sabiedrību ar informāciju mērķis ir vairot sabiedrības atbalstu dabas aizsardzībai, radot izpratni par tās nozīmību un skaidrot bieži pārprasto dabas aizsardzības prasību nozīmi.

Projekta uzdevumi

Projekta galvenais uzdevums ir informatīvā materiāla- jautājumu un atbilžu sagatavošana par dažādiem dabas aizsardzības jautājumiem, tai skaitā par Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklu, kas veicama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta kapacitātes ietvaros, un sagatavotā informatīvā materiāla maketēšana un izdošana

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā radītais buklets veicinās un uzlabos zemes īpašnieku informētību par dabas aizsardzības prasību būtību, normatīvo aktu prasībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes un virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās un jūras piekrastē, kalpojot kā atbalsta instruments sarunās ar sabiedrību par dabas aizsardzības jautājumiem. Vides politikas pamatnostādnēs 2009. – 2015. gadam norādīts, ka „jāņem vērā arī zemes īpašuma struktūra īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kur privātajiem zemes īpašniekiem pieder apmēram puse no kopējās zemes platības aizsargājamās dabas teritorijās.” Līdz ar to privāto zemes īpašnieku skaits sastāda ievērojamu daļu, kuri tieši saskaras ar dabas aizsardzības jautājumiem un kuriem nepieciešama informācijas par dabas aizsardzības jautājumiem. Piemēram, nacionālajos parkos un dabas rezervātos VARAM piekrīt tikai 8% jeb 99007 ha zemju, savukārt privātīpašumi sastāda 62 % jeb 726966 ha. Tā kā projekts pastarpināti, caur sabiedrības izpratnes palielināšanu, atbalsta bioloģiskās daudzveidības un dabas aizsardzības saglabāšanu, tā ietekme uz ilgtspējību ir tieša. Projekta rezultātā tiks izdoti 2000 bukleti, kas atbildēs uz zemes īpašnieku, pašvaldību un uzņēmēju visbiežāk uzdotajiem jautājumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, vides un dabas resursu aizsargjoslām un jūras piekrasti. Laikā līdz 2006. gadam ir izdoti vairāki(kopumā pieci) šādi izdevumi, kuri ir pelnījuši lielu sabiedrības atzinību, jo vienkāršā veidā paskaidro normatīvo aktu prasības, kā arī koncentrētā veidā sniedz informāciju par zemes īpašnieku iespējām saimniekot dabai draudzīgā veidā. Laikā pēc 2006.gada ir veiktas būtiskas izmaiņas dabas aizsardzības normatīvajos aktos un sistēmā kopumā, piemēram, izveidotas jaunas 7 aizsargājamās jūras teritorijas, izveidoti vai paplašināti liegumi „Pāvilostas pelēkā kāpa” un „Lubāna mitrājs” , izdoti jauni Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", pēc daudzu gadu diskusijām pieņemti jauni "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi" Ir sagatavos jauns likumprojekts „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” (plānots pieņemt Saeimā 1.lasījumā 10.01.2013.), kura anotācijā norādīts, ka nepieciešams sagatavot informatīvu skaidrojumu par zemes atpirkšanas un pirmpirkuma izmantošanas aspektiem. Visas veiktās izmaiņas normatīvajos aktos un izmaiņas pēc būtības dabas aizsardzības sistēmā, ir jāturpina izskaidrot, lai veicinātu pozitīvu attieksmi pret dabas aizsardzību un būtu iespējams nodrošināt dabas aizsardzībā izvirzīto mērķu sasniegšanu. Buklets tiks izmantots konsultācijās ar zemes īpašniekiem, pašvaldībām, semināros un dažādos pasākumos, kuros iespējams uzrunāt sabiedrību. Īpaši noderīgs buklets būs, nepieciešamības gadījumā, veidojot jaunas aizsargājamās dabas teritorijas vai paplašinot esošās (piemēram, pašlaik norit process pie jauna dabas lieguma izveides- „Zušu – Staiņu sēravoti” Siguldas novadā, kur zeme pieder privātpersonām), kā arī sagatavojot jaunus individuālos īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumus vai veicot citus normatīvo aktu grozījumus (piemēram, 2013. gadā plānoti jauni individuālie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi dabas liegumam „Ventas ieleja”, plānoti grozījumi Slīteres nacionālā parka likumā). Pēc projekta pabeigšanas un bukleta izdošanas plānots informāciju regulāri atjaunot, ievietojot atjaunoto bukleta versiju VARAM mājas lapā (piemēram- šobrīd mājas ievietots materiāls, kas radīts tikai elektroniskā formātā par Natura 2000 jautājumiem http://www.varam.gov.lv/files/text/Kas_ir_NATURA_2000.doc).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 3 081.94 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 081.94 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 081.94 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.