• Sākums >
  • Starptautisko saistību izpilde labākai vides pārvaldībai

Starptautisko saistību izpilde labākai vides pārvaldībai

Reģ Nr. 1-08/7/2018

Projekta mērķis

Galvenais mērķis ir nodrošināt Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) atbildīgu starptautisko saistību izpildi vides jomā. Projektam ir izvirzīti arī trīs apakšmērķi: 1. Nodrošināt VVD veiktspējas paaugstināšanu un starptautiskās sadarbības stiprināšanu atkritumu pārrobežu atkritumu sūtījumu jomā un atkritumu apsaimniekošanā kopumā, integrētā piesārņojuma kontrolē caur dalību starptautiskajā vides institūciju sadarbības tīklā (turpmāk – IMPEL). 2. Nodrošināt atbildīgu starptautisko saistību izpildi Konvencijā par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizlieguma un ķīmisko ieroču iznīcināšanu noteikto prasību veikšanā. 3. Sagatavoties radiācijas drošības sistēmas starptautiskajam novērtējumam.

Projekta uzdevumi

1. Veikt IMPEL dalīborganizācijas pienākumus attiecībā uz IMPEL pamatdarbību. 1.1. Nodrošināt VVD dalību augstākā līmeņa sanāksmē Ģenerālā Asamblejā; 1.2. Sagatavot gala ziņojumu par dalību IMPEL aktivitātēs. 2. Nodrošināt VVD darbinieku dalību šādos IMPEL projektos: 2.1. Nacionālo kontaktpersonu sanāksme par pārrobežu atkritumu sūtījumiem Regulas 1013/2006 ietvaros; 2.2. ES tiesību aktu īstenošanas aktivitātes pārrobežu atkritumu sūtījumu jomā, tai skaitā konference; 2.3. Atkritumu poligoni un aprites ekonomika; 2.4. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu prasību īstenošana un izpilde; 2.5. Labā prakse pilsētas un ražošanas notekūdeņu apsaimniekošanā; 2.6. IMPEL ekspertu grupas Ūdens & Augsne konference; 2.7. Ar ūdeni saistīti noziegumi; 2.8. Darīt lietas pareizi – atļauju izdošana; 2.9. Rīcība vides negadījumu un ārkārtas situācijās; 2.10. Atbalsts Rūpnieciskās emisijas direktīvas prasību īstenošanā un LPTP secinājumi; 2.11. IMPEL konference: Vides atbilstības nodrošināšana; 2.13. Starptautiskā konference un izstāde “Emisiju monitorings” (CEM 2018). 3. Piedalīties un reprezentēt Latvijas valsti ĶIAO rīkotajos pasākumos: 3.1. Nodrošināt VVD darbinieku dalību ikgadējā nacionālo autoritāšu tikšanās un Ķīmisko ieroču aizliegšanas konvencijas dalībvalstu ikgadējā konferencē; 3.2. Nodrošināt VVD darbinieku dalību ikgadējā Ķīmiskā ieroču aizliegšanas konvencijas Austrumeiropas nacionālo iestāžu sanāksmē; 3.3. Nodrošināt VVD darbinieku dalību pieredzes apmaiņas tikšanās ar Baltijas un Ziemeļvalstu nacionālo iestāžu pārstāvjiem. 4. Dokumentu vides aizsardzības un radiācijas drošības jomā tulkošana starptautisko ekspertu misiju nodrošināšanai 2019. gadā 4.1. Nodrošināt vairāk nekā 20 VVD un VARAM dokumentu tulkošanu angļu valodā, lai varētu dokumentus iesniegt 2019. gada sākumā starptautiskajiem ekspertiem, kuri nodrošinās radiācijas drošības un radioaktīvo atkritumu pārvaldības sistēmas novērtējumu Latvijā 2019. gadā, izvērtējot arī tiesību aktu un iekšējo dokumentu atbilstību starptautiskajām prasībām.

Projekta rezultāti

Sasniedzamais rezultāts kontekstā ar VVD ieguvumiem: 1. VVD kā IMPEL dalīborganizācijas pienākumu veiksmīga pildīšana t.sk. piedaloties IMPEL projektos; 2. Balstoties uz dalību IMPEL projektos, iegūta citu valstu pieredze problemātisko jautājumu risināšanā. Iespēja izmantot IMPEL projektu ietvaros izstrādātos metodiskos materiālus; 3. Dalība IMPEL projektos nodrošina VVD darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī jaunu kontaktu iegūšanu, kas nav mazsvarīgi, veicot ikdienas pienākumus; 4. VVD kā nacionālās iestādes Ķīmisko ieroču aizliegšanas konvencijas izpratnē atbildīga pienākumu izpilde; 5. Veikta sagatavošanās starptautiskajam novērtējumam 2019.gadā, nodrošinot nepieciešamo iekšējo dokumentu tulkošana, lai iesniegtu starptautiskajiem ekspertiem izvērtēšanai. Starptautiskā novērtējuma rezultātā tiks izstrādāts rīcības plāns (ieteikumi) sistēmas uzlabošanai, t.sk. nepieciešamajām izmaiņām tiesību aktos. Projekta ilgtspējību nosaka projektu rezultātu turpmākā izmantošana Valsts vides dienesta pamatdarbībā. IMPEL projektu rezultātā iegūtā pieredze, izstrādātās vadlīnijas un citi dokumenti (projektā noteiktajās jomās), izmantojami Valsts vides dienesta pamatdarbības nodrošināšanā, izstrādājot metodiskos dokumentus un palīglīdzekļus inspektoriem pārbaužu veikšanā un ekspertiem atļauju sagatavošanā.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 21.12.2018
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 14 558.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 558.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 558.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.