• Sākums >
  • Esošo aizsargāto teritoriju pārklājuma ģeotelpisko datu slāņa sagatavošana ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 ieviešanai

Esošo aizsargāto teritoriju pārklājuma ģeotelpisko datu slāņa sagatavošana ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 ieviešanai

Reģ Nr. 1-08/73/2023

Projekta mērķis

Projekta ietvaros tiktu sagatavotas ģeotelpisko datu kopas, ko iespējams kārtot un analizēt, vērtējot jau līdz šim normatīvajos aktos noteiktās teritorijas, kur pastāv saimnieciskās darbības ierobežojumi, kā arī veikta modelēšana par sugām piemērotām dzīvotnēm, kas pilnveidotu jau izstrādāto dabas aizsardzības telpiskās prioritizācijas rīku ekoloģiski augstvērtīgu teritoriju noteikšanā.

Projekta uzdevumi

A1 Aktuālo valsts reģistru datu ieguve un apkopošana. A2 Esošo ar citiem normatīvajiem aktiem noteikto aizsargāto platību definēšana. A3 Nepilnīgo un uzlabojamo ģeotelpisko datu slāņu izstrāde (no Aizsargjoslu likuma izrietošie ierobežojumi, (piemēram, krasta kāpu aizsargjosla, virszemes ūdeņu aizsargjosla, applūstošās teritorijas, purvu aizsargjosla, meža aizsargjoslas ap pilsētām), militārie poligoni, pašvaldību noteiktās vērtīgās ainavu teritorijas) un ģeotelpisko datu slāņu modelēšana aizsargājamām meža, lauksaimniecības, puvu sugām. A4 Vadlīniju izstāde un apmācību seminārs darbam ar sagatavotajām dinamiskajām vietu nozīmes prioritizēšanas sistēmām mežu, lauksaimniecības zemju un purvu putnu sugām A5 Sagatavoto ģeotelpisko datu slāņu iesniegšana Dabas aizsardzības pārvaldē. A6 Regulāras sanāksmes projekta izpildes laikā ar sadarbības iestādi. A7 Projekta noslēguma pārskata sagatavošana.

Projekta rezultāti

A1 Iegūti aktuālie atvērtie dati, savukārt attiecībā uz datu kopām, kas nav brīvpieejas dati, sadarbībā ar DAP iegūta nepieciešamā informācija. A2 Sagatavots pārskats, identificējot, kādas datu kopas un to parametri tiek izmantotas ģeotelpisko slāņu radīšanai, vienlaikus norādot no kāda normatīvā regulējuma izriet saimnieciskās darbības ierobežojumi, kā arī identificējot, vai konkrētās platības ES Biodaudzveidības stratēģijas 2030.gadam ietvaros atbilstu 10 % kritērijiem. A3 Sagatavoti vismaz 10 ģeotelpisko datu slāņi attiecībā uz Aizsargjoslu likumu vai citiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka saimnieciskās darbības ierobežojumus. Plānotais izpildes termiņš datu slāņiem, kas izriet no Aizsargjoslu likuma. Apmēram 80 putnu sugām sagatavoti dzīvotņu piemērotības telpiskās izplatības slāņi, daudzpusīgai un pilnvērtīgai vides komponentu kompleksai novērtēšanai. A4 Vadlīnijas (instrukcija) un apmācību seminārs sadarbības iestādes darbiniekiem. A5 Visa projekta ietvaros sagatavotā informācija un dati iesniegti DAP līdz projekta beigām. A6 Darba tikšanās un sanāksmes starp projekta ieviesēju un sadarbības iestādi, lai savstarpējo konsultāciju ietvaros sasniegtu iespējami labāko rezultātu. Visa projekta laikā A7 Noslēguma pārskats sagatavots un iesniegts LVAFA.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.08.2024
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 59 846.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 846.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 846.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.