• Sākums >
  • Riebiņu ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde

Riebiņu ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde

Reģ Nr. 1-08/63/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izstrādāt ekspluatācijas noteikumus. Ilgtermiņa: Saglabāt un uzlabot ezera ekoloģisko stāvokli.

Projekta uzdevumi

Aktivitātes 1. – 2. veiks projekta iesniedzējs, aktivitātes 3. – 11. veiks piesaistītais plānošanas dokumenta izstrādātājs. 1. Veikt cenu aptauju par piemērotāko plānošanas dokumenta izstrādātāju. Rezultāts – atrasts viens plānošanas dokumenta izstrādātājs. 2. Noslēgt līgumu ar plānošanas dokumenta izstrādātāju. Rezultāts – noslēgts viens līgums ar plānošanas dokumenta izstrādātāju. 3. Apkopot esošos datus par ezera ekosistēmu kopumā. Rezultāts – izstrādāts viens pieejamās informācijas apskats. 4. Veikt ūdens kvalitātes izpēti, ievācot ūdens paraugus vasaras sezonā 3-4 stacijās, nosakot slāpekļa, fosfora savienojumu koncentrācijas (NO2, NO3, Ntot, PO4, Ptot), skābekļa saturu ūdenī, ūdens pH un temperatūru. Rezultāts – izstrādāta ekspluatācijas noteikumu sadaļa par ūdens kvalitāti. 5. Veikt mikroskopisko aļģu (fitoplanktona) sabiedrības izpēti. Paraugi tiks ievākti vasarā 3-4 batimetriski un ekoloģiski atšķirīgās stacijās. Katrā paraugā tiks noteikts mikroskopisko aļģu sugu sastāvs un biomasa. Rezultāts – izstrādāta ekspluatācijas noteikumu sadaļa par fitoplanktonu. 6. Veikt ūdensaugu sabiedrības izpēti. Paraugi tiks ievākti vasarā, izmantojot transektu metodi, kuras ietvaros ūdensaugu sabiedrība tiks novērtēta kamerāli iepriekš izvēlētās 20 m platās joslās perpendikulāri ezera krastam. Rezultāts – izstrādāta ekspluatācijas noteikumu sadaļa par ūdensaugiem. 7. Veikt ihtiofaunas izpēti. Paraugi tiks ievākti vienas pētnieciskās kontrolzvejas laikā jūlija/augusta mēnešos, iegūstot informāciju par zivju sugu relatīvajām biomasām, augšanu un barošanās paradumiem. Rezultāts – izstrādāta ekspluatācijas noteikumu sadaļa par ihtiofaunu. 8. Veikt zivju barības bāzes (zooplanktona, zoobentosa) sugu sastāva un biomasu izpēti. Paraugi tiks ievākti vasarā, 4-6 batimetriski un ekoloģiski atšķirīgās stacijās. Rezultāts – izstrādāta viena ekspluatācijas noteikumu sadaļa par zivju barības bāzi. 9. Veikt hidroloģisko izpēti. Tās ietvaros jāveic ezera hidroloģiskais raksturojums, jāizstrādā hidroloģiskais pārskata plāns, kā arī shematisks hidromezgla plāns. Rezultāts – izstrādāta viena ekspluatācijas noteikumu sadaļa par ezera hidroloģiju. 10. Veikt iegūto datu apstrādi un kompleksu analīzi. Dati tiks apkopoti datu bāzēs, kas strukturēti ļaus tos organizēt un analizēt. Tie tiks analizēti izmantojot vispār zināmas statistikas metodes. Rezultāts - veikta iegūto datu apstrāde un kompleksa analīze. 11. Izstrādāt un saskaņot ezera ekspluatācijas noteikumus. Rezultāts – izstrādāti Riebiņu ezera ekspluatācijas noteikumi, kas saskaņoti atbildīgajās institūcijās.

Projekta rezultāti

Ilgtermiņā tiek plānots saglabāt un uzlabot Riebiņu ezera ekoloģisko stāvokli, paaugstināt ezera socioekonomisko vērtību. Projekta ietvaros izstrādātie ezera ekspluatācijas noteikumi ļaus plānot ūdens objekta praktiskos apsaimniekošanas pasākumus 10 gadu griezumā. Lai nodrošinātu izstrādātā projekta ilgtermiņa rezultātu ieviešanu, tiek plānots: • Projekta izstrādes gaitā organizēt publiskās diskusijas. To ietvaros novada iedzīvotāji un citi interesenti tiks informēti par projekta realizāciju nolūkā uzklausīt iesaistīto pušu viedokļus, kā turpmāk apsaimniekot ezeru. Šo projekta sadaļu īstenos pašvaldība sadarbībā ar pakalpojumu veicēju; • Pēc dokumenta izstrādes organizēt publicitātes pasākumus, lai informētu un izglītotu sabiedrību par plānotajām ezera apsaimniekošanas aktivitātēm, kuras izvēlētas saskaņā ar projekta ievaros izstrādāto plānošanas dokumentu. Šo projekta sadaļu īstenos pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas speciālisti; • Veikt ezera apsaimniekošanas aktivitātes maksimāli iesaistot vietējos iedzīvotājus, tādejādi veicinot labvēlīgu attieksmi no sabiedrības puses. Šo projekta sadaļu īstenos pašvaldības vides aizsardzības speciālists. • Izplatīt aktuālo informāciju par ezera apsaimniekošanas aktivitāšu progresu medijos (piem., novada informatīvais izdevums, novada mājaslapa). Veidojot dialogu starp apsaimniekotāju un sabiedrību iespējams veicināt no plānošanas dokumentiem izrietošo apsaimniekošanas stratēģiju ilgtspēju – pastāv augstāka varbūtība, ka informēti ezera resursa patērētāji ievēros un respektēs apsaimniekotāja veiktās aktivitātes. Šo projekta sadaļu īstenos pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas speciālisti. • Pašvaldība izstrādā grozījumus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, iestrādājot motorizēto ūdens transporta līdzekļu lietošanas noteikumus Pārgaujas novada ūdens tilpēs.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Pārgaujas novada pašvaldība
Stalbe, Stalbes pag., Pārgauja, "Īktes", LV-4151
Projekta kopējās izmaksas 4 642.59 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 642.59 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 643.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.