• Sākums >
  • Prioritāro vielu inventarizācija Daugavas un Gaujas upju baseinu apgabalos

Prioritāro vielu inventarizācija Daugavas un Gaujas upju baseinu apgabalos

Reģ Nr. 1-08/62/2017

Projekta mērķis

Nodrošināt pilnvērtīgu informāciju 2019.gadā veicamajai prioritāro un bīstamo vielu inventarizācijai, kas paredzēta upju baseinu apgabalu (UBA) apsaimniekošanas ietvaros.

Projekta uzdevumi

Lai nodrošinātu kvalitatīvus monitoringa datus prioritāro vielu inventarizācijas vajadzībām 2019. gadā, valsts monitoringa plānu ietvaros ir paredzēts 2017.-2018.gadā ievākt datus par prioritārajām vielām ūdens paraugos 54 novērojumu stacijās (t.sk. 16 intensīvā uzraudzības monitoringa stacijās), sedimentu paraugos 78 novērojumu stacijās un biotas paraugos 63 novērojumu stacijās. Projekta ietvaros 2017. gadā paredzēts analizēt paraugus, kas ievākti kopumā apsekojot 50 monitoringa stacijas Daugavas un Gaujas (izņemot Salacu) upju baseinu apgabalos, kā arī Bārtas un Sakas upju sateces baseinos. Tiks veiktas prioritāro un bīstamo vielu analīzes ūdens matricā 31 novērojumu stacijā, sedimentu matricā 41 novērojumu stacijā un prioritāro vielu analīzes biotas matricā 26 novērojumu stacijās. Analīžu biežums plānots no reizi mēnesī (februāris-decembris) līdz reizi sezonā (pavasarī, vasarā un rudenī). Sedimentu un biotas paraugus analizēs vienu reizi. Pārējie 2017. gada dati ķīmisko vielu rezultātu analīzei tiks iegūti valsts monitoringa ietvaros. Virszemes ūdensobjektu ķīmiskā stāvokļa novērtēšanai projekta ietvaros tiks veikta iegūto datu analīze atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumu Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (turpmāk MK Nr. 118) 1. pielikuma prasībām, savukārt detalizēta projekta gaitā iegūtās informācijas apkopošana un analīze tiks veikta prioritāro vielu inventarizācijas ziņojuma sagatavošanas laikā 2019. gadā.

Projekta rezultāti

Monitoringā iegūto datu apjoms tiks papildināts par ne mazāk kā 9000 vienībām. Projekta noslēgumā rezultāti tiks apkopoti un izvērtēti Excel formātā, ņemot vērā noteiktos vides kvalitātes normatīvus (MK Nr. 118). Projekta ietvaros tiks veikti 2 iepirkumi. Projektā iegūtie monitoringa rezultāti tiks izmantoti 2019. gadā veicamajai prioritāro un bīstamo vielu inventarizācijai (Prioritāro vielu inventarizācijas rezultātu apraksta sagatavošanai), kā arī būs pieejami LVĢMC mājas lapā kā valsts monitoringa dati. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti arī RBSP saraksta pārskatīšanas priekšlikumu sagatavošanai, 2017. gada Virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātes pārskata izstrādē, kas tiks publicēts LVĢMC mājas lapā 2018. gadā, kā arī ŪSD 5. panta ziņojumā, kurš tiks sagatavots 2019. gadā. Projektā iegūtie rezultāti būs svarīgi un izmantojami arī HELCOM Baltijas jūras rīcības plāna izpildei un Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam noteikto mērķu sasniegšanai attiecībā uz bīstamām ķīmiskām vielām, kā arī bīstamu ķīmisku vielu slodžu novērtēšanai no iekšzemes ūdensobjektiem

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2018
Īstenotājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Rīga, Maskavas iela 165, LV-1019
Projekta kopējās izmaksas 300 726.99 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 300 726.99 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 300 726.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.