• Sākums >
  • Fiziskās apsardzes nodrošināšana Dienvidu dīķa teritorijā

Fiziskās apsardzes nodrošināšana Dienvidu dīķa teritorijā

Reģ Nr. 1-08/4/2018

Projekta mērķis

Nodrošināt iežogotās Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu dīķa teritorijas (turpmāk – Teritorija) licencēta apsardzes uzņēmuma fiziskās apsardzes pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums), lai apsargātu Teritorijā esošo infrastruktūru, kā arī novērstu iespējamos draudus cilvēka un vides veselībai.

Projekta uzdevumi

Fiziskās apsardzes pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina: 1. Nodrošināt patstāvīgi 24 stundas diennaktī 1 (vienu) stacionāro fiziskās apsardzes posteni – viens sertificēts apsardzes darbinieks. 2. Nodrošināt apsardzi 24 stundas diennaktī, kas nosaka, ka apsardzes darbinieks apsardzes postenī atrodas visu dežūras laiku, izņemot to laiku, kad veic Teritorijas apgaitu. Apsardzes postenī nodrošināt mobilo telefonu ar pieslēgumu, lai Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) var brīdināt darbinieku par plānotajiem apmeklējumiem. Teritorijas apgaitas laikā darbiniekam līdzi ir mobilais telefons, lai ar to varētu sazināties neplānota apmeklējuma gadījumā. 3. Atbilstoši VVD norādījumiem kontrolēt un rakstiski atzīmēt apsardzes žurnālā Teritorijā ienākošās un izejošās personas, iebraucošā un izbraucošā transporta kustību, kā arī materiālo vērtību izvešanu (iznešanu) un ievešanu (ienešanu). 4. Fiziskās apsardzes darbinieks veic regulāru Teritorijas perimetra apgaitu/apskati dežūras laikā. Teritorijas apgaita ir jāveic ne mazāk kā vienu reizi dienā. Apgaitas laikā darbiniekam jānovērtē, vai nav notikušas izmaiņas ar Teritorijā esošo infrastruktūru (piemēram, norauts jumts, nogāzti dzelzsbetona bloki, u.tml.), t.sk. Dienvidu dīķa pagaidu pārklājumu. Izmaiņu gadījumā par to nekavējoties jāinformē VVD. 5. Apsargājot Teritoriju, profesionāla apsardzes darbinieka kompetencē ir nodrošināt Teritorijas un tajā izvietotā īpašuma apsardzi – fizisko kontroli, novēršot iespējamos pārkāpumus, piemēram, Dienvidu dīķa pagaidu pārklājuma caurduršanu vai tā mehānisku bojāšanu, kā arī zādzību apsargājamajā Teritorijā. 6. Veicot fizisko apsardzi, nodrošināt materiālo vērtību drošību Teritorijā. Apsardze ir materiāli atbildīga par īpašuma zudumu, bojājumu vai iznīcināšanu Teritorijā, ja zaudējums radies apsardzes darbinieka darbības vai bezdarbības rezultātā. 7. Fiksēt un informēt VVD par jebkuriem notikumiem Teritorijā, kas neatbilst aprakstam un noteikumiem. VVD tiek ziņots par aizdomīgām darbībām, kuras veic, piemēram, kāds no Teritorijā iebraucošajiem piegādātājiem, darbiniekiem, apmeklētājiem vai tamlīdzīgi. 8. Nodrošināt visu apsardzei nepieciešamo aprīkojumu, apsardzes sistēmu darbību un nepieciešamo elektroenerģijas padevi. 9. Nodrošināt, ka trauksmes signāla izziņošanas gadījumā, Teritorijā operatīvi ierodas apsardzes mobilā grupa, kā arī Valsts policijas darbinieki, lai novērstu iespējamos pārkāpumus un fiksētu trešo personu radīto kaitējumu.

Projekta rezultāti

2010.gada 24.septembrī Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) ar SIA „Skonto Būve” noslēdza iepirkuma līgumu „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” projektēšana un sanācijas darbi” Nr. VVD/CS/2010/1-10 (turpmāk – Līgums). Atbilstoši Līgumam Teritorija uz Līguma izpildes laiku tika nodota SIA „Skonto Būve” rīcībā. Pamatojoties uz SIA „Skonto Būve” nespēju veikt darbus, 2015. gada 22. jūlijā Līgums tika pārtraukts. Neplānotā līguma pārtraukšana ar SIA „Skonto Būvi” radījusi VVD pamatbudžetā papildus izdevumus, kas nav saistīti ar VVD nolikumā noteikto pamatuzdevumu īstenošanu – Teritorijas uzkopšana pēc līguma laušanas ar SIA “Skonto būve”, apsardze, sniega tīrīšana, lietus ūdens atsūknēšana no pagaidu pārklājuma u.c. 2015.gada 12.oktobrī ārkārtas iepirkuma rezultātā VVD noslēdza iepirkuma līgumu, kura ietvaros tika izveidots Dienvidu gudrona dīķa pagaidu pārklājums, nodrošinot Dienvidu dīķa atkritumu krātuves aizsargāšanu pret lietus ūdens un citu virsūdeņu iekļūšanu un uzkrāšanos, lai minimizētu videi kaitīgā piesārņotā ūdens rašanās iespēju atkritumu krātuvē. Pagaidu pārklājums virs Dienvidu sērskābā gudrona dīķa atradīsies līdz sanācijas darbu atsākšanai. Pagaidu pārklājuma vērtība ir 504 852,29 EUR. 2015.gada 17.novembrī SIA “Skonto būve” un VVD parakstīja “Būvlaukuma nodošanas pieņemšanas aktu”, kā rezultātā VVD pārņēma pilnu atbildību par Teritoriju un tajā izbūvēto infrastruktūru. Ņemot vērā, ka VVD ir atbildīgs par Teritorijā esošo infrastruktūru, un tam ir jānovērš iespējamie draudi cilvēka un vides veselībai, VVD nepieciešams uzturēt Teritorijas fizisko apsardzi. VVD jāturpina apsargāt Teritoriju un tajā izbūvēto infrastruktūru, jo pagaidu pārklājuma caurduršana var radīt ne tikai būtiskas papildus izmaksas, bet arī videi kaitīgā piesārņotā ūdens apjoma pieaugumu atkritumu krātuvē (t.sk. izmaksas šī ūdens attīrīšanai) un draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, nonākot tiešā saskarē ar sērskābo gudronu. VVD ir izskatījis iespēju Teritorijā uzstādīt un uzturēt tehnisko apsardzi (videonovērošana, kustību detektors, apsardzes signalizācija u.tml.), kas potenciāli varētu samazināt izdevumus Teritorijas apsardzes nodrošināšanai. Tomēr, izvērtējot teritorijas platību, reljefu, ierobežoto pieeju elektroenerģijas padevei un laika patēriņu, kas nepieciešams mobilās grupas izbraukumam trauksmes gadījumā, VVD secināja, ka tehniskā apsardze nespētu nodrošināt operatīvu apsardzes reakciju neparedzētā situācijā un Teritorijā esošās mantas bojājumu vai zādzības laicīgu novēršanu. Teritorijas apsardzei atbilstošākais un drošākais veids konkrētajā objektā ir fiziskās apsardzes pakalpojums. Fiziskā apsardze Teritorijā nodrošina papildu drošību jaunās iepirkuma (par sanācijas darbu turpināšanu un pabeigšanu) procedūras norises periodā, ņemot vērā, ka VVD ir saskāries ar pastiprinātu potenciālo kandidātu interesi par sērskābā gudrona materiāla ieguvi no pārklātā Dienvidu dīķa. Līdz šim Teritorijas apsardzes darbinieki vairākkārt ir fiksējuši un informējuši VVD par nepiederošu personu interesi iekļūt Teritorijā. Nodrošinot fizisko apsardzi Teritorijā, VVD preventīvi novērš iespējamos apdraudējumus cilvēka un vides veselībai un jauna piesārņojuma rašanos. Fiziskā apsardze Teritorijā nevar tikt finansēta no VVD pamatbudžeta finanšu līdzekļiem, jo VVD pamatfunkcijās neietilpst nodrošināt projekta īstenošanas vietas apsardzi neparedzētas sanācijas darbu līguma pārtraukšanas rezultātā. 2017.gadā noslēgtā līguma Nr.VVD/CS/2017/81/LVAF ar SIA “SARGS 36” par fiziskās apsardzes nodrošināšanu ietvaros pieejamā līgumsumma tika izmantota līdz 2017.gada 31.decembra 23:00. Apsardzes pakalpojumu ir nepieciešams nodrošināt līdz iepirkuma līguma „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” projektēšana un sanācijas darbi” noslēgšanai un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par Teritorijas nodošanu sanācijas darbu izpildītājam (indikatīvi 2018. gada I ceturksnī). Nodrošinot fiziskās apsardzes Teritorijā pakalpojuma nepārtrauktību iepirkuma procedūras par sanācijas darbu veikšanu noslēguma posmā, VVD ir veicis cenu aptauju un noslēdzis pakalpojuma līgumu ar izpildītāju, kurš ir piedāvājis zemāko cenu par viena apsardzes darbinieka darba stundu, cenā iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar apsardzes pakalpojuma līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi – SIA „SARGS 36”.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.04.2018
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 12 098.79 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 098.79 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 211.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.