• Sākums >
  • Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas apsargāšana

Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas apsargāšana

Reģ Nr. 1-08/4/2017

Projekta mērķis

Nodrošināt iežogotās Dienvidu dīķa teritorijas (turpmāk – Teritorija) sertificēta apsardzes uzņēmuma fiziskās apsardzes pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums), lai apsargātu Teritorijā esošo infrastruktūru, kā arī novērstu iespējamos draudus cilvēka un vides veselībai.

Projekta uzdevumi

Fiziskās apsardzes pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina: 1. Nodrošināt patstāvīgi 24 stundas diennaktī 1 (vienu) stacionāro fiziskās apsardzes posteni – viens sertificēts apsardzes darbinieks; 2. Nodrošināt apsardzi 24 stundas diennaktī, kas nosaka, ka apsardzes darbinieks apsardzes postenī atrodas visu dežūras laiku, izņemot to laiku, kad veic Teritorijas apgaitu. Apsardzes postenī nodrošināt mobilo telefonu ar pieslēgumu, lai VVD var brīdināt darbinieku par plānotajiem apmeklējumiem. Teritorijas apgaitas laikā darbiniekam līdzi ir mobilais telefons, lai ar to varētu sazināties neplānota apmeklējuma gadījumā; 3. Atbilstoši VVD norādījumiem kontrolēt un rakstiski atzīmēt apsardzes žurnālā Teritorijā ienākošās un izejošās personas, iebraucošā un izbraucošā transporta kustību, kā arī materiālo vērtību izvešanu (iznešanu) un ievešanu (ienešanu); 4. Fiziskās apsardzes darbinieks veic regulāru Teritorijas perimetra apgaitu/apskati dežūras laikā. Teritorijas apgaita ir jāveic ne mazāk kā vienu reizi dienā – no rīta un vakarā. Apgaitas laikā darbiniekam jānovērtē, vai nav notikušas izmaiņas ar Teritorijā esošo infrastruktūru (piemēram, norauts jumts, nogāzti dzelzsbetona bloki, u.tml.), t.sk. Dienvidu dīķa pagaidu pārklājumu. Izmaiņu gadījumā par to nekavējoties jāinformē VVD; 5. Apsargājot Teritoriju, profesionāla apsardzes darbinieka kompetencē ir nodrošināt Teritorijas un tajā izvietotā īpašuma apsardzi - fizisko kontroli, novēršot iespējamos pārkāpumus, piemēram, Dienvidu dīķa pagaidu pārklājuma caurduršanu vai tā mehānisku bojāšanu, kā arī zādzību apsargājamajā Teritorijā; 6. Veicot fizisko apsardzi, nodrošināt materiālo vērtību drošību Teritorijā. Apsardze ir materiāli atbildīga par īpašuma zudumu, bojājumu vai iznīcināšanu Teritorijā, ja zaudējums radies apsardzes darbinieka darbības vai bezdarbības rezultātā; 7. Fiksēt un informēt VVD par jebkuriem notikumiem Teritorijā, kas neatbilst aprakstam un noteikumiem. VVD tiek ziņots par aizdomīgām darbībām, kuras veic, piemēram, kāds no Teritorijā iebraucošajiem piegādātājiem, darbiniekiem, apmeklētājiem vai tamlīdzīgi; 8. Nodrošināt visu apsardzei nepieciešamo aprīkojumu, apsardzes sistēmu darbību un nepieciešamo elektroenerģijas padevi; 9. Nodrošināt, ka trauksmes signāla izziņošanas gadījumā, Teritorijā operatīvi ierodas apsardzes mobilā grupa, kā arī Valsts policijas darbinieki, lai novērstu iespējamos pārkāpumus un fiksētu trešo personu radīto kaitējumu.

Projekta rezultāti

Lai nodrošinātu fizisko apsardzi Teritorijā, VVD 2016.gada nogalē veica iepirkumu un 2016.gada 29.decembrī noslēdza līgumu Nr.VVD/CS/2016/97 ar SIA “RD Consult” par fiziskās apsardzes nodrošināšanu 2017.gadā līdz Teritoriju pārņems jaunais sanāciju darbu veicējs.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.11.2017
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 50 818.79 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 818.79 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 819.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.