• Sākums >
  • Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana DP “Pape”

Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana DP “Pape”

Reģ Nr. 1-08/49/2017

Projekta mērķis

Projekta virsmērķis ir nodrošināt DP „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2018) prioritāro pasākumu ieviešanu – Mērķis 4.2.9. Saglabātas un apsaimniekotas bioloģiski nozīmīgās ezera palieņu pļavas, lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzību (Natura 2000 teritorija). Projekta tiešie mērķi saistīti ar Latvijas starptautisko saistību izpildi, ieviešot dabas aizsardzības plānu t.i. Papes ezera piekrastes palieņu pļavu apsaimniekošanu, kas saistīta ar ES prioritāro pļavu biotopu (atmatu, zilganās seslērijas un molīniju pļavas) aizsardzību un apsaimniekošanu (DAP prioritārie pasākumi 4.2.9.2.,4.2.9.3 un 4.2.9.4), un Papas ezra un piekrastes biotopu aizsardzību t.i. Mērķis: 4.2.13 Saglabāta un uzlabota Papes ezera bioloģiskā daudzveidība (4.2.13.1 Niedru pļaušana Papes ezerā, salās un piekrastes pļaušana putnu ligzdvietu atjaunošanai; 4.2.13.3 Krūmu izciršana Papes ezera salās un piekrastē). Papildus tiks nodrošināta sabiedrības informēšana par parka dabas vērtībām un to apsaimniekošanas nepieciešamību ilgtermiņā. Projekta ieviešana sekmēs arī iespējamo starptautiski apdraudētas putnu sugas grīšļu ķauķa (Acrocephalus paludicola), kā arī citu aizsargājamo putnu ligzdošanas un barošanās biotopu saglabāšanu un uzturēšanu Papes ezera Papes ciemā (Rucavas pagasts) un A piekrastē no Līgupes līdz Brušvītiem (Nīcas novads).

Projekta uzdevumi

Projekta virsmērķis ir nodrošināt DP „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2018) prioritāro pasākumu ieviešanu – Mērķis 4.2.9. Saglabātas un apsaimniekotas bioloģiski nozīmīgās ezera palieņu pļavas, lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzību (Natura 2000 teritorija). Projekta tiešie mērķi saistīti ar Latvijas starptautisko saistību izpildi, ieviešot dabas aizsardzības plānu t.i. Papes ezera piekrastes palieņu pļavu apsaimniekošanu, kas saistīta ar ES prioritāro pļavu biotopu (atmatu, zilganās seslērijas un molīniju pļavas) aizsardzību un apsaimniekošanu (DAP prioritārie pasākumi 4.2.9.2.,4.2.9.3 un 4.2.9.4), un Papas ezra un piekrastes biotopu aizsardzību t.i. Mērķis: 4.2.13 Saglabāta un uzlabota Papes ezera bioloģiskā daudzveidība (4.2.13.1 Niedru pļaušana Papes ezerā, salās un piekrastes pļaušana putnu ligzdvietu atjaunošanai; 4.2.13.3 Krūmu izciršana Papes ezera salās un piekrastē). Papildus tiks nodrošināta sabiedrības informēšana par parka dabas vērtībām un to apsaimniekošanas nepieciešamību ilgtermiņā. Projekta ieviešana sekmēs arī iespējamo starptautiski apdraudētas putnu sugas grīšļu ķauķa (Acrocephalus paludicola), kā arī citu aizsargājamo putnu ligzdošanas un barošanās biotopu saglabāšanu un uzturēšanu Papes ezera Papes ciemā (Rucavas pagasts) un A piekrastē no Līgupes līdz Brušvītiem (Nīcas novads). 2.2. Projektā risināmā problēma, esošās situācijas apraksts: Dabas parks "Pape" ir viens no Latvijas Natura 2000 teritorijām jeb Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām. Parkā konstatēti 22 ES nozīmes biotopi, 2 augu, 75 putnu un 19 citu dzīvnieku grupu aizsargājamas sugas. ES nozīmes aizsargājamie biotopi aizņem 52 % no dabas parka iekšzemes teritorijas. Teritoriju šķērso Baltās – Baltijas jūras putnu migrācijas ceļš. Papes ezera palieņu pļavās ir konstatēts arī starptautiski apdraudētais grīšļu ķauķis (Acrocephalus paludicola), kur ezera palienes ir tā iespējamā ligzdošanas un barošanās biotops. Kopumā šīs dabas vērtības dabas parku ierindo nozīmīgāko Latvijas Natura 2000 teritoriju vidū. 2007.gadā tika apstiprināts parka dabas aizsardzības plāns (2007-2018), taču tā īstenošana ir kavējusies valsts finansējuma trūkuma dēļ. Zemāk uzskaitītas 2 projektā risināmās problēmas, kas saistītas ar DAP mērķa 4.2.9. Saglabātas un apsaimniekotas bioloģiski nozīmīgas ezera palieņu pļavas (pasākumi 4.2.9.2, 4.2.9.3.,4.2.9.4, DAP 109-110.lpp) un mērķa 4.2.13 Saglabāta un uzlabota Papes ezera bioloģiskā daudzveidība (pasākumi 4.2.13.1 Niedru pļaušana Papes ezerā, salās un piekrastes pļaušana putnu ligzdvietu atjaunošanai; 4.2.13.3 Krūmu izciršana Papes ezera salās un piekrastē, DAP 114-115lpp.).: Projektā risināmā galvenā problēma ir saistīta tieši ar bioloģiski vērtīgo ezera palieņu (seslērijas un molīniju) pļavu apsaimniekošanu un uzturēšanu Papes ezera austrumu piekrastē starp Paurupi un Līgupi (Nīcas novads) un Papes ciemā (Rucavas novads). Kopš 1999.gada fonds palieņu pļavas nogana, izmatojot zirgus un taurgovis, kas ganās iežogotās platībās 426 ha (Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 180 ha, palienes 246 ha), tādējādi fonds galvenokārt ar savu finansiālo ieguldījumu nodrošina DAP aktivitāšu 4.2.9.2, 4.2.9.3, 4.2.9.4 100% īstenošanu. Ganīšana ir vienīgais risinājums šo pļavu uzturēšanai, jo sezonāli mitrie dabas apstākļi, ciņainums un akmeņi, neatļauj šo platību appļaušanu veģetācijas sezonā. Turklāt zirgi un govis arī nograuž krūmus, niedru atvases, samazinot to strauju izplatību. Taču lielākā daļa palieņu pļavas, kas atrodas Papes ezera krastos, nav iekļautas valsts atbalsta maksājumos kā lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ), jo tās regulāri applūst un daļēji aizaugušas ar krūmiem. Tieši šo palieņu saglabāšana (ap 300 ha, t.i. 60% no kopējās platības) ir viens no DAP prioritārajiem pasākumiem. Lielākā daļa šo teritoriju Papes ezera A krastā pieder Nīcas novada domei, kuras fonds apsaimnieko jau kopš 2004.gada. Daudzas no šīm platībām ir arī privātīpašums, kuras fonds nomā ilgtermiņā kopš 1999.gada. Lielākā problēma ir aploku žogu uzturēšana šajās teritorijās (akt. 4.2.9.4), katru gadu līdz šim fonds par saviem līdzekļiem iegādājas aptuveni 1500-2000 gb. (6000 EUR) koka mietu aploku remontam, jo šādas mitrās vietās, ūdens svārstību, kā arī ledus ietekmē, koka mieti bojājas ātrāk, līdz ar to šim pasākumam tiek tērēti regulāri lieli finanšu līdzekļi, kurus fonds varētu izmantot citu prioritāro DAP aktivitāšu īstenošanai nākotnē. Papildus arī šo teritoriju aizaugšana ar krūmiem mazina šo teritoriju bioloģisko daudzveidību, tāpēc fonds iespēju robežās cenšas šīs platības izcirst no apauguma (4.2.13.3.). Tāpat kopš 2010.gada tiek veikta Papes ezera ūdensaugu pļauja, kas samazina ezera aizaugšanu (4.2.13.1), taču šie pasākumi ir veicami regulāri, lai būtu pozitīva ietekme uz ezera ekosistēmu. 2.3. Projekta darba uzdevumi (I) Projektā veicamais uzdevums un aktivitātes ir pamatotas DP „Pape” dabas aizsardzības plānā (2007-2018) kā prioritārie pasākumi, kas sekmēs ES Natura2000 teritorijas palieņu pļavu (selērijas un molīniju) apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu, nodrošinot aktivitātes ieviešanu 100% apjomā t.i. ES prioritāro pļavu biotopu (atmatu, zilganās seslērijas un molīniju pļavas) aizsardzību un apsaimniekošanu DAP prioritārie pasākumi 4.2.9.2.,4.2.9.3 un 4.2.9.4, kas jānodrošina katru gadu. Uzdevuma īstenošanai tiks veiktas sekojošas aktivitātes: 1. Veikt esošā aploka žoga remontu un mietu nomaiņu uz reciklētās plastmasas mietiem Nīcas pagastā, Nīcas novada domes īpašumos ar kadastra Nr. 64780230065, 64780230037-1900m (No Līgupes uz Z līdz Brušvītiem), privātīpašumā kad. Nr. 64780230039 (Rožielas)-1600m un Dabas aizsardzības pārvaldes tiesiskajā lietojumā kad. Nr. 64840020001 (Papes ezers)-300m. Kopējā aploka žoga mietu remonta apjoms sastāda 3800m. Šajās platībās tiks izcirsti žoga trasē esošie krūmi, atvases. Esošais nolietojies koka žogs tiks demontēts, vecie koka mieti tiks aizstāti ar reciklētās plastmasas mietiem (8cm diametrā, 2m garumā)-925gb. aplokam. Iespriegotas vecās 4 līnijas dzeloņdrāšu, ieliktas mietu atsaites aploka stūru nostiprināšanai-75 gb. Aploka izbūvei tiks izmantoti reciklētās plastmasas mieti ar 15 gadu ražotāja garantiju, līdz ar to šo mietu uzturēšana prasīs minimālus izdevumus. Esošie koka mieti ir nolietojušies un daudzviet sapuvuši, jo daļa teritorijas pavasara, rudens un ziemas mēnešos applūst. Mieti tiks uzstādīti 3-4m attālumā viens no otra. Paredzētas 4 drāšu līnijas. Pēc projekta īstenošanas, fonds turpinās šo teritoriju uzturēšanu, jo ir noslēgti zemes nomas līgumi. Darbi tiks uzsākti aprīlī. (II) Projektā veicamais uzdevums un aktivitātes ir pamatotas DP „Pape” dabas aizsardzības plānā (2007-2018) 4.2.13 Saglabāta un uzlabota Papes ezera bioloģiskā daudzveidība 4.2.13.3 Krūmu izciršana Papes ezera salās un piekrastē, DAP 114-115lpp.).: 2. Veikt krūmu un atvašu izciršanu Papes ezera palieņu pļavās t.i. Papes ciemā, Rucavas pagasts, Rucavas novada domes īpašumos ar kadastra Nr. 64840070048 (Zirgi), 6484007147 (Sēkļi) (kopā 7ha), un Dabas aizsardzības pārvaldes tiesiskajā lietojumā kad. Nr. 64840020001 (Papes ezers, DA mala pie Paurupes)-17,5ha un privātīpašumā kad. Nr. 64780230076 -3ha. Kopējā platība sastāda 27,5ha. Šajās platībās ir izcirsti krūmi, lai saglabātu retā grīšļu ķauķa (Acrocephalus paludicola) ligzdošanās un barošanās vietas, kā arī atjaunotu dzīvesvietu citām aizsargājamajām augu un dzīvnieku sugām. Attiecīgās platības atrodas aploku teritorijā, līdz ar to atvašu ataugšanu samazinās govis un zirgi. Krūmu izciršana tiks uzsākta jūlija beigās. (III) Projektā veicamais uzdevums un aktivitātes ir pamatotas DP „Pape” dabas aizsardzības plānā (2007-2018) 4.2.13 Saglabāta un uzlabota Papes ezera bioloģiskā daudzveidība 4.2.13.1 Niedru pļaušana Papes ezerā, salās un piekrastes pļaušana putnu ligzdvietu atjaunošanai; DAP 114-115lpp.).: 3. Veikt zemūdens pļauju Papes ezerā (sašaurinājumā pie Līgupes/Kallas dziļums) Dabas aizsardzības pārvaldes tiesiskajā lietojumā kad. Nr. 64840020001 (Papes ezers)-24,5ha. Šajā vietā veidojas sašaurinājums un aizauguma rezultātā uzkrājas dūņas un citas nogulsnes, kas veicina šīs vietas strauju aizaugšanu. Tas kavē ūdens apmaiņu starp ezera Z daļu un noteci uz jūru. Šajā vietā paredzēta ūdensaugu pļauja 0,5-1,5m zem ūdens ar laivu, kas aprīkota ar izkapti 4m platumā, lai samazinātu esošo aizaugumu, uzlabojot dzīves apstākļus ezera zivju, abinieku un bezmugurkaulnieku sugām, kas ir galvenā barības bāze ezera putniem. Darbi tiks izsākti no 1.jūlija. Darbus nodrošinās pašu personāls. (IV) Projektā veicamais uzdevums un aktivitātes ir pamatotas DP „Pape” dabas aizsardzības plānā (2007-2018) 4.2.15. Nodrošināta informācijas pieejamība par dabas vērtībām un dabas parka apsaimniekošanu. (pasākumi 4.2.15.5-7., lpp.124): 4. Uzstādīt 9 katedras (A3) tipa informācijas stendus un nomainīt veco esošo divdaļīgo stendu (A0, 1642x1189mm) Papes Ķonciema sākuma ekoloģisko dabas procesu takas maršrutā. Informācijas zīmes tiks uzstādītas Rucavas novada domes ceļa joslā, kas ir saskaņots tūrisma informācijas izvietošanai, ceļš Skrābes-Ķoņi (Ķonciems-Nida), saskaņojums Nr.4 (18.04.2007) ir DAP pielikumā, 2.sējums 165.lpp. Jaunās 9 katedras tipa zīmes sniegs informāciju par Papes Ķoņciemā esošajiem kultūrvēstures pieminekļiem (viensētām), kas atrodas esošās takas maršrutā. Informācija tiks sagatavota latviešu un angļu valodās. Šī informācija ir vitāli nepieciešama, jo ekoloģisko procesu takas sākumposmā līdz Papes Ķoņciema beigām, nav informācijas stendu par ciemā apskatāmajiem kultūrvēstures pieminekļiem (viensētām). Tas uzlabotu un papildinātu jau esošo takas informācijas klāstu un dažādību, jo to izmanto daudz ģimenes ar bērniem. Lielais stends atrodas pie Papes Ķoņciema robežas, kas satur novecojuši informāciju. Jaunais stends tiks izgatavots atbilstoši ĪADT vienotajam stilam un ietvers informāciju par Ķoņciema kultūrvēstures un dabas vērtībām latviešu un angļu valodās. 4.1. Uzstādīt jaunu norādes zīmi Papes ciema Priediengalā, kas sastāv no ceļa staba (4m) ar balsta čaulu, ķīļa un 3 gb. 519 sērijas norādes zīmēm (abpusējām 170x600mm) atbilstoši ĪADT vienotā stila prasībām ar stiprinājumiem (putnu novērošanas tornis, Papes ezera dabas taka, Jūrmalciems). Zīme tiks uzstādīta Rucavas novada domes ceļa joslā, kas ir saskaņots tūrisma informācijas izvietošanai, ceļš Rožlauki-Boži, saskaņojums Nr.4 (18.04.2007) ir DAP pielikumā, 2.sējums 165.lpp. Līdzīga zīme šeit jau tika izvietota 2010.gadā, bet 2014.gadā tika nozagta. Tā kā šī zīme ir ļoti nepieciešama, jo vietējo māju iedzīvotāji regulāri sūdzas, ka tūristi vasaras mēnešos nevar atrast putnu novērošanas torni.

Projekta rezultāti

1)3800 m aploka žoga atjaunoti ar reciklētajiem plastmasas mietiem, Dabas aizsardzības pārvaldē iesniegts kartogrāfiskais materiāls ar norādītu veikto darbu vietu 2)Izcirsti 27,5ha krūmāju, Dabas aizsardzības pārvaldē iesniegts kartogrāfiskais materiāls ar norādītu veikto darbu vietu 3)Nopļauti 24, 5 ha ūdensaugu Papes ezerā, Dabas aizsardzības pārvaldē iesniegts kartogrāfiskais materiāls ar norādītu veikto darba vietu 4)Uzstādītas 9 gab. Katedras tipa zīmes, 1 informācijas stends, informācijas stendu saturs saskaņots ar Dabas aizsardzības pārvaldi 5)Uzstādīta 1 norādes zīme

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.01.2018
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 39 610.09 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 33 656.09 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 33 656.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.