• Sākums >
  • Televīzijas raidījums "Mazie vides eksperti"

Televīzijas raidījums "Mazie vides eksperti"

Reģ Nr. 1-08/485/2014

Projekta mērķis

Projekta “TV raidījums “Mazie vides eksperti”” mērķis ir izglītot skolas vecuma bērnus par vides aizsardzības jomas norisēm, problēmām un iespējamajiem risinājumiem, veicinot skolas vecuma bērnu izpratni par videi atbildīgu dzīvesveidu un sekmējot uzvedības maiņu. Projekta realizācijā iesaistīt un nodrošināt iespēju jauniešiem līdzdarboties satura veidošanā, nodrošināt pastāvīgu izziņas procesu un apkopotās informācijas izvērtējumu. Tādejādi tiešā veidā sekmējot jauniešu līdzdalību un vides aizsardzības jomai aktuālu tēmu apguvi. 2015. gada sezonā veidot televīzijas raidījumu “Mazie vides eksperti” un to pārradīt nacionālajā bezmaksas kanālā OTV un raidījuma sērijas izvietot interneta vietnēs, nodrošinot iespēju skolotājiem, skolēniem izmantot gan kā informatīvu mācību līdzekli vai pašizziņas avotu. Raidījuma tematika, stilistika un noformējums veidots atbilstoši izvirzītajai mērķauditorijai, nodrošinot izglītojoša rakstura informācijas pasniegšanu atraktīvā un audzinošā veidā, tādejādi sekmējot jauniešu informētību un interesi, kā arī uzvedības maiņu. Projekta “TV raidījums “Mazie vides eksperti”” apskatītās tēmas ir atbildīgs un videi draudzīgs dzīvesveids, ekoskolu un bērnudārzu darbība, dabas resursu saglabāšana un izmantošana, sabiedriskie pasākumi, kas veicina vides aizsardzību, īpaši aizsargājamās teritorijas, ekoloģisko saimniecību darbība, ikdienas paradumu analīze un maiņa par labu vides aizsardzībai, atkritumu pārstrāde un otrreizējā izmantošana, atkritumu apsaimniekošana, ķīmiskās vielas un produkti, to apsaimniekošana un marķējumi, sabiedrības informētība, vides pieejamība un vides ietekme uz cilvēka veselību, celtniecībā izmantoto materiālu ietekme uz cilvēka veselību u.c.. Projekta realizācijas ietvaros biedrība sadarbosies gan ar izglītības iestādēm, gan sākuma posmā atlasot mazos vides ekspertus, kā arī sekmējot jauniešu līdzdalību raidījuma veidošanā. Sadarbība plānota arī ar nozares pārtsavjiem, tostarp Latvijas Zaļo punktu, biedrību “Latvijas Zaļā josta”, Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas dabas fondu, kā arī privātā sektora pārtsāvjiem – gan apsaimniekotājiem, gan uzņēmumiem, kuru pamatdarbība saistīta ar kādu no raidījuma ietvaros izvirzītajām tēmām. Lai sekmētu projekta “TV raidījums “Mazie vides eksperti”” popularitāti, tiks veikta pirmkārt, aktīvu darbība sociālajos medijos – informācijas publicitāte, konkursi un raidījumu izplatīšana. Otrkārt, pašreklāmas – gan TV, gan intereneta vietnēs, kā arī preses relīzes. Un treškārt, sadarbība ar sabiedrībā populāriem cilvēkiem, kuri ir “viedokļu līderi” vai “elki” izvirzītajai mērķauditorijai, tostarp dziedātaji, aktieri utt. Sadarbības mērķis – veicināt jauniešu interesi, piesaitīt uzmanību un izglītot par vides aizsardzības jautājumiem.

Projekta uzdevumi

Raidījuma mērķis ir izglītot skolas vecuma bērnus par vides aizsardzības jomas norisēm, problēmām un iespējamajiem risinājumiem, veicinot skolas vecuma bērnu izpratni par videi atbildīgu dzīvesveidu un sekmējot uzvedības maiņu. Projekta uzdevumi: 1. sadarbībā ar izglītības iestādēm atlasīt mazos vides ekspertus, kuri projekta realizācijā līdzdarboosies kā raidījuma vadītāji un satura veidotāji; 2. apkopot informāciju, kas saistīta ar vides aizsardzību, problēmām un iespējamajiem risinājumiem, tos apstrādāt un sagatavot atbilstoši projekta mērķauditorijai; 3. nodrošināt viegli uztveramas un ilustratīvas informācijas atpoguļojumu 4. atlasīt un apkopot “uzticamu” informatīvo avotu informāciju, tostarp atlasīt grāmatas un informatīvos izdevumus par vides tēmām; 5. iekārtot raidījuma TV studiju, sastādīt projekta realizācijas plānu; 6. sagatavot 22 kvalitatīvus un profesionālus raidījumus “Mazie vides eksperti” 7. pārraidīt 22 raidījumus kanālā OTV katra mēneša pirmā un trešā ceturtdienā OTV “bērnu laikā” pl. 15:15 un atkārtojums mēneša otraja otrdienā pl. 16:30 un katra mēneša pirmā un trešā sestdiena pl. 9:00 un otrā un ceturtā svētdiena pl. 11:00 un pl. 17:30; 8. izvietot 22 raidījumus “Mazie vides eksperti” interneta vietnē youtube.com un izplatīt sociālo tīklu kontos 9. piesaistīt raidījuma veidošanā vides nozares speciālistus, organizācijas, un privatā sektora pārstāvjus; 10. nodrošināt informācijas un raidījumu pieejamību – publicēt materiālus interneta vietnēs 11. sniegt informāciju par informācijas avotiem, pieejamajiem informatīvajiem resursiem 12. sagatavot atskaites par projekta realizāciju, nodrošināt projekta pēctecību.

Projekta rezultāti

Projekta “TV raidījums “Mazie vides eksperti”” sagaidāmie rezultāti: 1. noorganizēts konkurss “Tu vari būt mazais vides eksperts!”; 2. sagatavoti un televīzijā pārraidīti 22 saturiski un tehniski augstā kvalitātē sagatavoti raidījumi; 3. interneta vietnē youtube.com izvietoti 22 raidījumi; 4. sociālo tīklu kontos nopublicēti 22 raidījumi un komentāri; 5. noorganizēti 11 konkursi skolas vecuma bērniem par vides aizsardzības tēmām; 6. sekmēta skolas vecuma bērnu izpratne par atbildīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, palielināts zināšanu kopums un veicināta uzvedības maiņa; 7. sekmēta videi draudzīgu paradumu ieviešana skolēna ikdienā, skolas dzīvē un ģimenē; 8. sagatavotas atskaites un apkopota informācija par projekta realizāciju.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 18.12.2015
Īstenotājs A - projekti
Ogre, Rīgas iela 98a, LV-5001
Projekta kopējās izmaksas 37 307.02 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 003.51 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.