• Sākums >
  • Īpaši aizsargājamās teritorijas tuvplānā žurnāla A12 rubrikā "Dabas vērtības"

Īpaši aizsargājamās teritorijas tuvplānā žurnāla A12 rubrikā "Dabas vērtības"

Reģ Nr. 1-08/470/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt un publicēt izglītojošu rakstu sēriju rubrikā „Dabas vērtības” žurnālā A12 par Latgales īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, tādejādi informējot sabiedrību par mums līdzās esošajām un aizsargājamajām dabas vērtībām, veidot pozitīvu un aktīvu sabiedrības attieksmi, viedokli par Latvijas vides bagātībām un to daudzveidību, veicināt iedzīvotāju iesaisti dabas aizsardzībā un saglabāšanā.

Projekta uzdevumi

1.1. Veikt sabiedrības izglītošanu, informēšanu un veicināt sabiedrības līdzdalību dabas aizsardzības pasākumu plānošanā un ieviešanā, publicējot žurnālā stāstus par dabas aizsardzības un īpaši aizsargājamo teritoriju dabas vērtībām, to apsaimniekošanas un saglabāšanas problēmām, diskutējot par iespējamajiem risinājumiem žurnālā A12, 1.2. Izstrādāt 6 rubrikas žurnālā A12 „Dabas vērtības”, katra rubrika vismaz 6 lappuses, informatīvi izglītojoša, papildināta ar emocionālu fotomateriālu. Viena žurnāla A12 izdevuma numura tirāža – 3000 eksemplāri, tiek izplatīts visā Latvijā, 1.3. Nodrošināt žurnāla A12 rubrikas informācijas popularizēšanu reģionālajos masu medijos – radio, vietējās avīzes, interneta vietnes, 1.4. Nodrošināt žurnāla A12 un publicētās rubrikas „Dabas vērtības” pieejamību preses tirdzniecības vietās, Latgales reģiona bibliotēkās (vismaz 250), abonentiem, 100 eksemplārus Vides pārvaldēs, dabas aizsardzības pārvaldēs un to administrācijās.

Projekta rezultāti

2.4.1.Ir veikta sabiedrības informēšana un izglītošana par dabas aizsardzību, dabas vērtībām un īpaši aizsargājamajām teritorijām 6 (sešās) rubrikās „Dabas vērtības” žurnālā A12, katra izdevuma rubrika – vismaz 6 sešas lappuses (trīs atvērumi), pilnkrāsas, izmantojot gan tekstuālo, gan vizuālo daļu – fotogrāfijas, katra izdevuma metiens 3000 eksemplāri, 2.4.2. Žurnāls A12 pieejams plašam lasītāju lokam Latvijā, visās preses tirdzniecības vietās, Latvijas Pasta abonentiem, tiek speciāli nogādāts bibliotēkās (vismaz 250 bibliotēkas), 2.4.3. Atspoguļotas sešas īpaši aizsargājamās teritorijas Latgales reģionā, katrā no tām akcentēta atšķirīga bioloģiskā un vides daudzveidība – purvs, mežs, ezeri, ūdeņi, putni, ainavas bagātības, aizsargājami koki. Un tas viss intervijās ar cilvēkiem, kuri ir līdzās, dzīvo šajās teritorijās vai ar tām ir cieši saistīti, 2.4.4. Atspoguļotas sekojošas ĪADT - pirmajā rubrikā mežu aizsargājamās teritorijas Dienvidlatgalē, Vecumos un Žīguros - Vecumu meži, dabas parks (ietilpst dabas liegums - Badnovas purvs), dabas liegums Posolnīca. Otrā rubrika, ceļojam Krāslavas novadā un iepazīstam ezeru bagātības, to apsaimniekošanas piemērus un vietējo iedzīvotāju stāstus. Dridža ezers, dabas parks (Krāslavas, Kombuļu, Skaistas pagasti), kā arī Istras ezers, dabas liegums, Istras pauguraine, un ar to saistītie dabas pieminekļi. Te tiek atspoguļoti viedokļi par tūrisma ietekmi uz ĪADT, iedzīvotāju un institūciju plāniem cilvēku piesaistei un šo procesu savienošanai ar dabas vērtību saglabāšanu. Trešā rubrika – dabas aizsardzība purvos un purvu vērtības, Lubāna mitrāja Tīrumnieku purvs. Dabas gidi, purvu dabas veltes. Ceturtajā rubrikā par aizsargājamajām putnu sugām, Daugavpils novada Līksnas pagasta Ļubasta liegumu. Iedzīvotāju un speciālistu stāsti par ES aizsargājamajām putnu sugām - melnais zīriņš, niedru un pļavas lija, lielais ķīris, brūnā čakste un grieze. Piektajā rubrikā Adamovas dabas parks un Gaiļu kalns. Dabas un kultūras procesu sasaistes vēsturē, vēsturiskie procesi un notikumu ietekme, aizsardzības aktualitātes. Sestajā rubrikā Sventes dabas parks un aizsargājamās ainavas Daugavpils novada Medumu, Sventes un Kalkūnes pagastos. Dabas vērtību apraksts un intervijas, stāsts par Sventes ezeru, kas ir viens no dzidrākajiem ezeriem Latvijā, salas un unikālās ezeru ainavas atspoguļojums.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 31.10.2015
Īstenotājs 5 labas ziņas
Rēzekne, Maskavas iela 22-2, LV-4600
Projekta kopējās izmaksas 3 878.95 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 417.06 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 595.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.