• Sākums >
  • Dabas aizsardzības plāna ieviešana Abavas senlejā

Dabas aizsardzības plāna ieviešana Abavas senlejā

Reģ Nr. 1-08/45/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir īstenot dabas parka “Abavas senleja” teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķi - saglabāt dabas parka ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību, kā arī bioloģisko daudzveidību, uzlabojot mežu, zālāju, purvu un saldūdens, atsegumu biotopu kvalitāti un, veicinot daudzveidīgās augu, putnu bezmugurkaulnieku, sikspārņu un citu sugu, kā arī to dzīvotņu saglabāšanas ilglaicību, vienlaikus nodrošinot arī izglītošanas un audzināšanas funkciju izpildi, teritorijas attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanos.

Projekta uzdevumi

1. Potenciāli vērtīgo atklāto aizsargājamo zālāju atjaunošana un apsaimniekošana, koku un krūmu ciršana un pļaušanas atsākšanas zālājos, – paredzēts attīrīt no krūmiem un atvasēm bioloģiski vērtīgos zālājus Kandavas un Sabiles pilsētās, Kandavas pagastā un Abavas pagastā. Visi šie darbi tiks veikti bioloģiski vērtīgu zālāju atjaunošanai un uzturēšanai ainaviski skaistās vietās. Kandavā (Kandavas novads) no aizauguma tiks attīrīti bioloģiski vērtīgie zālāji pie Čužu purva takas un stāvlaukuma, gar Abavas upes kreiso krastu starp tiltu un Čužu purva taku, kā arī Abavas upes labais un kreisais krasts pie pisētas robežam Rīgas virzienā, kur ir iecienītas pastaigu un atpūtas vietas. Īpašu vērība un dažādi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas darbi nepieciešami Pūzurgravā, kura pirms vairāk kā 13 gadiem tika attīrīta no krūmiem, bet tagad ir aizaugusi. Gravas apkārtnē privātajās teritorijās kur kopšanas darbi ir veikti, tagad ir vislielākā Abavas senlejas bioloģiskās daudzveidības koncentrācija. Kandavas centrā tiks attīrīta no krūmiem un atvasēm ainaviski skaistas nogāzes, no kuru virsotnēm paveras skats uz Abavas upi un ieleju. Kopumā Kandavas pilsētā tiks attīrīti no aizauguma 21.40 ha. Kandavas pagastā ( Kandavas novads) paredzēt attīrīt no aizauguma bioloģiski vērtīgus zālājus pie Mācītājmuižas, kur agrākos gados ir izveidota pastaigu taka uz Vecajiem Ozolājiem. Mācītājmuiža ir arhitektūtas piemineklis un publiski pieejama ameklētājiem bez maksas. No aizauguma tiks attirīti 1,25ha. Sabiles pilsētā ( Talsu novads) paredzēts attīrīt no krūmiem un kokiem pļavu Abavas upes labajā krastā, kuru ieraugam iebraucot Sabilē no Kandavas puses. Zālāju pirmreizējo pļaušanu iecerēts veikt Abavas upes kreisajā krastā virzienā no Sabiles uz Zviedru cepuri, kur izveidots Zirgu takas maršruts un ir ainaviski skaista vieta, kā arī bioloģiski vērtīgi zālāji. Kopā tiks attīrīti no aizauguma 35 ha zālāju. Abavas pagastā (Talsu nvads) paredzēts attīrīt no kokiem un krūmiem bioloģisi vērtīgus zālājus un lauksaimniecībā izmantojamas zemes 0,35 ha platībā. Koku, krūmu ciršanu, atvašu un zāles pļaušana tiks veikta sadarbībā ar zemju īpašniekiem piesaistot dažādus pakalpojumu sniedzējus. 2. Invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošana. Šo pasākumu paredzēts veikt dabas takā gar Imulas upi Velnapēdas akmens apkārtne, kur tie aug vismaz 50 metrus takas maršrutā un pie Matkules Staburaga jeb Kauķa kalna, kur tie diezgan blīvi aug avota izveidotajā gravā pie gājēju tiltiņa un izplatījušies arī tuvākajā apkārtnē Imulas upes ielejā. Netālu no mājām “Grotes” daudz latvāņu ir takas maršrutā (vismaz 100m garumā) un līdz ar to taka nav ejama to aktīvās zaļošanas un ziedēšanas laikā. Šajā takas daļā latvāņu dēl nav iespējams pieiet pie Imulas upes, kā tas bija iespējams pirms 3 gadiem. Paredzēts izmatot mehānisko latvāņu iznīcināšanas metodi un ierobežot to augšanu vismaz Imulas taku maršrutā. Imulas takas izveidotas biedrībai vienojoties ar zemju īpašniekiem, ka to popularizēšanu un uzturēšanu veiks biedrība. Latvāņi izplatās teritorijās, kur nav iespējama lauksaimnieciskā darbība un arī fisziski ikdienā saimnieki tur nestaigā. Tās ir vietas, kuras vēlas baudīt dabas pētnieki un tūristi. Latvāņu ierobežošanu veiks Taku saimnieks. 3. Esošās tūrisma infrastruktūras uzturēšana, atjaunošana un uzlabošana Projekta laikā paredzēts atbrīvot no kritušaiem kokiem un zariem Imulas taku maršrutā no atpūtas vietas “Vītiņi” līdz viesu mājai “Romance”, kopgarumā 4.3 km. Šī taka ved caur nogāžu mežiem, kur pavasaros un pēc vētrām ir daudz nolūzušo un ar saknēm izgāzušos koku un bīstami nolūzušo zaru, kas apdraud gājējus. Takā nepieciešams veikt nelielus uzlabojumus stāvākajās nogāzes apmeklētāju drošībai. To veikšanai nav vajadzīgi speciāli materiāli vai darbarīki. Var izmantot lāpstu un tuvumā esošos materiālus- piemēram, koku zarus. Imulas takā no Buses pilskalna līdz mājām “Grotes” (~6 km) nepieciešams novākt kritušos kokus no takas maršruta, bīstamos zarus. Iespējams, ka kādā vietā radusies nepārejama grava vai zemes noslīdējums. Ar vienkāršiem materiāliem nepieciešams veikt dažādus dabai draudzīgus uzlabojumus, lai apmeklētāji nemeklētu citus ceļus, kas var apdraudēt viņu drošību (apmaldīšanās draudi, latvāņu pļava, stāvas nogāzes, slidenas takas lietus laikā), izvietojot informatīvas norādes vai zīmes, kas norādīs pareizo virzienu taku apmeklētājiem. Šī taka ir patiešām ekstrēma un prasa labu fizisko sagatavotību no apmeklētājiem, kā arī prasmes orientēties dabā, ja gadījumā zīmes un norādes nav pamanītas. Taku apsaimniekošana tiks veikta regulāri, vismaz 2 reizes mēnesī izstaigājot tās un veicot nepieciešamos uzlabojumus. Tas būtu arī taku monitorings, lai izvērtētu Imulas taku noslogotību. Apsaimniekošanas darbus veiks Taku saimnieks. Līdz šim taku apsaimniekošana ir notikusi stihiski vienu līdz divas reizes gadā talku laikā izejot maršrutus. Tas ir nepietiekami, jo sezonas laikā veidojas jauni šķēršli kritušo koku veidā vai zemes noslīdējumu veidā. 4. Informatīvo brīdinājuma zīmju izgatavošana un uzstādīšana par Lielās gauras Mergus merganser un citu ūdensputnu netraucēšanu laivošanas sezonā, kā arī zīmju uzstādīšana pie nozīmīgākajām sikspārņu ziemošanas vietām Projekta laikā paredzēts izgatavot dabai draudzīgas (koka) informatīvās zīmes, kuras tiks izvietotas Abavas upē, lai aicinātu tūristus laivošanas laikā netraucēt ūdensputnus. Īpaša nozīme šīm zīmēm ir Lielās gauras aizsargāšanai. Projekta laikā tiks izgatavotas informatīvās zīmes par sikspārņu ziemošanas vietām. Visi šie zīmju izgatavošanas un izvietošanas darbi tiks veikti īpaši konsultējoties ar putnu un sikspārņu ekspertiem. 5. Informācijas nodrošināšana par dabas vērtībām un kultūrvēsturisko mantojumu dabas parka teritorijas apmeklētājiem un iedzīvotājiem Dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā atklājās iedzīvotāju neizpratne un nezināšana par dabas parku, tā teritoriju, robežām un vērtībām. Šī projekta laikā paredzēts uzlabot informācijas pieejamību par Abavas senleju interneta vidē uzlabojot un atjaunojot mājas lapu www.senleja.lv. Tā patreiz ir veidota ļoti vienkārši un tajā nav iespējams ievietot ne jaunākos fotoattēlus, ne ievietot dokumentus lejupielādēšanai. Paredzēts izveidot jaunu vizuālo lapas izskatu, īpašu sadaļu atvēlot apsaimniekošanas pasākumiem, noteikumiem un likumiem, kas attiecas uz dabas parku, nozīmīgākajiem dabas objektiem, projekta aktualitātēm, video un fotomateriāliem par šo teritoriju, labajai dabas apsaimniekošanas praksei un ekspertu ieteikumiem. Projekta laikā paredzēts izgatavot digitālu ilustratīvu karti par visu Abavas senlejas dabas parka teritoriju, atzīmējot tajā un attēlojot uzskatāmu zīmējumu veidā populārākos apskates objektus un vietas, izmantojot paskaidrojumos vietējo iedzīvotāju lietotos apzīmējumus un vietvārdus. Tiktu izveidota arī Kandavas un Sabiles pilsētu ilustratīvā karte, kā arī atsevišķu dabas taku shēmas. Ilustratīvā karte vienkāršā veidā uzrunā dažāda vecuma auditoriju, ir viegli lasāma un saprotama. Ilustratīvo karti biedrība izmantos savos drukātajos izdevumos un mājas lapā. Lai veicinātu dabas parka kultūrvēstures, dabas un ainavisko vērtību saglabāšanu un iedzīvotāju, uzņēmēju un apmeklētāju informēšanu par teritorijas izmantošanas un apsaimniekošanas nosacījumiem, nepieciešams izgatavot bukletus dažādai mērķauditorijai Atzīmējot dabas parka “Abavas sebleja” izveides 60 gadadienu un dabas lieguma “Čužu purvs” kā aizsargājamas teritorijas izveides 90 gadadienu, biedrība iecerējusi projekta laikā sagatavot un izdot Abavas senlejas ceļvedi latviešu un angļu valodā. Tajā būtu informācija par dabas parku “Abavas senleja”, izceļot dabas un kultūrvēsturiskās vērtības Latvijas un pasaules kontekstā. Ceļvedis tiktu izplatīts tūrisma informācijas centros, biedrības organizētajos pasākumos, pašvaldībās un skolās. Ceļveža informācija būs saprotama un viegli lasāma dažāda vecuma auditorijai, papildināta ar fotogrāfijām. Ceļvedī tiks publicētas projekta laikā izgatavotās ilustratīvās kartes. Pēdējoreiz par Abavas senleju vienota karte tika izdota 2008.gadā. Ceļvedis iecerēts ar plašāku informācijas apjomu, tas būs kā A4 formāta žurnāls ar 24 lappusēm. Paredzēts izdot 3000 eksempārus. Visas projekta aktivitātes tiks ieviestas sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālo administrāciju.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.08.2018
Īstenotājs Abavas ielejas attīstības centrs
Kandava, Kandavas novads, Kūrorta iela 1b, LV-3120
Projekta kopējās izmaksas 59 899.34 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 699.34 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.