• Sākums >
  • Iedzīvotāju iesaistīšana un sabiedrības apziņas celšana par vides problēmām 8 talku pasākumos

Iedzīvotāju iesaistīšana un sabiedrības apziņas celšana par vides problēmām 8 talku pasākumos

Reģ Nr. 1-08/42/2013

Projekta mērķis

Novērst cilvēku darbības rezultātā radušos tiešo un netiešo piesārņojumu un celt sabiedrības zināšanas un izpratni par saudzīgu attieksmi pret dabu un apkārtni organizēto vides sakopšanas talku laikā.

Projekta uzdevumi

- veikt talku organizēšanas un nodrošināšanas pasākumus (nodrošināt objekta sakopšanas darbus noteiktajā apjomā, nepieciešamības gadījumos talkas darbu apjomu noteikšanai/saskaņošanai piesaistīt sertificētu sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu, kam ir pieredze līdzīgu darbu veikšanā vai vadībā; atbrīvot konkrētu talkas objektu., piemēram., ūdensteci no sadzīves atkritumiem, aizvākt tās tecējumu kavējošos kokus un zarus vai to sagāzumus; eksperta norādītās vietās attīrīt upes krastus un gultni, atbrīvojot upes galveno straumi; attīrītajos upju posmos eksperta norādītās vietās izveidot straujteces. - saskaņot talku veikšanas darbus ar Reģionālajām vides pārvaldēm un nepieciešamības gadījumos saņemt tehniskos noteikumu (upju talkas); - Iesaistīt talkas darbos pēc iespējas vairāk dalībniekus (bet ne mazāk kā 20 dalībniekus katrā talkā – iesaistot gan vides ekspertus/speciālistus, pašvaldību pārstāvjus, vides entuziastus, apkārtnes iedzīvotājus visos vecumos, skolēnus no apkārtējām skolām); - izplatīt informāciju par talku mēdijos (preses relīze, VAK interneta blogs Pienotava , sociālie tīkli citu ieinteresēto vides NVO mājas lapas, Latvijas Radio raidījumos par vidi latviešu un krievu valodā, personīgi uzaicinājumi daudzām organizācijām, -organizēt dalībnieku pieteikšanos un reģistrāciju; izveidot talcinieku datubāzi; - nodrošināt nepieciešamības gadījumā transportu talkas organizatoriem (talku vietas apsekošanai), kuriem nepieciešams talku nodrošināt ar nepieciešamo speciālu aprīkojumu, piemēram motorzāģiem, darba instrumentiem, u.c. materiāliem līdz talkas vietai un no talkas vietas; - nodrošināt talkas dalībniekus ar auduma darba cimdiem, bieziem un izturīgiem atkritumu savākšanas maisiem, kā arī nodrošināt darbam nepieciešamos darba rīkus - cirvjus, zāģus, lāpstas, grābekļus; kā arī nepieciešamības gadījumā talkas darbam piesaistīt profesionālus talkotājus- zāģētājus; - nodrošināt talkas dalībniekiem minimālas uzkodas un bezalkoholiskos dzērienus (dzeramais ūdens, tēja), (ēdienu un dzērienu karti nepieciišamības gadījumā saskaņojot ar Finansētāju pirms līguma slēgšanas); - saskaņot ar vietējo pašvaldību u.c. atbildīgajām iestādēm talkas laikā savākto atkritumu un kokmateriāla izvešanas nosacījumus; - informēt talkas dalībniekus par darba drošības pasākumiem talkās laikā un nodrošināt darba aizsardzības noteikumu ievērošanu talku laikā; - kopā ar talkas pasākumu nodrošināt talkas dalībniekus ar izglītošanu vides jomā, nodrošinot aizraujošu diskusiju/ un apmācību par tēmu, kas ir saistīta ar vides aizsardzību, un konkrētā talkā ar talkas vietu sasaistītu aktuālu vides tēmu /jautājumu atspoguļojumu - piesaistot talcinieku vidū ekspertu ar pieredzi atbilstošā jomā, kā arī dabas aizsardzības speciālistus un vides politikas lēmumu pieņēmējus iespēju robežās; - informēt talkas dalībniekus un pārējos interesentus par tēmu, kas skar konkrēto vides sakopšanas objektu, un ar to saistīto vides problēmu atspoguļošanu interneta mājas vietnē un citos pieejamos mēdijos (Latvijas radio, sociālajos tīklos).

Projekta rezultāti

Talku pasākumu rezultātā ir sagaidāmi gan tiešie, gan netiešie ieguvumi: 1) tiks sakopti un atbrīvoti no piesārņojuma konkrēti 8 dabas objekti (8 dažādi dabas teritoriju, biotopi , ĪADT: - 2 upju gultņu attīrītas teritorijas (aptuveni 200 m posmā) 2 lašupēs; - 1 lapegļu alejas sakopšana (saskaņojot ar Dabas aizsardzības pārvaldi); - 1 koku stādīšanas talka norādīto teritoriju saskaņojot ar Latvijas valsts mežiem (īpaši reaģējot uz dabas stihiju radītajiem zaudējumiem); - 1 talka applūstošajā teritorijā pļavās Jelgavas pilssalā; - 1 jūras piekrastes sakopšanas talka 15 km piekrastes joslā Kurzemes reģionā; - 1 talka dabas liegumā „Lielie Kangari”; -1 sakopta teritorija reaģējot uz neparedzēti radušos dabas piesārņojumu (piemēram, situācija kāda izveidojās Mārupītes upē saistībā ar ķīmisko piesārņojumu vai citu neparedzētu vai samilzušu dabas problēmu). 2) tiks informēti un apmācīti dalībnieki par konkrētu vides problēmu talkas organizēšanas vietā (8 talkās ar minimālo dalībnieku skaitu katrā talkā vismaz 20 -30 dalībnieki = kā minimums 160 – 210 dalībnieki); 3) izveidota talcinieku datu bāze, kas var tiks nākotnē izmantota citām talkām; Projektu īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta arī projekta rezultātu ilgtspēja dažādos dabas objektos: piemēram, attīrot upju straujteču biotopus, samazināsies eitrofikācija un palielināsies upju pašattīrīšanās spēja. Stādot kokus, mēs nodrošinām dabas resursu pietiekamību nākamajām paaudzēm. VAK talcinieki ir ievērojuši, ka bieži pēc talku organizēšanas konkrētos dabas objektos šo sakopto vietu uzturēšanu kārtībā nodrošina vietējie iedzīvotāji un aktīvisti, tā piemēram 2012.gadā rīkotajā lielajā Upes sakopšanas talkā Vaidavas upē piedaloties 60 cilvēkiem, Upes pieguļošo krastu zemju īpašnieks apliecināja, ka pēc upes straujteces atbrīvošanas no lielajiem koku sanesumiem, īpašniekam būs viegli nākamajos piecos gados uzturēt upes piekrasti kārtībā, bet vienam pašam tikt ar šo lielo koku sanesumu īpašniekam nebija iespējas. Vienlaicīgi VAK nākamajos gados pārliecinās, vai sakoptajām vietām tiek nodrošināta pienācīga saglabāšana. Talku organizatori daudzu gadu garumā ir pārliecinājušies, ka bieži talku laikā sakoptās vietās tiek izveidotas jaunas tūrisma atpūtas vietas, un sakoptā vieta tiek praktiski pielietota iedzīvotāju atpūtas nodrošināšanai. Tāpēc arī ši projekta ietvaros talku organizatori ir pārliecināti, ka projekta rezultāti pēc projekta īstenošanas tiks praktiski izmantoti. Veicot koku /krūmu izciršanas talku Jelgavas pilssalā un atbrīvojot daļu no pļavas teritorijas no krūmiem, nākotnē šajās pļavās dabīgu noganīšanas iespēju un talkas ilgtspēju varēs nodrošināt zirgi (jo to skaits nākotnē palielināsies), tādēļ VAK cer, ka nākotnē šai talkai vairs nebūs nepieciešams papildus finansējums no LVAF, jo finansējums tiks nodrošināts no citiem finanšu līdzekļiem, proti, zirgu uzturēšanu pļavās nodrošinās zirgu īpašnieks. Vides aizsardzības klubs arī pēc šī projekta beigām turpinās darbus un talkas līdzvērtīgā apjomā nākamajos gados nepiesaistot LVAF finansējumu, pārbaudot gan iepriekš veikto talku vietas, gan arī veicot citas talku aktivitātes. Tā kā talku projekts ir viens no VAK patstāvīgajiem projektiem, katru gadu tiek meklēti jauni sadarbības partneri un finansējuma avoti. Netiešie ieguvumi: 1) talkas dalībniekiem tiks veicināta gan vides apziņa, gan padziļināta izpratne par dabas norisēm, eko sistēmu trauslumu, un cilvēku rīcības sekām; 2) Talku laikā netieši izglītojot talku dalībniekus var veicināt īpašu videi draudzīgāku dzīvesveidu un rūpīgāku attieksmi pret lietām, un sākt var ar mazumiņu - taupīt elektroenerģiju, ūdens patēriņu, izlietotās baterijas un sadzīves elektrotehniku nogādāt savākšanas punktos, šķirot atkritumus; 3) Projekta aktivitātes ietvaros tiks izvietota informācija par projekta galvenajām aktivitātēm. Žurnālā „Vides vēstis” tiks izvietota informācija, tādejādi sekmējot vides apziņas paaugstināšanos mēdiju lasītājiem un sociālo tīklu dalībniekiem. Kvalitatīvais projekta rezultāts ir arī talkas dalībnieka gandarījums par paveikto labo ieguldījumu vides labā. Daudzu gadu laikā VAK ir secinājis, ka labs talcinieks spēj iedvesmot savus apkārtējos, un tāpēc talcinieki ne vien paši piedalās talkā, bet arī aicina piedalīties draugus, radus, kaimiņus, sadarbības partnerus un klientus.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2013
Īstenotājs Vides aizsardzības klubs
Rīga, Raiņa bulvāris 21-5, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 7 907.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 926.26 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.