• Sākums >
  • Atpūtas vietas izveide Vaiņodes ielas galā, Slapjā ielā 1A, Liepājā

Atpūtas vietas izveide Vaiņodes ielas galā, Slapjā ielā 1A, Liepājā

Reģ Nr. 1-08/36/2017

Projekta mērķis

Veicināt dabas lieguma “Liepājas ezers” dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, vienlaicīgi nodrošinot Liepājas pilsētas iedzīvotājiem kvalitatīvas atpūtas un rekreācijas iespējas, sabalansējot rekreatīvo resursu izmantošanu ar dabas vērtību aizsardzību. Projekts tiks īstenots saskaņā ar dabas lieguma “Liepājas ezers” dabas aizsardzības plānā paredzēto pasākumu C4 “Atpūtas vietu ierīkošana un skatu torņu uzstādīšana”

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt atpūtas vietas izveidei nepieciešamo dokumentāciju – Paskaidrojuma rakstu - atbilstoši būvniecības jomu regulējošiem normatīviem aktiem; 2. izbūvēt atpūtas vietas labiekārtojumu atbilstoši izstrādātajam un Liepājas pilsētas Būvvaldē apstiprinātajam Paskaidrojuma rakstam; 3. nodrošināt sabiedrības informēšanu par projektu, tā mērķi, aktivitātēm, rezultātiem, to saistību ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzības mērķu nodrošināšanu, tai skaitā informāciju par dabas lieguma pļavās un plašākā apkārtnē sastopamajām dabas vērtībām, saskaņā Vadlīnijām Latvijas vides aizsardzības fonda publicitātes pasākumu nodrošināšanai.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 29.12.2017
Īstenotājs Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
Projekta kopējās izmaksas 37 950.88 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 32 257.25 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 32 257.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.