• Sākums >
  • Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana

Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana

Reģ Nr. 1-08/2/2018

Projekta mērķis

Pilnveidot esošās ekspozīcijas, nodrošināt apmeklētājiem arvien augstāku apmeklējuma kvalitāti, sekmēt interesi par dabas daudzveidību un dabā notiekošajiem procesiem, izmantojot muzeja līdzekļus, veicināt pozitīvas vides apziņas veidošanos sabiedrībā. Palielināt LDM konkurētspēju. Nodrošināt rezultatīvo rādītāju (apmeklētāju skaits) izpildi un pašu ieņēmumu plāna izpildi.

Projekta uzdevumi

Pilnveidot muzeja entomoloģijas, jūras („Dzīvība jūrās no Ziemeļiem līdz Dienvidiem”) un botānikas ekspozīcijas: palielināt to interaktivitāti, integrējot jaunus, izzinošus objektus (modeļus) uzskatāmākam tēmu atspoguļojumam un vieglākai uztverei, papildināt un aktualizēt saturu.

Projekta rezultāti

Latvijas Dabas muzejs darbojas nepārtraukti pieaugošas konkurences apstākļos, kas kļūst arvien izteiktāka. Lai uzturētu apmeklētāju interesi par muzeja piedāvājumu, kopš 2002. gada regulāri tiek veikts nozīmīgs darbs muzeja ekspozīciju atjaunošanā, publiskās infrastruktūras un pieejamības uzlabošanā. Īpaša uzmanība pievērsta kvalitatīva un mūsdienīga muzejpedagoģiskā piedāvājuma izstrādē prioritārajām mērķgrupām: skolēniem un ģimenēm ar bērniem. Laika gaitā apmeklētāju prasības arvien pieaug, palielinās arī iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, tāpēc esošajās ekspozīcijās nepieciešami pilnveidojumi, kuri tām piešķirs interaktivitāti, sekmēs kvalitatīvākas informācijas uztveres iespējas kā arī nodrošinās jaunas, aktuālas un saistošas informācijas ieguvi. LDM konkurētspēja balstās pārdomāta un kvalitatīva satura veidošanā un piedāvāšanā apmeklētājiem. Projekta ietvaros plānots papildināt entomoloģijas ekspozīciju, kura izveidota 2004. gadā. Ekspozīciju nepieciešams papildināt ar interaktīviem elementiem, paplašināt tās saturu un atjaunot digitālo informāciju, nomainot tajā akadēmisku infromāciju ar uzsvaru uz interesantākajiem faktiem kukaiņu pasaulē un vizuālajiem uzskates līdzekļiem. Ekspozīcija „Dzīvība jūrās no Ziemeļiem līdz Dienvidiem” veidota 2003. gadā. Tajā nepieciešams atjaunot informatīvo materiālu kā arī izveidot papildus vitrīnas zivju mulāžu, kas šobrīd ekspozīcijā nav apskatāmas, izvietošanai. Ekspozīcijā plānots uzstādīt izzinošas interaktīvas spēles kā arī to papildināt ar ilustratīvo materiālu. Botānikas ekspozīciju plānots papildināt ar interaktīvu stendu par koku stāviem, lai skaidrotu to, ka mežs nav viendabīgs. Sagatavot digitālo informāciju par ūdensaugiem, skaidrojot kā ūdensaugi pielāgojušies augšanai ūdens vidē, tiem ir savdabīga lapu forma, vairošanās un pārziemošanas veidi. Stends palīdzēs ilustrēt augu dažādos augšanas apstākļus un vidi, tas veiksmīgi papildinās esošos stendus par purvu, pļavu un mežu. Ekspozīcijā izvietoti vairāki ūdensaugu herbāriji, tostarp indīgo un invazīvo augu sugas. Tādējādi tiks atspoguļota šo augu augšanas vide, kā arī ūdensaugu nozīme ūdens ekosistēmās kopumā. Tiks atjaunots Zauskas priedes šķērsgriezums. Zauskas priede bijusi vecākā un resnākā priede Latvijā. Augusi Smiltenes - Valmieras ceļa malā. Nokaltusi un tika nozāģēta 1958. gadā ( apkārtmērs 4.58 m, vecums - 370 gadi). Latvijas Dabas muzejā glabājas šīs priedes stumbra šķērsgriezuma fragments. Koku gadskārtām tiks piemeklēta informācija par notikumiem Latvijas vēsturē, atbilstoši koka vecumam šajā gadā. Šobrīd šķērsgriezuma fragmentam nepieciešama restaurācija, lai to atkal varētu eksponēt. Entomoloģijas ekspozīcijas papildināšanai plānots: 1. izveidot skudrupūžņa un sirseņu pūžņa modeļus, lai izskaidrotu sabiedrisko kukaiņu dzīvesveidu; 2. papildināt kukaiņu attīstības tēmu ar dabiskiem attīstības stadiju eksemplāriem, nomainot zīmējumus; 3. papildināt interaktīvo datorstendu, nomainot tajā informāciju ar uzsvaru uz interesantākajiem faktiem, likumsakarībām kukaiņu pasaulē un vizuālajiem uzskates līdzekļiem; 4. izveidot interaktīvu tauriņu migrācijas stendu. Jūras ekspozīcijas pilnveidošanai: 1. izveidot vitrīnu drošai zivju mulāžu demonstrēšanai (šobrīd zivju mulāžas ekspozīcijā nav apskatāmas, jo to eksponēšanas apstākļi nav droši); 2. izveidot vitrīnu zobenzivs skeleta eksponēšanai; 3. aktualizēt tekstus un izdrukas; 4. izveidot interaktīvu stendu vaļu (plātņvaļa un zobvaļa) žokļu atšķirību noteikšanai; 5. izveidot zobenvaļa attēlu, lai skaidrotu esošā vaļa skeleta dabisko izskatu; 6. izveidot aktivitāti ar kuras palīdzību var salīdzināt savu augumu ar dažādu jūras dzīvnieku augumu. Botānikas ekspozīcijā: 1. izveidot interaktīvu stendu par koku stāviem; 2. sagatavot digitālo informāciju par ūdensaugiem; 3. veikt Zauskas priedes stumbra šķērsgriezuma restaurāciju un izveidot Latvijas vēsturisko notikumu hroniku atbilstoši gadskārtām.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Latvijas Dabas muzejs
Rīga, K. Barona 4, LV-1712
Projekta kopējās izmaksas 56 751.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 56 751.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 56 751.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.