• Sākums >
  • Starptautiskos tiesību aktos noteikto vides prasību īstenošana

Starptautiskos tiesību aktos noteikto vides prasību īstenošana

Reģ Nr. 1-08/2/2017

Projekta mērķis

Nodrošināt Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) atbildīgu starptautisko saistību izpildi, iesaistoties starptautisko organizāciju un vides iestāžu iniciētajās aktivitātēs. Projektam ir izvirzīti trīs apakšmērķi: 1. Nodrošināt VVD veiktspējas paaugstināšanu un starptautiskās sadarbības stiprināšanu atkritumu pārrobežu atkritumu sūtījumu jomā un atkritumu apsaimniekošanā kopumā, integrētā piesārņojuma kontrolē caur dalību starptautiskajā vides institūciju sadarbības tīklā (turpmāk – IMPEL); 2. Nodrošināt atbildīgu starptautisko saistību izpildi Konvencijā par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizlieguma un ķīmisko ieroču iznīcināšanu noteikto prasību veikšanā; 3. Veicināt Baltijas valstu regulatoru sadarbību radiācijas un kodoldrošības problēmjautājumu risināšanā.

Projekta uzdevumi

1. Pilnvērtīgi un atbilstoši veikt IMPEL dalīborganizācijas pienākumus attiecībā uz IMPEL pamatdarbību: 1.1. Nodrošināt VVD dalību augstākā līmeņa sanāksmē Ģenerālajā Asamblejā; 1.2. Sagatavot gala ziņojumu par dalību IMPEL aktivitātēs. Uzdevuma ietvaros tiks apkopotas visas komandējuma atskaites un sagatavots gala ziņojums par iegūto pieredzi un noderīgo informāciju. Gala ziņojums tiks ievietots VVD iekštīklā, lai tas būtu pieejams visiem VVD darbiniekiem. 2. Nodrošināt VVD darbinieku dalību šādos IMPEL projektos: 2.1. ES tiesību aktu īstenošana pārrobežu atkritumu sūtījumu jomā; 2.2. Nacionālo kontaktpersonu sanāksme par pārrobežu atkritumu sūtījumiem Regulas 1013/2006 ietvaros; 2.3. Atkritumu poligonu inspekcijas 2017.gadā; 2.4. Vides prasību īstenošana un izpilde elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu jomā; 2.5. Atbalsts Rūpnieciskās emisijas direktīvas prasību īstenošanā; 2.6. Pieredzes apmaiņa par rīcību rūpniecisko avāriju gadījumos; 2.7. Ūdens resursu aizsardzība un to otrreizēja izmantošana; 2.8. Darīt lietas pareizi – atļauju izdošana; 2.9. IMPEL Konference 2017 „Vides prasību īstenošanā iesaistīto pušu sadarbības stiprināšana”. 3. Piedalīties un reprezentēt Latviju Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas (turpmāk – ĶIAO) rīkotajos pasākumos: 3.1. nodrošināt VVD darbinieku dalību Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstu ikgadējā konferencē; 3.2. nodrošināt VVD darbinieku dalību ikgadējā Austrumeiropas reģionālo grupu sanāksmē; 3.3. nodrošināt VVD darbinieku dalību pieredzes apmaiņas tikšanās ar Baltijas un Ziemeļvalstu Nacionālo iestāžu pārstāvjiem. 4. Nodrošināt semināra par Baltijas valstu radiācijas drošību norisi Latvijā: 4.1. Organizēt divu dienu semināru, kura laikā 32 Baltijas valstu radiācijas drošību uzraugošo institūciju pārstāvji dalīsies pieredzē un pārrunās: - sagatavošanos radiācijas drošības sistēmas pašnovērtējumam (IRRS – Integrated Regulatory Review Service) un starptautisko ekspertu radiācijas drošības sistēmas un radioaktīvo atkritumu pārvaldības sistēmas novērtējuma misija (ARTEMIS); - Latvijai pašnovērtējums veicams 2018.gadā, starptautiskie novērtējumi 2019.gadā. Igaunija un Lietuva ir jau īstenojušas šos pasākumus 2015.-2016.gadā; - par jaunās radiācijas drošības pamatstandartu direktīvas (BSS) pārņemšanu, konsultējoties par dažādu jautājumu pieredzi ieviešanā nacionālajā likumdošanā. Primāri jautājumus par licencēšanas sistēmu un medicīniskās apstarošanas jomu, kā arī dabiskajiem jonizējošā starojuma avotiem. Pieredzes apmaiņa par radona gāzes monitoringa īstenošanu Baltijas reģionā atbilstoši ES prasībām. Diskutējot un daloties ar pieredzi komunikācijā ar dažādām auditorijām par radona jautājumiem, mērījumu veikšanu mājsaimniecībās, publiskās ēkās un vietās, nacionālo rīcības plānu izstrādi un monitoringa pārklājuma nodrošināšanu atbilstoši EK prasībām.

Projekta rezultāti

1. VVD kā IMPEL dalīborganizācijas pienākumu veiksmīga pildīšana t.sk. Piedaloties IMPEL projektos; 2. Balstoties uz dalību IMPEL projektos tiks iegūta citu valstu pieredze problemātisko jautājumu risināšanā. Iespēja izmantot IMPEPL projektu ietvaros izstrādātos metodiskos materiālus; 3. VVD kā nacionālā iestāde Ķīmisko ieroču aizliegšanas konvencijas izpratnē atbildīga pienākumu izpilde; 4. Uzlabota VVD RDC sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas nacionālo regulatoru radiācijas jautājumu risināšanā; 5. Attiecībā uz radiācijas drošības sistēmas novērtēšanu: - VVD RDC iegūta informācija par veicamajiem uzdevumiem, lai veiktu radiācijas drošības sistēmas pašnovērtējumu 2018.gadā; - apzinātas nepieciešamajās rīcības, lai nodrošinātu citu Latvijas institūciju iesaisti radiācijas drošības sistēmas pašnovērtējuma veikšanā; - pārņemta pieredze par sagatavošanos starptautisko ekspertu misijai Latvijā 2019. Gadā radiācijas drošības sistēmas un radioaktīvo atkritumu pārvaldības sistēmas starptautiskajam novērtējumam. 6. Attiecībā uz direktīvas 2013/59/Euratom prasību ieviešanu Latvijas radiācijas drošības sistēmā: - pieredzes apmaiņa par radona gāzes monitoringa programmas īstenošanu un problēmsituācijām to realizējot; - problēmjautājumu apspriešana Baltijas valstīs par direktīvas prasību īstenošanu par licencēšanas procedūru un medicīniskās apstarošanas jomu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2017
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 15 835.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 835.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 410.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.