• Sākums >
  • Priekšlikumu sagatavošana Valsts Civilās aizsardzības plāna jaunajai versijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jomās

Priekšlikumu sagatavošana Valsts Civilās aizsardzības plāna jaunajai versijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jomās

Reģ Nr. 1-08/262/2016

Projekta mērķis

Sagatavot priekšlikumus Valsts Civilās aizsardzības plāna jaunajai versijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) kompetences jomās, atbilstoši 2016. gada maijā Saeimas pieņemtā jaunā Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likuma deleģējumam, tai skaitā: -vides jomā: vētrām, viesuļiem, lietusgāzēm, paliem, plūdiem, krusai, stipram salam, apledojumiem, sniega sanesumiem, ledus sastrēgumiem un lielam karstumam; -pašvaldību jomā: pastiprinot pašvaldību kapacitāti risku izvērtēšanā un civilās aizsardzības pasākumu plānošanā; -atbalstīt risku izvērtēšanas kapacitāti VARAM vides sektorā, izstrādājot Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu (SIVN) Vides pārskatu Pasākumu programmai laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2016.-2020. gadā, kā arī sagatavojot priekšlikumus grozījumu veikšanai Nacionālajā gatavības plānā naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā; -atbalstīt VARAM kapacitāti attiecībā uz vēsturisko piesārņoto vietu iespējamu iekļaušanu objektu sarakstā, kas attiecināmi uz PSRS okupācijas radītajām sekām. .

Projekta uzdevumi

balstoties uz 2015. gadā veikto ,,Katastrofu risku iespējamības un ietekmes izvērtējumu vides jomā’’ un 2016. gada pirmajā pusgadā izstrādāto ,,Vides sektora rīcības plānu nozares apdraudējumu pārvarēšanai’’, līdz 2016. gada 22. decembrim sagatavot VARAM priekšlikumus to ietveršanai jaunajā 2017. gadā saskaņojamajā Valsts Civilās aizsardzības plānā attiecībā uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likuma 6. panta. Katastrofas pārvaldīšana.(1) katastrofas pārvaldīšanu koordinē: 5) Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrija - katastrofas, kas saistītas ar bīstamu ķīmisko vielu un maisījumu noplūdi, izņemot noplūdi jūrā un iekšējos ūdeņos no bāzes līnijas līdz jūras krasta līnijai, tostarp gadījumos, kad piesārņots jūras krasts, ar radiācijas avāriju, kā arī ar vētrām, viesuļiem, lietusgāzēm, paliem, plūdiem, krusai, stipram salam, apledojumiem, sniega sanesumiem, ledus sastrēgumiem un lielam karstumam. Vienlaikus jāizvērtē arī citi Civilās aizsardzības plānā ietvertie riski attiecībā uz starpministriju sadarbību, vai datu un informācijas sniegšanu attiecībā uz citu sektoru pārziņā esošajām avārijām;. -piedalīties kā VARAM pārstāvim sanāksmēs par Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likuma pakārtoto normatīvo aktu paketi, Valsts Civilās aizsardzības plānu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām iespējām iepazīties ar ierobežotas pieejamības informāciju šajā jomā; -apkopot jaunākus statistikas datus un informāciju par notikušajām vides avārijām, to sekām un nodarītajiem zaudējumiem; -Sagatavot SIVN Vides pārskatu Pasākumu programmai laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2016.-2020. gadā un piedalīties šīs programmas izvērtēšanas sanāksmēs un SIVN procesā; -Piedalīties grozījumu sagatavošanā Nacionālajā gatavības plānā naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā; -Piedalīties Tieslietu ministrijas izveidotajā darba grupā, kas apkopo PSRS okupācijas rezultātā Latvijai nodarītos zaudējumus, izvērtējot vides sektora objektus, tai skaitā vēsturiskās piesārņotās vietas, attiecībā uz to atbilstību šādai kategorijai. Lai izpildītu minētos darbus, projekta ietvaros organizēt tikšanās vai veikt elektroniska viedokļu apmaiņa ar citām iesaistītajām ministrijām, iespēju robežās iegūt informāciju par Igaunijas un Lietuvas praksi apdraudējuma plāna sagatavošanā. Sagatavot projekta gala atskaiti 3 eksemplāros un elektroniskā formātā.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātus VARAM un pārraudzībā esošo iestāžu darbinieki izmantos savā darbā civilās aizsardzības jomā

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2016
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 10 363.68 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 363.68 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 364.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.