• Sākums >
  • DAP kapacitātes celšana, lai veiktu ZM deleģēto funkciju nodrošināšanu bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzības un apsaimniekošanas jomā

DAP kapacitātes celšana, lai veiktu ZM deleģēto funkciju nodrošināšanu bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzības un apsaimniekošanas jomā

Reģ Nr. 1-08/25/2018

Projekta mērķis

Nodrošināt finansējumu darbinieku atalgojumam un tehniskā inventāra nodrošināšanai Dabas aizsardzības pārvaldei Zemkopības ministrijas deleģētās funkcijas nodrošināšanai, kas saistīta ar bioloģiski vērtīgo zālāju (turpmāk – BVZ) datu slāņa sagatavošanu un aktualizēšanu.

Projekta uzdevumi

1. Nodrošināt atalgojumu darbiniekiem 5 mēnešu gadā; 2. Nodrošināt datortehnikas ar programmatūru iegādi; 3. Nodrošināt profesionālo GNSS iekārtu ar programmatūru iegādi.

Projekta rezultāti

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” apakšpasākuma “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” ietvaros ir pieejams atbalsta maksājums BVZ apsaimniekošanai. BVZ ir cilvēka mazpārveidotas pļavas un ganības, kurās ar tradicionālām apsaimniekošanas metodēm (pļaušanu un noganīšanu) tiek uzturēta bioloģiskā daudzveidība, kas atbilst ES nozīmes biotopam vai putniem nozīmīgai dzīvotnei. Pārvalde nodrošina BVZ atbalsta maksājumu izmaksu administrēšanai nepieciešamo BVZ datu apkopošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienestam (turpmāk – LAD), kopš 2013. gada, kas atbilst ZM deleģētajam uzdevumam, kas noteikts ar Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumiem Nr.573 “Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai” – veikt atbalsta maksājumu dabas aizsardzības un zālāju bioloģiskās daudzveidības jomā pamatojumam nepieciešamo datu apkopošanu un iesniegšanu ZM un LAD, nosakot, ka DAP, veicot šo uzdevumu, atrodas ZM padotībā. ZM un DAP 2013. gadā noslēdza līgumu, kurā vienojās par deleģētā uzdevuma saturu, īstenošanas kārtību un finansējuma piešķiršanas kārtību 2013. un 2014. gadam. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr.599 “Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā”, ZM ir deleģējusi DAP uzdevumu – apkopot Latvijas Lauku attīstības programmas (turpmāk – LAP) 2014-2020. gadam noteikto atbalsta maksājumu pamatojumam nepieciešamos datus dabas aizsardzības un zālāju bioloģiskās daudzveidības jomā un iesniegt šos datus ZM un LAD, bet līgums, kurā noteikts deleģētā uzdevuma saturs, īstenošanas kārtība un finansējuma piešķiršanas kārtība, netika noslēgts. VARAM Audita laikā, kas tika veikts 2016. gadā, konstatēts, ka DAP kopš 2013. gada sekmīgi un savlaicīgi nodrošina ZM deleģētā uzdevuma izpildi – veic BVZ datu apkopošanu un katru gadu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā iesniedz aktualizēto BVZ datu slāni LAD, lai gan, sākot ar 2015. gadu, finansējums deleģētā uzdevuma izpildei no ZM vairs netiek piešķirts. DAP ieguldītā darba apjomi, lai nodrošinātu BVZ apsaimniekošanai paredzētā atbalsta maksājuma administrēšanai nepieciešamo BVZ datu sagatavošanu un iesniegšanu LAD, ievērojami pieaugusi ES Kohēzijas fonda finansētā projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ieviešanas laikā. Ņemot vērā apstākli, ka uz projekta izmaksām nav iespējams attiecināt tās BVZ datu sagatavošanas un apstrādes izmaksas, kas nepieciešamas tikai un vienīgi LAP 2014.-2020. gadam BVZ apsaimniekošanai paredzētā atbalsta maksājuma administrēšanai, nepieciešams piesaistīt finansējumu, lai segtu šim nolūkam papildus nepieciešamo divu darbinieku darba samaksu un izmaksas, kas saistītas ar tehnikas nodrošinājumu šo darbinieku darba pienākumu sekmīgai izpildei. Tā kā BVZ aizsardzība un apsaimniekošana ir integrēta joma un ir svarīga gan lauksaimniecībā, gan vides aizsardzībā, savstarpējās sarunās starp ZM, VARAM un DAP panākta vienošanās, ka ZM un VARAM nepieciešamos līdzekļus DAP piešķir dalīti. Attiecīgi ZM ir paredzējusi finansējuma piešķiršanu DAP divu darbinieku atalgojumam 7 mēnešus gadā, savukārt VARAM ir solījusi nodrošināt pārējo finansējuma daļu, kā finansējuma avotu norādot LVAF. Līdz ar to projekta ietvaros tiek lūgts finansējums divu darbinieku izmaksu segšanai 5 mēnešus gadā un tehniskā nodrošinājuma iegādei, kas tiktu izmantots BVZ funkcijas veikšanai. Tāpat tiek lūgts finansējums tehniskā nodrošinājuma iegādei diviem darbiniekiem, kas nodrošinās Eiropas Savienības Regulas Nr.1143/2014 Par invazīvo svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību ieviešanu Latvijas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 14.09.2018
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 30 730.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 730.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 730.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.