• Sākums >
  • Nacionālie parki laiku lokos

Nacionālie parki laiku lokos

Reģ Nr. 1-08/23/2018

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, vairojot izpratni par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) lomu dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā nākamajām paaudzēm. Lai to īstenotu, projekta laikā paredzēts īstenot aktivitātes divos nacionālajos parkos: Slīteres Nacionālajā parkā un Gaujas Nacionālajā parkā, kas 2018.gadā, mūsu valsts jubilejas gadā, atzīmē nozīmīgas gadadienas.

Projekta uzdevumi

1. Rīkot divas zinātniski praktiskas konferences, lai informētu sabiedrību par notikumiem un iniciatīvām, kas stiprinājušas un arī nākotnē stiprinās Latvijas valsts dabas vērtības. Konferences tiks rīkotas atbilstoši nacionālo parku teritoriju specifikai. To laikā plānots izvērtēt gan līdzšinējo ieguldījumu teritoriju dibināšanas mērķu īstenošanā (pētījumi dabas, kā arī ilgtspējīga tūrisma, vides izglītības, sociāli ekonomiskajā un citās jomās), gan diskutēt par nākotnes iespējām un vajadzībām, liekot nozīmīgu zinātnisku pamatu teritoriju turpmākai pastāvēšanai un attīstībai nākotnē. 2. Organizēt dabas un kultūras mantojuma izziņas pasākumus ĪADT, lai veicinātu paaudžu mijiedarbību un dažādu sabiedrības grupu, tajā skaitā lauku un pilsētu iedzīvotāju, ar dabas aizsardzību saistītu un no tās attālu esošu apmeklētāju zināšanas par Latvijas ĪADT. Lai to īstenotu, plānots pilnveidot popularitāti jau iemantojuša pasākuma Ceļotāju dienu – norisi, veicinot labās prakses pārņemšanu arī citās Latvijas ĪADT. 3. Organizēt 2 talkas SNP apdraudētu biotopu atjaunošanai/kopšanai (piemēram, kaļķains zāļu purvs, dabiska pļava, pelēkā kāpa u.c.), kurā tiek iesaistīti brīvprātīgie, tostarp darba kolektīvi no reģiona vai pilsētām. Šāda brīvprātīgo iesaiste aizsargājamu dzīvotņu apsaimniekošanā kalpo kā sava veida tilts starp laukiem un pilsētu, kā arī palīdz nostiprināt jauno pieeju dabas aizsardzības mērķu sasniegšanai, kas nākusi kādreizējās neiejaukšanās pieejas vietā. 4. Izstrādāt informatīvos materiālus. 5. Sagatavot kvalitatīvus reprezentācijas materiālus, tostarp SNP seno fotogrāfiju suvenīrfotoalbumu nelielā metienā un GNP vietējo mājražotāju veikumu, ko paredzēts pasniegt gan teritorijas vērtību aizsardzībā nozīmīgām personām kā simboliskas dāvanas par ieguldījumu, sasniegumiem u.tml., gan pasākumu apmeklētājiem un plašākai sabiedrībai, lai veicinātu teritoriju atpazīstamību un interesi par tām, piemēram, konferenču un Ceļotāju dienu dalībniekiem.

Projekta rezultāti

Rīkojot zinātniski praktiskas konferences un citus plašai sabiedrībai pieejamus pasākumus ar augstu pievienoto vērtību, tiek atzīmētas Slīteres Nacionālā parka 95 un Gaujas Nacionālā parka 45 gadu jubilejas.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 15.11.2018
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 45 369.68 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 45 369.68 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.