• Sākums >
  • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni

Reģ Nr. 1-08/227/2017

Projekta mērķis

Noorganizēt četru pasākumu ciklu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni”, gan esošo Latvijas jauno reindžeru, gan potenciālo jauno reindžeru mērķauditorijai, lai praktiskā un teorētiskā ceļā veicinātu viņu izpratni par dabas aizsardzības nozīmi Latvijas un Eiropas kontekstā, dabas resursu racionālu izmantošanu, un veicināt jauniešos vēlmi nākotnē aktīvi darboties dabas aizsardzības jomā, iesaistoties dabas aizsardzības aktivitātēs, tostarp jauno reindžeru kustībā. Projekta pasākumi plānoti sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Pierīgas, Vidzemes un Latgales reģionālajām administrācijām, Gaujas NP fondu, kā arī Lubāna mitrāja informācijas centru un tajos tiks iekļautas šādas aktivitātes:  Eiropā apdraudētu biotopu uzturēšanas/atjaunošanas darbi četrās Latvijas īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (ĪADT) – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, dabas liegumā “Lubāna mitrājs”, Gaujas NP un Ķemeru NP;  Nodarbības par konkrētajām aizsargājamajām teritorijām un konkrētā biotopa kopšanas nozīmi;  Neformālās izglītības aktivitātes – izzinošas un uz sadarbību vērstas spēles un uzdevumi, pārgājieni un orientēšanās uzdevumi;  Teritoriju kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana, skaidrojot to saglabāšanas nepieciešamību u.c.

Projekta uzdevumi

1. Katram pasākumam sagatavot detalizētu pasākuma programmu, kas paredzēta gan jauniešiem ar iepriekšēju pieredzi un interesi par dabas aizsardzību, gan jauniešiem, kuri tikai sāk interesēties par to; 2. administrēt finanšu plūsmu, atbilstoši pasākuma programmai sagatavot metodiskos materiālus, aprīkojumu nodarbībām un praktiskajām aktivitātēm; 3. izplānot un nodrošināt pasākuma programmai atbilstošu dalībnieku loģistiku; 4. nodrošināt efektīvu komunikāciju un pasākuma norises atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos; 5. izplānot un paveikt biotopu/kultūras pieminekļu uzturēšanas/atjaunošanas darbus; 6. popularizēt Latvijas ĪADT, pasākuma dalībniekus iepazīstinot gan ar teritorijas dabas, gan kultūrvēsturiskajām vērtībām; 7. realizēt neformālās izglītības aktivitātes, kas veicina gan savstarpēju jauniešu iepazīšanos, gan komandas darbu, gan izpratni par dabas aizsardzību; 8. izveidot atraktīvu pasākuma izvērtējuma formu (intervija/anketēšana un vizualizācijas), ar kuru palīdzību pasākumos iesaistītie jaunieši varētu sniegt atgriezenisko saiti par savu dalību projektā un savām nākotnes iecerēm – plānoto iesaisti dabas aizsardzības pasākumos un jauno reindžeru kustībā; 9. veikt pasākuma detalizētu izvērtējumu, sagatavot atskaites.

Projekta rezultāti

1. Noorganizēti četri pasākumi četrās dažādās ĪADT, aktualizējot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas lomu dabas aizsardzībā; 2. Īstenoti vismaz četru biotopu/kultūras pieminekļu uzturēšanas/atjaunošanas darbi; 3. Pilnveidotas 50 projekta dalībnieku, kā arī netiešās projekta auditorijas (caur medijiem sasniegtās auditorijas) zināšanas par dabas aizsardzību; pasākuma cikla laikā (kā arī mediju telpā pirms un pēc pasākuma) nodrošināts ekspertu skaidrojums par konkrēto biotopu un konkrētās aizsargājamās dabas teritorijas, kurā biotops atrodas, aizsardzības nepieciešamību un uzturēšanas/atjaunošanas nozīmību to tālākā pastāvēšanā; 4. Realizētas vismaz 4 komandas veidošanas un saliedēšanas aktivitātes; 5. Sagatavoti metodiskie materiāli un praktisko darbu materiāli, lai padziļinātu izpratni par procesiem dabā un dažādu dabas vērtību aizsardzību; 6. Popularizētas Latvijas ĪADT un to vērtības; 7. Panāktas pozitīvas izmaiņas jauno reindžeru, kā arī iesaistīto jauniešu attieksmē pret dabas aizsardzību. Paredzams, ka liela daļa projektā iesaistīto jauniešu savu pieredzi un zināšanas nodos tālāk (ģimene, skola, citas sabiedrības grupas); 8. Popularizēta jauno reindžeru kustība Latvijā, veicināta gan Ķemeru NP, gan Gaujas NP jauno reindžeru kustības attīstība; 9. Sekmēta vides aktīvistu pulciņu veidošanās/ stiprināšana Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, kā arī dabas liegumā “Lubāna mitrājs”. 10. Stiprināta sadarbība ar DAP administrācijām, Gaujas NP fondu, kā arī Lubāna mitrāja informācijas

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2017
Īstenotājs Ķemeru nacionālā parka fonds
Jūrmala, "Meža māja", Ķemeri, LV-2012
Projekta kopējās izmaksas 11 344.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 344.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 764.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.