• Sākums >
  • Kristiešu eko-atgriešanās pie videi draudzīga dzīvesveida

Kristiešu eko-atgriešanās pie videi draudzīga dzīvesveida

Reģ Nr. 1-08/222/2017

Projekta mērķis

Projekta tiešais īstermiņa mērķis ir informēt par vides problēmām un aktualizēt tās dažādu paaudžu vidū luterāņu un katoļu draudzēs. Tā mērķis ir arī iepazīstināt mācītājus un priesterus, kā arī draudžu līderus un lēmumpieņēmējus ar videi draudzīgu dzīvesveidu. Ilgtermiņa mērķis ir mainīt mērķgrupas ikdienas ieradumus, mazinot patērēšanas mentalitāti, uzņemoties atbildību, kā arī realizējot kopienas potenciālu darboties kopā, rūpējoties par apkārtējo vidi.

Projekta uzdevumi

1. Projekta uzsākšana (maijs) a) informācijas izplatīšana par projektu draudzēs un sociālajos medijos, b) ekspertu lekcija un diskusijas par vides aizsardzību ar priesteriem un mācītājiem, c) materiālu sagatavošana darbnīcām un konsultācijas ar ekspertiem. 2. Izglītošana par ilgtspējīgu attīstību, sadarbojoties ar dažādām paaudzēm a) semināri 10 draudzēs (5 katoļu, 5 luterāņu) - (maijs, jūnijs), b) eko-spēle un diskusijas jauniešiem no visām iesaistītajām draudzēm (jūnijs), c) intervijas ar vecākajiem draudzes locekļiem par videi draudzīgu dzīvesveidu, viņu pieredze, aizmirstas prasmes un to plašāka iekļaušana mūsdienu dzīvē ar mērķi mazināt preču patēriņu un radīto atkritumu daudzumu (jūnijs – augusts). 3. Iepazīstināšana ar videi draudzīgu dzīvesveidu: a) pasākums (lekcija + demokrātiska diskusija pieaugušajiem un darbnīca bērniem par videi draudzīgu dzīvesveidu), Bruknas muižā (2.07.), b) pasākums (lekcija + demokrātiska diskusija pieaugušajiem un darbnīca bērniem par videi draudzīgu dzīvesveidu) Aglonā (15.08.), d) brošūras par videi draudzīgu dzīvesveidu sagatavošana - tirāža 2000 eksemplāri, 4 A5 lpp, krāsains (maijs, jūnijs), e) ražas svētki draudzēs (septembris-oktobris). f) Noslēguma atskaite (pieejama online), kurā būs ieteikumi kristiešiem, kā dzīvot videi draudzīgāk šeit un tagad Latvijā, draudžu pieredze ar ieteikumiem citām baznīcām, vecākās paaudzes stāsti par videi draudzīgu dzīvesveidu, jauniešu uzskati par to, kā vairāk iesaistīties, kā arī secinājumi pēc abiem vasaras notikumiem.

Projekta rezultāti

1. Lekcija un diskusija priesteriem un mācītājiem - apmeklējums 20* garīdzniecības pārstāvji (apmeklētības lapas) 2. Materiālu sagatavošana (lietošanai gatavas prezentācijas PPT, materiāli grupu darbam Word formātā semināriem un lekcijām draudzēs). 3. 10 darbnīcas, kuru ilgums ir 5 h, minimālais dalībnieku skaits vienā darbnīcā – 8 draudzes locekļi. 4. 10 ieteikumi no katras draudzes, kā veicināt videi draudzīgu dzīvesveidu tajās. 5. Diskusija Bruknas muižā 40* dalībniekiem un darbnīca 20* bērniem. 6. Diskusijas Aglonā ar 120* dalībniekiem un darbnīca 20* bērniem 7. 1 tematisks laikraksta Katoļu Baznīcas Vēstnesis izdevums 8. 2 radio programmas par projekta saturu 9. 1 simulācijas spēle vismaz 15* jauniešiem 10. 2000 iespiestas brošūras par videi draudzīgu dzīvesveidu, informācijas izplatīšana par projekta norisi draudzēs. 11. 1 noslēguma ziņojums, kas ir pieejams iesaistīto draudžu mājaslapās un kristiešu organizācijas. 12. 1 sprediķis katrā no iesaistītajām 10 draudzēm par videi draudzīgu dzīvesveidu (10 kopā).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2017
Īstenotājs Caritas Latvija
Rīga, M.Pils iela 2A, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 18 369.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 36 738.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.