• Sākums >
  • Vesels dabas parks – vesels Tu!

Vesels dabas parks – vesels Tu!

Reģ Nr. 1-08/221/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta īstermiņa mērķis ir sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību īstenot izglītojoša un informatīva rakstura pasākumus dažāda vecuma un grupu Carnikavas novada iedzīvotāju un apmeklētāju vidū par dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturisko nozīmi, kā arī veidot zināšanas un radīt izpratni par cilvēku radīto negatīvo ietekmi un risinājumiem kā to mazināt. Ilgtermiņa: Projekta ilgtermiņa mērķis ir izglītot Carnikavas novada iedzīvotājus un apmeklētājus par dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzību, bioloģisko daudzveidību un kultūrvēsturisko nozīmi, tā mazinot bioloģiskās daudzveidības sarukšanu un popularizējot tradicionālās kultūras vērtības dabas parka teritorijā, kā arī radīt izpratni un veicināt informācijas apriti starp paaudzēm un dažādam sociālajām grupām.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi un aktivitātes ir vērstas uz to, lai veicinātu informācijas apriti starp dažādām sociālajām grupām (vietējais iedzīvotājs, uzņēmējs, zvejnieks, pašvaldības darbinieks, pedagogs, skolnieks, vecāks), kā arī veicinātu atbildīgas uzvedības attīstīšanu dabā, kas nodrošinātu, iegūto zināšanu pielietošanu praksē. Visi projekta uzdevumi un aktivitātes tiks veiktas ciešā sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību. Projekta ietvaros plānoti šādi uzdevumi: 1. Interaktīvās ekspedīcijas dabas parkā „Piejūra” Tiks organizētas dažādas interaktīvas ekspedīcijas dabas parka teritorijā, kurās katram apmeklētājam būs iespēja ne vien klausīties vides speciālistos, bet arī piedalīties vides darbnīcās – meklēt un noteikt dažādu piekrastei raksturīgu un invazīvu augu sugas, atpazīt ģeoloģiskos veidojumus, pārrunāt, ko darīt ar piekrastē izskalotiem roņiem, pētīt smilšu sastāvu, antropogēnās ietekmes negatīvās sekas un kopā mēģināt rast risinājumu šo seko novēršanai. Kopā plānots veikt 3 šādas ekspedīcijas. Ekspedīciju maršruti tiks izstrādāti konsultējoties ar dabas speciālistiem, lai tie būtu pēc iespējas dažādāki un parādītu DP „Piejūra” sastopamo dabas daudzveidību, dažādos biotopus, aizsargājamās sugas, cilvēku negatīvās ietekmes un dabas procesus. Ekspedīciju noslēgumā dalībnieki tiks aicināti kopīgi domāt un rast radošus risinājumus un noteikumus apmeklētājiem DP aizsardzībai un izmantošanai. Pirms katras ekspedīcijas dalībnieki tiks aicināti pulcēties kādā konkrētā vietā, kur tiem tiks prezentēts ekspedīcijas uzdevums un mērķis. Ekspedīcijas dalībnieki: 1 grupa (pedagogi, skolnieki, vecāki); 2.grupa (vietējie iedzīvotāji, uzņēmēji, zvejnieki, u.c.); 3.grupa (pašvaldības darbinieki, vietējie uzņēmēji). Ekspedīcijas vadīs 2 dabas speciālisti kopā ar projekta personālu. Šīs aktivitātes realizācijā tiks piesaistīti biedrības „Baltijas krasti” vides speciālisti. 2. Dabas parka „Piejūra” sabiedriskais monitorings Šī aktivitāte paredzēta, lai izglītotu un radītu interesi Carnikavas novada iedzīvotājos iesaistot tos sabiedriskā monitoringa veikšanā, kas ir interaktīvs veids, kā ne tikai iegūt objektīvus dabas datus, bet arī vecināt vietējās sabiedrības iesaisti dabas datu iegūšanā un izpratnes, un vides atbildības veidošanā. Carnikavas novada iedzīvotāji ar sabiedrisko monitoringu tiks iepazīstināti interaktīvajās ekspedīcijās, vides seminārā (aprakstīts tālāk 5.uzdevumā), kā arī sabiedriskā monitoringa materiāli tiks publicēti gan internetā, gan sociālajos tīklos, nodrošinot pēc iespējas lielākai auditorijai ar to iepazīties. Vides semināra un interaktīvo ekspedīciju laikā tās dalībnieki tiks apmācīti, kā veikt sabiedrisko monitoringu, lai pēc projekta beigām paši iedzīvotāji varētu šīs zināšanas izmatot praksē, kā arī nodot tālāk saviem radiem un draugiem. 3. Informatīvu vides plakātu izveide un izvietošana. Informatīvie vides plakāti tiks izvietoti Carnikavas novada pašvaldībā, kā arī dažādās vietās Carnikavas novadā, kur visvairāk pulcējas cilvēki, kas apmeklē dabas parku „Piejūra” un dodas uz pludmali (skola, bērnudārzs, TIC, Attīstības un plānošanas nodaļa, bibliotēka, tautas nams, dienas centri Kalngalē un Carnikavā un citas vietas). Vides plakāti būs drukāti A2 formātā uz krāsaina papīra un ielaminēti, lai tie saglabātos pēc iespējas ilgāk. Plakāti vēstīs par DP “Piejūra” ekosistēmu pakalpojumiem jeb vērtībām un priekšrocībām, ko cilvēkam sniedz daba. Vides plakātu mērķis ir radīt iedzīvotājos un apmeklētājos priekšstatu par to, ka tīra, nepiesārņota un veselīga dabas vide sniedz daudz priekšrocību, kā arī izglītos DP „Piejūra” apmeklētājus par to kurā vietā, ko drīkst darīt un darbībām, kas nav atļautas DP teritorijā. Papildus drukātajiem vides plakātiem tiks izstrādāti arī informatīvie materiāli par DP „Piejūra” sastopamajiem biotopiem, kā arī par to kartēšanas nepieciešamību. Iedzīvotājiem būs iespēja ne tikai, iepazīties ar to apkārtnē sastopamajiem biotopiem, bet tiem tiks nodota informācija kā pats iedzīvotājs var iesaistīties un kļūt par dabas speciālistu caur sabiedrisko monitoringu. 4. Mākslas plenērs par tēmām „Mans biotops” un „Dabas parks „Piejūra” pēc 100 gadiem”. Tiks organizēts mākslas plenērs vietējiem Carnikavas izglītības iestāžu audzēkņiem, aicinot uz dabas parku palūkoties 100 gadus uz priekšu, kā arī radīt mākslas darbus par tēmu „Mans biotops”. Plenēra ievadlekcija notiks Carnikavas novada pētniecības muzejā, kur skolēni tiks iepazīstināti ar dienas tematu, kā arī tiem tiks pastāstīts par DP „Piejūra” vērtībām. Skolnieki tiks sadalīti 3 grupās, un dosies uz dažādām DP „Piejūra” vietām plenērā. Darbi pēc tam tiks izstādīti publiskais apskatei Carnikavas novada pētniecības muzeja teritorijā. 5. Vides seminārs Carnikavas novada domes amatpersonām un darbiniekiem. Sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību tiks organizēts seminārs, kurā pašvaldības amatpersonas un darbinieki tiks informēti un izglītoti par dabas parka bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un nozīmi, kā arī kopīgi rasti risinājumi, kā labāk sabalansēt dabas aizsardzības intereses ar vietas attīstības interesēm. Seminārā arī tiks apskatītas tādas tēmas kā biotopi, biotopu kartēšana, invazīvās sugas, infrastruktūras izveide, DP „Piejūra” fragmentācija, vides izglītības nozīme u.c. Tiks rosināta ideja par Carnikavas dabas skolas dibināšanu, uzsverot nozīmīgo vides izglītības lomu jauniešu vidū. Ar dabas skolas izveides palīdzību DP “Piejūra” apkārtnes iedzīvotāju vidū varētu ievērojami paaugstināt vides apziņas līmeni. Dalībnieki tiks informēti un iepazīstināti ar sabiedriskā monitoringa iespējām, kā arī kā pats var iesaistīties un dot ieguldījumu sava DP „Piejūra” attīstībā. 6. Stāstu vakars „Dzīve pie jūras” un brošūra „Dzīve pie jūras” Stāstu vakars „Dzīve pie jūras” tiks organizēts kultūrvēsturiskā vietā – Carnikavas novadpētniecības muzejā. Tiks aicināti vietējie zvejnieki / makšķernieki, dabas draugi, vietējie iedzīvotāji, lai kopā dalītos ar saviem stāstiem, atgadījumiem vai pat anekdotēm par savu dzīvi pie jūras. Stāstu vakara mērķis ir DP “Piejūra” apkārtnes iedzīvotāju un apmeklētāju vidū piešķirt nozīmi tradicionālajai zvejniecībai kā kultūrvēsturiski nozīmīgam arodam seno latviešu vidū, atskatoties uz zvejniecības tradīcijām 100 gadu griezumā Latvijas valsts 100gades kontekstā. Tiks prezentēti arī vēsturiski materiāli, foto un kartes, kas atspoguļos DP „Piejūra” mainību laikā un tā laika dzīvi pie jūras. Tiks pieaicināti arī vietējie vēsturnieki. Tiks apkopoti labākie stāsti no stāstu vakara, kā arī iedzīvotāji būs aicināti iesūtīt papildus savus stāstus, kas tiks apkopoti ar fotogrāfijām un izdoti brošūras veidā. Šī izdevuma būtiskums saistās ar kultūrvēsturiskā un nemateriālā mantojuma tradīciju apkopošanu, jo līdz šim DP “Piejūra” zvejniecības tradīcijas nav tikušas pierakstītas un izdodas atsevišķā izdevumā, un lielākā daļa tradicionālā zvejniecības aroda piekopēju ir sasnieguši cienījamu vecumu, tāpēc pieredzes stāsti par dzīvi un zvejniecību pie jūras var tikt aizmirsti un pazust pavisam.

Projekta rezultāti

Katram projekta uzdevumam attiecīgi tiek izvirzīti rezultāti vai rādītāji, kurus būs iespējams objektīvi pārbaudīt. 1. Interaktīvās ekspedīcijas dabas parkā „Piejūra” Noorganizētas 3 ekspedīcijas 2017.gada vasaras sezonas laikā, kurās kopā piedalījušies 60 cilvēki. Ekspedīcijas vadīs 2 vides speciālisti un projekta personāls. Interaktīvo ekspedīciju maršruti tiks apkopoti un kopā izveidots ekspedīciju plāns, kurā būs maršruti gan ar garākām, gan īsākām trasēm. Maršruti un izstrādātais ekspedīciju saturiskais plāns tiks nodots Carnikavas novada izglītības iestādēm, pašvaldībai un formālām un neformālām vietējo iedzīvotāju organizācijām. Dalībnieki tiks reģistrēti dalībnieku sarakstā. 2. Dabas parka „Piejūra” sabiedriskais monitorings Carnikavas novada iedzīvotāji informēti par sabiedriskā monitoringa iespējām, kā arī kur var iegūt nepieciešamos materiālus un praktiskus padomus dodoties DP „Piejūra” monitoringā. Informācija tiks nodota izmantojot gan presi, gan internetu un sociālos tīklus, kā arī projekta aktivitāšu laikā. Sabiedriskā monitoringa aizpildītās anketas kopā ar fotofiksācijām tiks iesniegtas projekta personālam, kā arī nodotas Dabas aizsardzības pārvaldei dabas datu aktualizācijai. Projekta laikā visi interesenti tiks nodrošināti ar informācijas iegūšanu, metodiku un materiāliem, lai patstāvīgi varēti veikt sabiedrisko monitoringu arī pēc projekta beigām. 3. Informatīvu vides reklāmu izveide un uzstādīšana. Kopā izdoti un izvietoti 30 vides plakāti (latviešu un krievu valodā). Vides plakāti būs drukāti A2 formātā, krāsaini un ielaminēti. Lai būtu iespējams objektīvi pārbaudīt izvietots plakātus, tie tiks fotofiksēti attiecīgajā vietā uzreiz pēc to izvietošanas. Izstrādāti informatīvie materiāli par DP „Piejūra” sastopamajiem biotopiem, kā arī par to kartēšanas nepieciešamību, materiāli tiks publicēti internetā un sociālajos tīklos. Materiāli par sabiedrisko monitoringu tiks publicēti internetā un sociālajos tīklos, kā arī informācija tiks nodota caur vietējo presi (periodiskais izdevums „Carnikavas novada vēstis”). 4. Mākslas plenērs par tēmām „Mans biotops” un „Dabas parks „Piejūra” pēc 100”gadiem. Noorganizēts mākslas plenērs vietējiem Carnikavas izglītības iestāžu audzēkņiem, kopā tiks izdalītas 3 audzēkņu grupas, katrā pa 10 skolniekiem. Plenēru vadīs mākslas skolas pasniedzēja ar projekta personāla palīdzību. Skolnieku darbi tiks izstādīti Carnikavas novada pētniecības muzejā un būs pieejami publiskai apskatei vairākas nedēļas. Dalībnieki tiks reģistrēti dalībnieku sarakstā. 5. Vides seminārs Carnikavas novada domes amatpersonām un darbiniekiem. Noorganizēts seminārs Carnikavas novada domes amatpersonām un darbiniekiem ar 20 pašvaldības pārstāvju dalību. Dalībnieki tiks reģistrēti dalībnieku sarakstā. 6. Stāstu vakars „Dzīve pie jūras” un brošūra „Dzīve pie jūras”. Noorganizēts stāstu vakars. Dalībnieki tiks reģistrēti dalībnieku sarakstā. Izdota brošūra 100 eksemplāros. Daļa eksemplāru nodota apkārtnes bibliotēkām un muzejam. Visi projekta laikā drukātie un iespiestie materiāli būs pieejami arī Carnikavas novada pašvaldības interneta vidē un Carnikavas tūrisma informācijas centrā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2017
Īstenotājs Eko forums
Rīga, Lāčplēša iela 104-16, LV-1003
Projekta kopējās izmaksas 15 762.90 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 877.23 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 877.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.